En principi no és necessari fer cap tràmit administratiu per reivindicar l’autoria d’una obra. Tal com diu l’article 6 i 97 de la Llei de Propietat Intel·lectual: “Se presumirá autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique”; i “Será considerado autor del programa de ordenador la persona o grupo de personas naturales que lo hayan creado, o la persona jurídica que sea contemplada como titular de los derechos de autor en los casos expresamente previstos por esta Ley”.  

Per tant, només pel fet que hom digui a l’obra que n’és l’autor ja es considera una evidència vàlida de la seva autoria. No obstant, si un tercer reivindica l’autoria d’aquesta mateixa obra, aleshores caldria aportar altres evidències que ho demostrin. 

Última actualització d'aquesta pàgina: 5 abril 2024