Què és Turnitin?

És una eina de detecció de similituds que l’Escola de Doctorat de la UAB posa a l’abast dels doctorands matriculats als programes de doctorat que formen part d’un Pla pilot abans de fer el dipòsit de la tesi en línia. L’objectiu de l’eina és la detecció i prevenció de plagi a través d’un servei de […]

Existeix plagi en l’àmbit de l’anàlisi de dades? És a dir, pel que fa a copiar les variables d’anàlisi sobre les mateixes dades? Per exemple: si realitzo una investigació basant-me en unes dades i després hi ha una altra recerca que arriba a les mateixes conclusions perquè han utilitzat les mateixes dades.

Les dades no són creacions intel·lectuals i no poden ser objecte de protecció per la Llei de Propietat Intel·lectual. No obstant, l’anàlisi i desenvolupament intel·lectual d’aquestes dades sí que podria arribar a considerar–se una obra o creació intel·lectual.

Si mentre estic fent una recerca presento part dels resultats o del marc teòric com a comunicació en un esdeveniment científic (congrés, simposi, etc.) i aquest treball és publicat com a ponència d’aquest acte, puc seguir fent servir aquesta informació per publicar (en article, tesi doctoral, etc.) sense incórrer en autoplagi?

Si part dels resultats de la tesi ja han estat publicats, per tal de no incórrer en un possible autoplagi, caldria fer la citació corresponent. 

Com citar?

Si teniu dubtes sobre perquè cal citar i com fer-ho per a evitar el plagi, podeu consultar la següent guia.

Servei de detecció i prevenció de plagi

Les aules moodle del Campus Virtual de la UAB disposen de la possibilitat d’integrar l’eina de detecció de similituds en els lliuraments de treballs. L’objectiu de l’eina és la detecció i prevenció de plagi a través d’un servei de comparació de continguts. Trobareu més informació sobre l’activació i el funcionament al manual explicatiu publicat a […]

Com està sancionat el plagi?

El plagi pot ser sancionat per les següents vies: (i) la via civil (articles 138 a 143 de la Llei de Propietat Intel·lectual) que  permetria al titular dels drets interrompre la vulneració de drets -accions de cessació- per part de tercers i el rescabalament de danys i perjudicis. (ii) la via penal (articles 270 a […]

Què fer en cas de plagi?

Si hi ha sospita de plagi, l’autor de l’obra és qui ha d’exercir les accions adients perquè se li reconegui la seva autoria (articles. 6.1 i 138 de la Llei de Propietat Intel·lectual). Si s’evidencia que en el plagi hi ha ànim de lucre, en perjudici de l’autor, llavors es considera un delicte (article 270 […]