Què és el Repositori de Dades de Recerca (CORA RDR)

És un repositori de dades federat i multidisciplinari per a la publicació de conjunts de dades de recerca en mode FAIR (Findable, Accessible, Interoperable i Reusable) que segueix les directrius de l’European Open Science Cloud (EOSC)  elaborat per l’Àrea de Ciència Oberta del CSUC CSUC (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya). A partir de finals […]

Com es pot garantir la confidencialitat de les dades personals de les persones entrevistades en l’elaboració d’un Treball de Fi d’Estudis?

Per a garantir la confidencialitat de les dades personals dels entrevistats per a la creació d’un Treball de Fi d’Estudis (TFE) cal que tots els avaluadors del vostre treball o persones que hi tindran accés signin un compromís de confidencialitat sobre les dades de les persones entrevistades. Podeu consultar el següent model (recomanem el navegador […]

Per a la meva recerca necessito incorporar imatges de portades de revistes realitzades per professionals de la fotografia i també fotogrames i imatges de pantalla de pel·lícules cinematogràfiques concretes. Si vull fer un article o capítol de llibre amb una editorial comercial necessito l’autorització corresponent de la persona que n’és l’autora o de la institució que disposa dels seus drets d’explotació? Puc utilitzar les imatges a baixa resolució? Puc realitzar un dibuix de la imatge (per presentar la disposició dels elements, per exemple)? Puc utilitzar a sobre de la imatge una quadrícula per explicar la meva teoria? On puc demanar els drets d’ús?

La inclusió d’una obra aïllada de caràcter plàstic o fotogràfic en una obra pròpia no es pot encabir en el dret de cita si no es realitza amb finalitats docents o d’investigació. En aquest cas, és necessària l’autorització corresponent de l’autor/a.  Una imatge de l’obra en baixa resolució permet identificar l’obra en qüestió i a […]

Vull fer una traducció d’una part d’un videojoc, aproximadament d’unes 20.000 paraules (1.30 h de joc). No supera el 10% i gairebé només hi ha diàleg. Es pot fer i publicar?

El cas dels videojocs no queda expressament recollit a la Llei de Propietat Intel·lectual. En canvi aquesta llei sí que reconeix les obres audiovisuals i els programes informàtics, i es podria entendre el videojoc com una obra multimèdia que aplega diferents creacions que tenen protecció per si mateixes: guió, imatges, música, programari … Els diàlegs […]

Existeix plagi en l’àmbit de l’anàlisi de dades? És a dir, pel que fa a copiar les variables d’anàlisi sobre les mateixes dades? Per exemple: si realitzo una investigació basant-me en unes dades i després hi ha una altra recerca que arriba a les mateixes conclusions perquè han utilitzat les mateixes dades.

Les dades no són creacions intel·lectuals i no poden ser objecte de protecció per la Llei de Propietat Intel·lectual. No obstant, l’anàlisi i desenvolupament intel·lectual d’aquestes dades sí que podria arribar a considerar–se una obra o creació intel·lectual.

Si com a resultat de la meva recerca es produeix una aplicació (app), aquesta s’ha d’enregistrar amb drets d’autor?

En principi no és necessari fer cap tràmit administratiu per reivindicar l’autoria d’una obra. Tal com diu l’article 6 i 97 de la Llei de Propietat Intel·lectual: “Se presumirá autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique”; i “Será considerado autor […]

Si vull afegir al meu treball acadèmic informació tal com el DNI, el correu electrònic o altra informació de tipus privada, és legal si té el meu consentiment?

Si són dades personals del propi autor que voluntàriament les publica, no hi ha cap impediment.  Si són dades personals de terceres persones, caldrà acreditar que s’ha obtingut el seu consentiment o que concorre algun altre dels supòsits que legalment permeten aquest tractament de dades.

Si mentre estic fent una recerca presento part dels resultats o del marc teòric com a comunicació en un esdeveniment científic (congrés, simposi, etc.) i aquest treball és publicat com a ponència d’aquest acte, puc seguir fent servir aquesta informació per publicar (en article, tesi doctoral, etc.) sense incórrer en autoplagi?

Si part dels resultats de la tesi ja han estat publicats, per tal de no incórrer en un possible autoplagi, caldria fer la citació corresponent.