EDO – EQUIP DE DESENVOLUPAMENT ORGANITZACIONAL
(2021SGR-00795)

L’Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO) és la culminació d’un procés de més de dues dècades en el qual s’han organitzat grups de treball al voltant de les demandes formatives existents i temes de recerca que apareixen com a prioritat. L’Equip EDO es constitueix com a espai de trobada, intercanvi i promoció d’idees i recerques en el camp de les organitzacions.

Orgànicament, EDO es vincula al Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu (CRiEDO), i coherentment amb el seu nom, el tema central de recerca versa sobre la naturalesa i desenvolupament de les organitzacions dedicades a l’educació i la formació, essent temes d’interès per als seus membres els següents: la naturalesa i tipologia de les organitzacions formatives, els sistemes d’ordenació i gestió institucional, les dinàmiques institucionals, els sistemes d’avaluació interna i externa, la gestió i transformació de les organitzacions, el rol dels directius, les tecnologies digitals en educació, l’emprenedoria, la pràctica educativa informada en l’evidència, la gestió del coneixement, i els processos de desenvolupament professional. Totes aquestes temàtiques en referència a centres educatius no universitaris, universitaris i altres de tipus formatiu com poden ser els centres de formació ocupacional, les organitzacions de salut, els centres d’oci i altres serveis educatius.

Autoritzat com a grup ANE (Autorització de Nom Específic) de la Universitat Autònoma de Barcelona al 1999 i reconegut com a grup de recerca consolidat (Resolució del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació) el 18 d’octubre de 2005, reconeixement que va renovar-se en la convocatoria de l’any 2009 (SGR2009-397), 2014 (2014SGR-176), 2018 (2017SGR-00318). Des de 2021  manté el reconeixement com a grup consolidat (2021SGR-00795), sota la coordinació de la Dra. Carme Armengol Asparó.

Des del 1981, moment en què es va iniciar l’activitat de docència i investigació vinculada a l’anàlisi i el desenvolupament de les organitzacions a la UAB, i fins al 2020, EDO va ser coordinat pel Dr. Joaquín Gairín Sallán.

“Memòria d’Activitat del EDO. Període 2011-2021”