El projecte IFMuC per la recuperació del Patrimoni Musical de Catalunya

Motivacions i procés

Catalunya posseeix un riquíssim llegat de repertori musical que es conserva en nombrosos fons de partitures d’arxius, biblioteques, museus i centres de documentació distribuïts arreu del mapa del seu territori, per això l’objectiu d’IFMuC és dur a terme la catalogació d’aquests fons per facilitar l’accés a la descripció dels seus continguts.

El repertori compositiu objecte de les catalogacions es presenta reunit a través de les col·leccions «manuscrits d’autor» (Au), «manuscrits anònims» (An), «llibres corals» (LC), «llibres de faristol» (LF) i «impresos» (Imp), les quals es poden consultar gràcies als catàlegs impresos de la col·lecció Inventaris dels Fons musicals de Catalunya i als respectius registres informatitzats en la Base de Dades IFMuC, de lliure accés.

A mesura que el projecte avança, IFMuC confecciona i manté, amb una periodicitat anual, un Cens de fons musicals de Catalunya.

Objectius i beneficis

En el context de la gestió del patrimoni musical europeu hi ha un interès creixent a crear grans bases de dades a través de portals d’internet, amb l’objectiu de facilitar el lliure accés a la consulta de la descripció i el contingut dels fons musicals conservats en arxius, biblioteques, museus i centres de documentació. IFMuC té l’objectiu prioritari de convertir el repertori musical dels fons catalogats en una biblioteca digital, per tal que tots els ciutadans puguin accedir lliurement a aquests grans volums de coneixement.

El projecte contempla tres fases d’actuació:

  1. La primera consisteix a facilitar el lliure accés a la informació continguda en els camps de descripció dels registres catalogràfics del repertori musical dels fons catalogats, a través de les respectives col·leccions establertes.
  2. La segona té l’objectiu de publicar edicions musicològiques del repertori musical més significatiu dels fons catalogats mitjançant la col·lecció Mestres Catalans Antics. Quaderns dels Fons Musicals de Catalunya.
  3. La tercera facilitarà l’accés en línia al repertori musical dels fons digitalitzats, per tal que des de cadascun dels registres catalogràfics es puguin visualitzar, descarregar o imprimir, les imatges digitals completes de cada obra.

Les expectatives d’IFMuC es veuen curullades pel fet sistèmic de retornar a la societat del nostre temps la immensa riquesa musical generada en èpoques passades, que es conserva en arxius, biblioteques, museus i centres de documentació del país. Els beneficis del projecte reverteixen en els àmbits:

  • Científic: faciliten la promoció de noves recerques (treballs de fi de grau, treballs de màster i tesis doctorals) sobre autors, repertoris, estils i èpoques de la història de la música catalana.
  • Artístic: permeten el lliure accés dels intèrprets als registres catalogràfics d’aquests repertoris, molts d’ells encara desconeguts, i, en el futur, a les obres digitalitzades.
  • Social: la societat es beneficia de la difusió que intèrprets i gestors musicals fan d’aquests repertoris gràcies a la seva incorporació en les programacions de concerts i enregistraments.
  • Educatiu: l’ensenyament de la història de la música podrà incloure en els seus trajectes formatius la descoberta d’antics autors amb els seus repertoris.

La voluntat de l’equip d’IFMuC està guiada per l’esperit de col·laborar en la restauració d’un deute sistèmic i científic, i també ètic i humanístic, mitjançant la difusió oberta dels seus resultats, dirigits tant a investigadors, intèrprets i pedagogs, com al conjunt de la societat del nostre temps, a la qual ajudarà a retrobar les seves arrels i la seva memòria musical.