El grup i els seus objectius

Aquest grup neix de la inquietud de professors d’ Estudis d’Àsia Oriental del Departament de Traducció, Interpretació i Estudis de l’Àsia Oriental de la UAB per tractar des d’una perspectiva interdisciplinària la problemàtica de la interculturalitat vigent a l’Àsia Oriental, tant en el seu interior com en les seves relacions amb la resta del món. El procés de globalització actual, amb l’augment del volum i la rapidesa dels fluxos de persones, capitals, béns i informació que se’n deriven, situa en un primer terme el contacte i els intercanvis entre cultures allunyades. Els moviments no són unidireccionals, sinó que se’n constata la multidireccionalitat, la fragmentació i les aportacions d’allò que és local i particular a allò que és global.

L’Àsia Oriental constitueix un espai privilegiat per observar la dinàmica d’aquests fluxos i dels processos interculturals que comporten. Per a aprofundir-ne la comprensió, en primer lloc analitzarem les diverses teories ja existents amb l’objectiu d’elaborar un marc teòric adequat a l’objecte d’estudi. Tot seguit, mitjançant l’estudi de casos concrets, tractarem tot un seguit d’aspectes lingüístics, literaris, socials i polítics, bo i aplicant-hi les reflexions teòriques anteriors i tractant temes relacionats amb la modernització, la producció, la circulació i el consum de significants culturals, de situacions plurilingües, d’identitat cultural, de diàspora i de relacions internacionals.

Finalment, durem a terme la comparació dels resultats dels casos concrets per identificar els imperatius culturals que entren en joc en les relacions interculturals.

Així podrem avaluar l’estat de la qüestió de la interculturalitat en el context de l’Àsia Oriental i proposarem tant estratègies d’implicació nacionals a la zona com estratègies de gestió de la presència asiàtica (econòmica, cultural i política) aquí.

En definitiva, es tracta de realitzar una aportació al foment de la convivència i la comprensió entre cultures i llengües en contextos multiculturals i plurilingües (concretament, pel que fa a l’Àsia Oriental).

Línies de recerca

Seguint els objectius traçats pel grup i tenint en compte els perfils dels membres de l’equip investigador, hem articulat la nostra recerca partint de tres grans línies de treball:

1. La construcció del discurs de la (post)modernitat a l’Àsia Oriental com a manifestació de processos d’interculturalitat.

2. El paper dels productes culturals de l’Àsia Oriental a Occident i viceversa: processos d’adaptació, incorporació, reelaboració i supressió.

3. L’etnicitat i la diversitat cultural de l’Àsia Oriental: dinàmiques de contacte lingüístic, construcció d’identitats, diàspores i relacions internacionals.

Projectes