Methodos publica articles sobre didàctica de les llengües i la cultura clàssiques en qualsevol nivell educatiu. Els autors que desitgin proposar un article per a la seva publicació han d’enviar-lo en format OpenOffice o Microsoft Word per correu electrònic a l’adreçarevista.methodos@uab.cat. S’accepten articles en català, castellà, anglès, francès, italià, llatí i grec antic. Tots els articles es publicaran sota la llicència Creative Commons. Els autors han de respectar les següents normes d’edició (resum):

1. Tipus de lletra:  Times New Roman 12 pt. per al text i 10 pt. per a les notes, sempre amb interlineat d’un espai. Per als textos en grec es farà servir un tipus Unicode.

2. Pautes tipogràfiques:

a) Es farà servir la cursiva per als textos i termes llatins; si el text citat té dues línies o més, formarà un bloc a part i sagnat.

b)  Es recomana que els textos llatins i grecs citats dins el text de l’article vagin acompanyats d’una traducció en la llengua de l’article (si no és llatí o grec), entre cometes. Els significats i les accepcions han d’anar entre cometes simples.

c) Les citacions de passatges d’autors moderns aniran entre cometes. Si el text té dues línies o més, formarà un bloc a part i sagnat.

3. Referències bibliogràfiques es presentaran abreujades, en el cos del text o en la nota a peu de pàgina, d’acord amb els següents models:

a) […] Cameron (2004, 215-217), quan en el text s’esmenta l’autor

b) (Cameron 2004, 215-217), si es remet a l’autor sense esmentar-ne el nom en la redacció.

c) Si hi hagués més d’una referència bibliogràfica, se separaria per mitjà d’un punt i coma.

4. Bibliografia final. En aquesta secció es recolliran exclusivament les referències bibliogràfiques esmentades en el treball, d’acord amb els següents criteris:

a) Llibres: el nom de l’autor, el(s) seu(s) cognom(s) en versaleta, l’any entre parèntesis, el títol de llibre en cursiva, lloc de l’edició, editorial. Les dades aniran separades per comes.

b) Articles: el nom de l’autor, el seu cognom en versaleta, l’any entre parèntesis, el títol de l’article entre cometes, el títol de la revista en cursiva, el número en xifres àrabs, pàgines (pp.).

c) Capítols de llibre: el nom de l’autor, el seu cognom en versaleta, l’any entre parèntesis, el títol del capítol entre cometes, el títol de llibre en cursiva, lloc de l’edició, editorial, pàgines del capítol.

d) Si hi ha més d’una obra d’un autor, se seguirà l’ordre cronològic; si n’hi ha diverses en un any, es diferenciaran per mitjà de lletres.

e) Se citarà a la bibliografia l’edició de què s’ha fet ús i esment en el cos de l’article. Si no és la utilitzada, s’inclourà la data de l’edició (en llengua) original entre claudàtors abans de la data de l’edició consultada.

f) Se citaran les adreces web amb el nom de l’autor, l’any (si consta), el títol en cursiva, l’adreça web (URL) entre parèntesis angulars, amb l’enllaç actiu, i la data de consulta entre claudàtors.

5. Les crides de nota a peu de pàgina en el cos del text s’indicaran amb un superíndex, que es col·locarà després de qualsevol signe de puntuació.

6. Es poden incloure fotografies i altres imatges dins els articles sempre que l’autor posseeixi els drets sobre elles o bé siguin d’ús lliure o CreativeCommons. 

7. Juntament amb l’article s’han de lliurar en un full a part algunes dades del currículum de cada autor (quatre línies de text com a màxim).

8. Al final de l’article cal afegir un resum d’un màxim de 500 caràcters i cinc mots clau.

Normes de publicació completes (PDF).