Difusió selectiva de la informació recollida a la base de dades i creació de productes

Creació de productes culturals i transferència de coneixement amb la informació recollida a la base de dades:

Elaboració de bases de dades temàtiques i/o territorials.
Durant el període 1994-2005 es van realitzar, en conveni amb la Diputació de Barcelona,  la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i altres entitats locals (ajuntaments, caixes d’estalvis, cambres de comerç) les bases de dades de cadascuna de les comarques de Barcelona així com de les ciutats de Terrassa, Sabadell i l’Hospitalet de Llobregat.

 – Projecte de realització d’una col·lecció de bibliografies temàtiques en format digital.
Pretenem encetar la realització d’una col·lecció de bibliografies temàtiques, en format digital, que acompanyades de la introducció d’un especialista en el tema, suposin una aportació nova coneixement a la disciplina tractada (estat de la qüestió crític).
La col·lecció suposa una transferència de coneixement cap a l’àmbit de la investigació, l’educació i la cultura