La Història de Catalunya i el SDHLC, 25 anys (1987-2012)

El Servei de Documentació d’Història de Local Catalunya (SDHLC) va ser un servei especialitzat de suport a la recerca (S3) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), adscrit al Departament d’Història Moderna i Contemporània i dirigit pel catedràtic Dr. Borja de Riquer. Va ser també membre del Centre d’Estudis sobre les èpoques Franquista i Democràtica (CEFID).

Va néixer l’any 1987, com a grup de recerca (Grup d’Història Local), amb l’objectiu de facilitar l’accés a la informació bibliogràfica, en una conjuntura d’augment de la producció i demanda d’estudis locals, i donar suport a la comunitat científica i universitària davant l’escassa difusió i/o manca de circuits de distribució de la literatura local. L’any 1995 la UAB aprova el seu reconeixement com a servei de suport a la recerca S3 i li atorga la denominació de “Servei de Documentació d’Història Local de Catalunya”.

D’ençà de la seva creació, l’objectiu fonamental del SDHLC va ser l’elaboració, producció, actualització i difusió d’una infraestructura de recerca que permetés superar les dificultats d’accés i difusió de la bibliografia d’història de Catalunya.

Aquest objectiu es va materialitzar en la creació l’any 1990, en conveni amb la Diputació de Barcelona  i la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, del “Fons d’Història Local de Catalunya”base de dades bibliogràfica que recull referències de documents (monografies, articles, revistes, tesis, parts de monografies, actes de congressos, documents electrònics, etc.) sobre història de Catalunya recollits a biblioteques i centres d’informació de tot Catalunya. És un catàleg unificat de recursos de literatura sobre Catalunya amb una descripció exhaustiva i especialitzada del contingut del document (segons el Tesaurus d’Història de Catalunya elaborat pel SDHC), amb una difusió amigable per l’usuari i, en alguns casos, amb accés directe al document en format PDF. L’objectiu final era que l’usuari accedís a la informació d’una forma ràpida i precisa. Aquest catàleg, amb més de 160.000 referències, és avui dia una de les bases de dades bibliogràfiques més importants de l’estat espanyol, referent de consulta indispensable abans d’iniciar una investigació sobre la història de Catalunya.

A banda d’aquest projecte, el SDHLC va participar a 11 projectes d’investigació I+D, 33 convenis de col·laboració i 16 col·laboracions amb grups de recerca de la UAB.

Objectius científico-tècnics

En aquests moments el SDHLC transformant-se en SIBHIL·LA vol endegar una nova etapa i convertir-se en un destacat servei de transferència de coneixement en l’àmbit de les Humanitats de la UAB.

No només oferirà tasques de suport a la recerca interna i externa de la UAB, sinó que també serà un punt de referència i de consulta obligada per a tot el que significa informació sobre història de Catalunya.

No sols serà un agent passiu, que ofereix serveis, sinó també actiu, atès que realitzarà activitats concretes d’innovació: participació en projectes, assessorament tècnic a grups de recerca a institucions; increment de les ofertes monogràfiques en format digital, etc..

Les línies de futur suposen:

           – Gestió i manteniment dels projectes en curs (Fons d’Història Local, Tesaurus ‘Història de Catalunya, Diccionario Biográfico de Parlamentarios Españoles, Documents for History, etc.)

          – Ampliar la carta de serveis i augmentar la transferència de coneixement  per tal    d’aconseguir un impacte social més ampli dins i fora de la UAB:

         – Augmentar la visibilitat del servei des de la UAB (Portal de Recerca, Servei de Biblioteques) i des de l’exterior (CBUC i Portal del Departament de Cultura de la          Generalitat de Catalunya)

        – Millores de qualitat en el programari i maquinari.