#

ApS. Aprenentatge Servei Universitari a la UAB

recerca||02/26/2021

L’Aprenentatge i Servei (ApS) és una proposta educativa a través de la qual els estudiants es formen mitjançant la participació en un projecte orientat a resoldre una necessitat real d’una comunitat i millorar, així, les condicions de vida de les persones o la qualitat del medi ambient.

#

Grup de recerca en infància i adolescència en risc social

recerca||10/20/2020

Aquest vídeo presenta el grup de recerca IARS (Infància i Adolescància en Risc Social). Som un grup de recerca interdisciplinar i interuniversitari que treballa per contribuir des de la recerca a la millora de l’atenció a la Infància i l’Adolescència en Risc.

El grup està format per investigadors del món acadèmic i professional que volem donar suport als professionals i als responsables polítics per a què puguin desenvolupar la seva tasca basant-se en l’evidència empírica.

#

mentes Creativas 2007

recerca||06/07/2020

Este vídeo documenta el proyecto mentes Creativas, enmarcado en el Programa Museo Espacio en Común del Museo Nacional de Arte de Catalunya. Es un programa que tiene como objetivo acercar el arte y la cultura a colectivos en riesgo de exclusión social.

Este proyecto consistió en desarrollar una serie de actividades específicas alrededor de la exposición Naturalezas muertas. De Sánchez Cotán a Goya. A partir de estas obras se diseñó el proyecto (Mar Morón) coordinado por las técnicas del departamento de educación y las educadoras de los centros participantes. El proyecto se desarrolló en 4 sesiones: una primera de formación de las educadoras, tanto del museo como de los centros, una segunda, con las participantes, de introducción en el centro educativo o especial de trabajo (las educadoras del museo se trasladan a los centros), una tercera sesión en el museo y para finalizar, una cuarta, en el centro.

Año: 2007

#

Retratos

recerca||06/07/2020

Este vídeo documenta el proyecto Reratos, enmarcado en el Programa Museo Espacio en Común del Museo Nacional de Arte de Catalunya. Es un programa que tiene como objetivo acercar el arte y la cultura a personas que pertenecen a colectivos en riesgo de exclusión social.

A partir de retratos elegidos de la colección de Arte Moderno del museo, se diseña un proyecto artístico que intenta profundizar de forma creativa en este tipo de pinturas: se realizan actividades que trascurren en el museo y en los centros educativos y en los centros especiales de trabajo. Las participantes exploran a través de las obras a los personajes representados, la época, las costumbres, los vestidos, … El proyecto ofrece, a las participantes y a las educadoras, la oportunidad de explorar, de percibir, de sentir, de expresar, de crear, de construir, … en un entorno amable y mágico como es el de los museos.

Año: 2012

#

EFI – Eficacia de la Formació

recerca||12/10/2019

Eficàcia de la Formació
Som un grup de recerca que abordem l’avaluació de la formació contínua des de diferents disciplines i posant un especial èmfasi en la transferència de la formació. EFI el formem investigadores i professionals amb una base pedagògica, psicològica i sociològica.

#

“Pràctiques educatives basades en evidències” Escola Emili Juncadella

recerca||11/14/2019

“Des del barri de Navas (Barcelona) l’escola Emili Juncalleda presenta la seva experiència d’immersió en un procés de canvis reflexionats i consensuats amb l’objectiu de millorar la seva pràctica educativa per aconseguir l’atenció a la diversitat i assegurar l’òptim desenvolupament de l’alumnat. L’inici d’aquesta transformació va sorgir a partir dels projectes “Eines pel canvi educatiu” i “Xarxes per al canvi”, els quals han dotat de fonamentació teòrica pedagògica el procés d’innovació.

Durant els cursos 2018-2020, la implicació de l’escola en el projecte de la UAB “pràctiques educatives basades en les evidències científiques: disseny i validació d’estratègies per la millora dels centres educatius”(EDU2017-88711-R), ha permès la  consolidació d’aquestes iniciatives, contribuint a sensibilitzar els membres de l’escola cap a la utilització de les evidències científiques per a la fonamentació i el desenvolupament de processos d’innovació sostenibles i efectius.
 
Així, aquest vídeo permet conèixer des de la mà de l’equip docent, l’experiència del centre sobre com portar a terme processos de millora fonamentada a les evidències i alhora pot servir d’inspiració per altres centres que vulguin iniciar processos similars.  També s’explica d’on prové i en què consisteix la seva pràctica educativa, quin procés s’ha seguit per implementar-la els darrers 3 anys  i les conseqüències del mateix tant a l’alumnat com al professorat”.

#

Educating through Art

recerca||10/15/2019

Education through art is an innovative educational project with support from the Faculty of Education (Universitat Autònoma de Barcelona). The project was implemented in a multicultural school in Catalonia and was designed by students of the Bachelor’s degree in Primary Education. The project was undertaken in the final year of the degree with the supervision and collaboration of primary teachers and university tutors. During a process of artistic creation, trainees and primary teachers created activities using an interdisciplinary working method with content from different areas and multiple learning competencies. The video shows the voices of the participants and some process screens and the end results. 

Coordinating university professors: Ibis Alvarez and Mar Morón

#

Educar a través de les arts

recerca||10/16/2019

Educar a través de les arts és un projecte d’innovació docent amb el suport de la Facultat de Ciències de l’Educació, a la Universitat Autònoma de Barcelona. Es va realitzar en una escola multicultural de Catalunya i va ser dissenyat per estudiants del Grau en Educació Primària. El projecte va constituir el nucli de les pràctiques de l’últim curs, amb la supervisió i col·laboració de mestres de l’escola i les tutores de la universitat. A través de les activitats programades pels docents i els estudiants en pràctica, durant el procés de creació artística es van treballar de manera interdisciplinària i transversal continguts de diverses àrees i múltiples competències d’aprenentatge. El vídeo recull les veus dels protagonistes i diverses imatges del procés i dels resultats finals.

Professores coordinadores del projecte: Ibis M. Álvarez i Mar Morón

#

Grup d’educació i gènere

recerca||09/03/2019

Aquest projecte vol millorar la qualitat docent amb la formalització d’un grup de treball estable a la Facultat de Ciències de l’Educació -Grup d’Educació i Gènere- que porta en funcionament de manera informal des de Setembre de 2017. El grup, format per professores i estudiants i obert a tota la comunitat educativa, es proposa donar resposta des de les ciències de l’educació a la demanda -social, ètica, legal i educativa- de revisar amb perspectiva de gènere els coneixements, valors i competències que es transmeten en la docència; així com iniciar una reflexió conjunta per incorporar de forma transversal en els estudis de les ciències de l’educació una aproximació feminista dirigida a detectar i transformar el llegat patriarcal en l’educació, la cultura i la transmissió de valors. Ens proposem treballar per acabar amb l’assumpció acrítica del patriarcat i conscienciar als membres de la comunitat educativa de la facultat transformant visions, continguts, referents bibliogràfics i metodologies. Aquest projecte s’emmarca en la necessitat d’establir un marc específic per la introducció i explicitació de la perspectiva de gènere en els estudis, i en concret en la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i la creació del Tercer Pla d’Acció per a la Igualtat entre dones i homes a la UAB 2014-2017.

web: http://pagines.uab.cat/educacioigenere/ca
mail: educacio.genere@uab.cat

#

Educar a través de les arts. Projectes interdisciplinaris i inclusius a l’escola multicultural. Subt. Castellà

recerca||05/16/2019

Educar a través de las artes es un proyecto de innovación docente apoyado por Facultad de Ciencias de la Educación, en la Universitat Autònoma de Barcelona. Se realizó en la escuela President Salvans de Terrassa (Barcelona), que recientemente ha cambiado el nombre por Auró. El proyecto constituyó el núcleo de las prácticas del último curso de estudiantes del Grado en Educación Primaria. El diseño correspondió a los estudiantes, con la supervisión y colaboración de maestros de la escuela y las tutoras de la universidad. A través de las actividades programadas, durante el proceso de creación artística se trabajaron de manera interdisciplinar y transversal contenidos de diversas áreas y múltiples competencias de aprendizaje. El video recoge las voces de los protagonistas y diversas imágenes del proceso y de los resultados finales.

Profesoras coordinadoras del proyecto: Ibis M. Álvarez y Mar Morón.

Versió original (català).

Versió original (subtitulat anglès).

 

1 2 Següent › Últim »