Títol: Docència a distància d’emergència. Anàlisi de les experiències i opinions del professorat i estudiantat des del departament de Teories de l’Educació i Pedagogia Social

Any de finalització: 2020

Equip: Ingrid Noguera, Josefina Sala, Paloma Valdivia

Breu descripció: El confinament sobtat ha fet que haguéssim d’adaptar la nostra docència a la no presencialitat de manera ràpida, no planificada i sense els recursos tecnològics i pedagògics adequats. Malgrat això, el professorat ha mostrat una gran capacitat d’adaptació i innovació tot oferint solucions diverses per a cada una de les assignatures. Aquesta recerca recull les experiències i opinions del professorat del Departament de Teories de l’Educació i Pedagogia Social i de l’estudiantat a qui li ha afectat l’adaptació de la docència durant el temps de confinament comprés entre març i maig.

Consultar el document

 

Títol: Criterios de calidad de la Formación Dual

Any de finalització: 2018

Equip: Pilar Pineda y Anna Ciraso. Amb el suport de Héctor Sequi i Sara Rodríguez

Breu descripció:

El grup EFI participa des de 2016 com a assessor en el grup de treball “Qualitat” de l’Aliança per a la FP dual. El treball del 2017 va donar com a resultat dues bateries de criteris de qualitat de la Formació Dual, un per a les empreses i un altre per als centres educatius que l’implementen. Aquestes bateries estan pensades com a eines d’ús intern, com a pauta d’autoavaluació i reflexió sobre els processos i resultats de l’FP dual; i com a marc per a la rendició de comptes. Actualment, s’està desenvolupant la fase de pilotatge de les bateries, que ens permetran concretar els indicadors.

Consultar el document 

 

Títol: Evaluación del impacto del programa Come2Industry!

Any de finalització: 2018

Equip: Pilar Pineda, Anna Ciraso i Héctor Sequi.

Breu descripció:

Come2Industry! és un programa d’orientació, impulsat per la Fundació Bertelsmann i Freudenberg, que té com a principal objectiu millorar l’encaix entre demanda de les empreses i oferta formativa. Després d’identificar els oficis amb més demanda no satisfeta a l’entorn de realització del programa, s’està focalitzant en accions d’informació i orientació cap a la FP industrial: amb sessions als centres educatius de secundària (en les etapes d’ESO i Batxillerat), amb alumnat i famílies, i visites a empreses. El grup EFI s’implica en 2017 amb l’objectiu de desenvolupar i implementar una avaluació de l’impacte del programa.

 

Títol: La FP dual en los centros educativos: visiones del profesorado

Any de finalització: 2017

Equip: Pilar Pineda, Laura Arnau i Anna Ciraso

Breu descripció:

Aquest projecte és la proposta que presenta el Grup EFI a un encàrrec realitzat per la Fundación Bertelsmann. Consisteix en la realització d’un estudi sobre la percepció dels centres educatius de formació professional sobre la formació dual, amb la finalidad d’identificar els facilitadors i les barrers que detecten en la seva implementació. Amb això, pretenem detectar millores que puguin impulsar la formació dual i potenciar la seva qualitat, per tal de contribuir a l’empleabilitat dels joves espanyols.

El mètode de l’estudi és prevalentment quantitatiu, amb l’administració de dos qüestionaris (per als equips directius i el professorat implicat en FP dual o en pràctiques d’FP), a una mostra representativa dels centres de formació professional de cinc comunitats autònomes: Andalusia, Astúries, Catalunya, Castella i Lleó i Madrid.

Consultar el document (informe executiu)

 

Títol: IAAP – Evaluación de la transferencia de la formación: resultados generales del cuestionario FET en el Instituto Asturiano de Administración Pública “Antonio Posada”

Any de finalització: 2014

Equip: Pilar Pineda Herrero, Anna Ciraso Calí, Berta Espona Barcons, Carla Quesada Pallarès

Breu descripció:

Aquest projecte es centra en avaluar 7 accions formatives que l’Instituto Asturiano de Administración Pública Antonio Posada (IAAP) ha realitzat entre novembre i desembre de 2013, de forrma indirecta utilitzant el model FET; tres d’aquests accions s’avaluen també de forma directa, mitjantçant qüestionaris i entrevistes. La finalitat de l’IAAP amb aquest estudi és observar con funcionen aquests dos enfocaments d’avaluació de la transferència en el seu context institucional i quins resultats aporten, per tal de decidir quina és la combinació òptima d’avaluació directa i indirecta per les seves accions formatives.

 

Títol: FCTonPLUS – Avaluació de l’Eficàcia de la Formació en Centres de Treball

Any de finalització: 2012

Equip:Pilar Pineda Herrero (dir.), Òscar Mas Torelló, Carla Quesada Pallarès i Berta Espona Barcons. Amb el suport de: Natàlia García, Adrià Zancajo i Anna Ciraso

Breu descripció:

L’estudi que es presenta a continuació parteix de la necessitat d’avaluar l’eficàcia de la Formació en Centres de Treball (FCT), mòdul obligatori de pràctiques professionals en empreses que es desenvolupen com a part dels estudis de formació professional. Aquest mòdul és clau per formar treballadors qualificats, per això és important saber si és eficaç, és a dir: si permet complementar les competències i coneixements que s’han adquirit durant la formació a l’institut i aplicar-los en una situació professional real; i, a més a més, si permet adquirir les actituds i habilitats necessàries per a la inserció laboral de l’estudiant. Amb aquesta investigació, en primer lloc, s’identifiquen els elements que determinen l’eficàcia de la FCT a la conurbació de Barcelona des del punt de vista dels diferents agents implicats. En segon lloc, es crea un instrument per a diagnosticar l’eficàcia de la FCT a partir dels factors que la faciliten o dificulten. I en tercer lloc, s’aplica aquest instrument per tal d’avaluar l’eficàcia de la FCT en aquesta zona i així elaborar propostes de millora per aconseguir una FCT més eficaç.

Consultar el document

 

Títol: Evaluación de la eficacia de la formación en la Administración Pública española – ETAPE – El modelo FET

Any de finalització: 2012

Equip: Pilar Pineda Herrero (dir.), Carla Quesada Pallarès, Berta Espona Barcons, Anna Ciraso Calí i Natalia García Castaño

Breu descripció:

La formació contínua dels treballadors/es és un tema prioritari per les administracions públiques, doncs necessiten professionals capaços d’adaptar-se a les noves circumstàncies ràpida i eficaçment. Degut a la gran inversió econòmica que es realitza en formació, l’avaluació de l’eficàcia és essencial pels professionals de l’àrea de la formació contínua. En aquest estudi s’aplica a accions formatives d’Escoles d’Administració Pública de diferents Comunitats Autònomes d’Espanya el model FET, el primer instrument en el context espanyol que permet mesurar els factors que determinen la transferència de la formació en les organitzacions. L’objectiu és aportar nous coneixements sobre els resultats i l’eficàcia de les inversions públiques en formació contínua en el nostre país. L’estudi proporciona una avaluació de l’eficàcia de la formació dels treballadors públics espanyols en termes de factors de transferència de la formació, fet que permet realitzar propostes de millora que optimitzin els resultats de la formació contínua per aquest col·lectiu. 

Consultar el document

 

Títol: Proyecto de creación de un sistema de evaluación de la formación del profesorado en la Comunidad Foral de Navarra

Any de finalització: 2008

Equip:Pilar Pineda (dir.), Mª Victoria Moreno, Xavier Úcar, Esther Belvis i Carla Quesada

Breu descripció:  

L’objectiu d’aquest estudi és la creació d’un pla d’avaluació de la formació del professorat comú per tots els Centres de Suport al Professorat de la Comunitat Foral de Navarra, així com la seva aplicació, en forma de pilotatge, per detectar els resultats que la formació genera als centres educatius, per modalitats i per Centres de Suport al Professorat. Per realitzar aquesta avaluació externa dels resultats de la formació permanent, tant a nivell de satisfacció i aprenentatge del professorat, com a nivell d’aplicació al lloc de treball, s’utilitza el model holístic d’avaluació. Els resultats permeten plantejar propostes de millora de la formació permanent en aquesta comunitat, i a més a més, es desenvolupen les eines i els protocols necessaris per possibilitar que, en un futur pròxim, els professionals de la formació permanent a Navarra desenvolupin i apliquin el pla d’avaluació creat i consensuat amb tots els agents i puguin prendre així decisions per millorar la qualitat de la formació. 

Consultar el document

 

Títol: Avaluació de la Formació per a l’ús racional del medicament

Any de finalització: 2008

Equip: Pilar Pineda (dir.), Maria del Mar Duran, Mª Victoria Moreno, Xavier Úcar, Esther Belvis i Cristina Suárez

Breu descripció:

Aquest estudi s’emmarca dins del Pla de Formació en Matèria d’Utilització de Medicaments (PFM) de la Unió Consorci de Formació (UCF), i en concret en la fase d’Avaluació dels Resultats de la Formació. L’estudi consisteix en una avaluació externa, amb el model holístic d’avaluació, dels resultats de la formació, tant a nivell de satisfacció i aprenentatge dels facultatius mèdics que hi participen, com a nivell de transferència al lloc de treball dels aprenentatges assolits amb la formació i l’impacte de la formació en els centres sanitaris. Aquest projecte és el punt d’inici per crear un sistema integral d’avaluació de la formació a UCF, i una oportunitat per a introduir estratègies i generar les complicitats necessàries per a l’avaluació de la transferència de la formació en aquesta organització. Per aquest motiu el projecte va més enllà de l’avaluació externa dels resultats, i s’elabora també una proposta d’índex de memòria de formació i un guió per a l’avaluació de projectes formatius. 

Consultar el document

 

Títol: PAFOP – Avaluació del programa de formació per a l’ensenyament de les matemàtiques en pràctica reflexiva

Any de finalització: 2008

Equip: Pilar Pineda (dir.), Carme Armengol, Esther Belvis, Victòria Moreno i Verónica Lozano

Breu descripció:

Aquest estudi presenta els resultats de l’avaluació d’un nou programa de formació per a l’ensenyament de les matemàtiques basat en la pràctica reflexiva i dut a terme per la Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Pedagògics del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. La formació del professorat basada en la pràctica reflexiva consisteix en l’observació, l’anàlisi i la reflexió sobre l’actuació docent per a la millora de la pràctica professional. L’avaluació de la formació es va realitzar a través del disseny d’un Pla d’Avaluació que contemplava cinc nivells d’anàlisi: Satisfacció, Aprenentatge, Adequació Pedagògica, Transferència i Impacte. 

Consultar el document