Creiem que la formació contínua és una eina clau per al desenvolupament professional dels treballadors i treballadores, i per a la capacitat d’innovació de les organitzacions. Avaluar la formació és crucial per garantir la seva qualitat i per millorar la seva eficàcia en termes de canvis en l’actuació professional (transferència). No obstant, avaluar la transferència implica unes dificultats i costos que sovint fan que sigui insostenible.

Per aquesta raó, dins del grup EFI treballem en un enfocament indirecte d’avaluació de la transferència; és a dir, avaluant els factors que afecten la transferència a nivell personal, de l’entorn de treball, i de la pròpia formació. Hem creat el model FET, de Factors per a l’Avaluació indirecta de la Transferència, que ha sigut validat a nivell estatal; i pretenem seguir avançant elaborant eines versàtils per avaluar els canvis en l’actuació professional com a conseqüència de la formació.

També tenim interès en la formació professional reglada, i en concret en la Formació Dual en el marc de la Formació Professional,com a mòdul que permet connectar la formació inicial amb la realitat laboral i desenvolupar les competències dels joves. Després de realitzar el projecte FCT on Plus, hem vist el paper clau que té el tutor d’empresa en l’aprenentatge dels estudiants i en la transferència d’aquests aprenentatges. Fruit d’aquests resultats estem treballant per potenciar la formació dual de qualitat tant a les empreses, com als centres educatius, per tal de facilitar una formació completa i una transició més fàcil al mercat de treball.

Per altra banda, hem iniciat noves línies de recerca, com la inserció dels graduats universitaris, l’apoderament dels joves, l’aprenentatge informal a les organitzacions i l’avaluació de la formació eLearning.

Totes aquestes línies de recerca les desenvolupem gràcies a projectes propis del grup, tesis doctorals dels seus membres, projectes de recerca competitius i projectes finançats amb fons privats. A l’apartat de recerca teniu més informació sobre els projectes realitzats.