Ús autoritzat d’imatges

Estudis doctorals

Tesis doctorals en procés
 • Aixalà, Laia: Exploring the effectiveness of Virtual Reality (VR) in EFL Interactional Competence (títol provisional), sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Aburquerque, Diego: Use of translanguaging pedagogy to improve writing skills of Latin American students in Ireland (títol provisional), sota la direcció codirecció de la Dra. Emilee Moore i la Dra. Júlia Llompart.
 • Bakri, Ola Nagi Ramadan: Learner autonomy of Arabic speakers in EFL online courses (títol provisional), sota la codirecció de la Dra. Melinda Dooly i la Dra. Dolors Masats.
 • Gómez-Delgado, Oscar Mauricio: English as an International Language in Colombia: Experiences of teacher education in the expanding circle (títol provisional), sota la direcció de la Dra. Emilee Moore.
 • Jones, Louise: Leadership and Content Language Integrated Learning (CLIL). (títol provisional), sota la direcció de la Dra. Emilee Moore.
 • Kruszynska, Klaudia: Upscaling linguistic landscaping for 21st century competencies (títol provisional), bajo la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Llanes Velasco, Mª del Socorro: Innovación y competencias digitales docentes en la formación inicial del profesorado (títol provisional), sota la direcció de la Dr. Dolors Masats.
 • Li, Peichen: Análisis del discurso en el aula de chino como lengua extranjera: estudio de caso sobre interacciones profesor-alumno durante la ejecución de actividades didácticas (títol provisional), sota la codirecció de la Dra. Melinda Dooly i la Dra. Helena Casas-Tost.
 • Mont, Maria: Necessitats formatives digitals docents i docència virtual (títol provisional), sota la codirecció de la Dra. Dolors Masats i la Dra. Melinda Dooly (baja de maternidad).
 • Pérez, Jordi: Análisis del discurso en el aula de chino como lengua extranjera: estudio de caso sobre interacciones profesor-alumno durante la ejecución de actividades didácticas (títol provisional), sota la direcció del Dr. Xavier Fontich.
 • Pratginestós, Cèlia: Desplegament de la competència interactiva dels aprenents d’un institut de secundària a partir de la participació en propostes didàctiques basades en l’enfocament per projectes (títol provisional), sota la direcció de la Dra. Dolors Masats.
 • Sala, Mireia: Anàlisi i millora de les pràctiques lectores en una aula de Secundària: un cas de recerca-acció (títol provisional), sota la codirecció de la Dra. Emilee Moore i la Dra. Cristina Aliagas.
 • Torres, Juddy: La falta de representación del estudiante universitario como autor y su indicendia en la producción escrita de textos argumentativos en la educación superior (títol provisional), sota la direcció del Dr. Xavier Fontich.
 • Troncoso, Marcos:  La relación entre la enseñanza y aprendizaje de la gramática y la composición escrita (títol provisional), sota la dirección del Dr. Xavier Fontich.
 • Verdú, Gemma: Multilingual education: Training executive functions to improve multilingual language acquisition and accuracy (títol provisional ), sota la direcció de la Dra. Emilee Moore.
 • Wang, Nora (Nuo-Yin): Effective CLIL course design based on students’ performance and perspective: Comparative analysis of CLIL performance in Taiwan and Spain (títol provisional), sota la direcció de la Dra. Dolors Masats.
 • Yu, Xiaoting. Building a Virtual Learning Community for Teacher Education by Observing and Assessing the “VALIANT” Project (títol provisional), sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Zhang, Miaomiao: Les narratives digitals en l’ensenyament i aprenentatge de llengües estrangeres (títol provisional), sota la codirecció de la Dra. Emilee Moore i la Dra. Júlia Llompart.
Tesis defensades
2022
 • Luz Dary Cruz Forero: Educación territorial en una comunidad emberá-chamí: Un estudio de investigación acción en colabor, sota la direcció de la Dra. Dolors Masats.
  • Tribunal: Artur Noguerol, Universitat Autònoma de Barcelona (president); Jackie Robins, Universitat Oberta de Catalunya (secretària); Virginia Unamuno, CONICET, Universidad Nacional de San Martín, Argentina (vocal).
 • Claudia Vallejo Rubinstein. Plurilingual practices and pluriliteracies in an after-school reading program, sota la codirecció de la Dra. Melinda Dooly i la Dra. Emilee Moore.
  • Tribunal: Artur Noguerol, Universitat Autònoma de Barcelona (president); Maria González-Davies, Universitat Ramon Llull (secretària); Adriana Patiño Santos, University of Southampton (vocal).
 • Jelena Marjanovic. Investigating beliefs and perceptions of autonomous learning during transition from pre-service to novice teachers: A longitudinal case study, sota la direcció de la Dr. Melinda Dooly.
  • Tribunal: Laia Canals, Universitat Oberta de Catalunya (president); Dolors Masats, Universitat Autònoma de Barcelona (secretària); Joan-Tomàs Pujolà, Universitat de Barcelona (vocal).
2020
2019
2018
2017
2016
2013
2012
2011
 • Peix, Rita: Bi-plurilingüisme amb el català a l’escola de la Catalunya del Nord. Universitat Autònoma de Barcelona, sota la codirección de la Dra. Luci Nussbaum i Dr. Joan Peytaví, Universitat de Perpinyà).
  • Tribunal: Mercè Pujol, Université Paris VIII (president), Joan Peytaví, Universitat de Perpinyà (secretàrio), Luci Nussbaum, Universitat Autònoma de Barcelona  (vocal), Joan Bécat, Universitat de Perpinyà (vocal), Juli Palou, Universitat de Barcelona (vocal)
 • Moore, Emilee: Plurilingual practices at a Catalan university doing internationalisation: Context and learning, sota la direcció de la Dra. Luci Nussbaum. Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Tribunal: Lorenza Mondada, Université Lumière Lyon 2, ICAR (president), Melinda Dooly Owenby, Universitat Autònoma de Barcelona (secretària), Josep María Cots Caimons, Universitat de Lleida (vocal)
2009
2008
 • Masats, Dolors: El discurs dels aprenents d’anglès com a llengua estrangera: Una aproximació interactivista al procés de construcció de tasques comunicatives, sota la direcció de la Dra. Luci Nussbaum.
  • Tribunal: Artur Noguerol Rodrigo, Universitat Autònoma de Barcelona (president), Melinda Dooly Owenby, Universitat Autònoma de Barcelona (secretària), Gabriela Prego, Universidad de Santiago de Compostela (vocal), Paul Seedhouse, Newcastle University (vocal), Josep María Cots Caimons, Universitat de Lleida (vocal)
2007

Securún Fuster, Rosa María (2007). La biblioteca escolar, un recurs per a l’assoliment de les competències bàsiques, sota la direcció del Dr. Artur Nogerol Rodrigo.

2006
2005
 • Dooly, Melinda: Linguistic Diversity: A Qualitative Analysis of Foreign Language Teachers’ Category Assembly, sota la direcció de la Dra. Luci Nussbaum.
  • Tribunal: Artur Noguerol Rodrigo, Universitat Autònoma de Barcelona (president), Virginia Unamuno Kaschapava Universitat Autònoma de Barcelona (secretària), David Lasagabaster Herrarte, Universidad del País Vasco (vocal), Maria Luisa Martín Rojo, Universidad Autónoma de Madrid (vocal), Eva Codó i Olsina, Universitat Autònoma de Barcelona (vocal)

Publicacions i ajuts relacionats

Publicacions realitzada per alumnat doctoral i de màster
Acceptades
 • Kruszynska, Klaudia (en procés). Linguistic landscapes ethnographers – secondary school students exploring their neighbourhoods. Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature.
 • Kruszynska, Klaudia y Dooly, Melinda. (en premsa, 2023). Thinking allowed: Analyzing students’ critical thinking and language awareness through linguistic landscapes. En S. Melo-Pfeifer (Ed.) Linguistic landscapes and teacher education. Springer.
2022
 • Pratginestós, Cèlia (2022). Interactional competence in transnational plurilingual peer interactions. En Dolors Masats y Luci Nussbaum (Coords.) ​Plurilingual classroom practices and participation in Catalonia: Analysing interaction in local and translocal settings (pp. 188-199). Routledge. 
 • Vallejo, Claudia (2022). Plurilingual practices and pluriliteracies in an after-school program: Encouraging children’s use of their entire repertoire for meaning making. En Dolors Masats y Luci Nussbaum (Coords.) Plurilingual classroom practices and participation in Catalonia: Analysing interaction in local and translocal settings (pp. 43-53). Routledge.​
2021
 • Corona, Víctor, Vallejo, Claudia, Moore, Emilee i Solans, Jorge (2021). Is English important in your life? A collaborative experience in a secondary school. A Moore, Emilee i Vallejo, Claudia (Coords.) Learning English out of school: An inclusive approach to research and action(pp. 43-67). Peter Lang.
 • Knight, Janine, Dooly, Melinda i Barberà, Elena (2021). But the computer say me the time is up: the shaping of oral turns mediated with and through the screen. (early view). Computer Assisted Language Learning, DOI: 10.1080/09588221.2020.1868529
 • Marjanovic, Jelena, Dooly, Melinda i Sadler, Randall (2021). From autonomous learners to self-directed teachers in telecollaboration: Teachers look back and reflect. A Carolin Fuchs, Mirjam Hauck i Melinda Dooly (Coords.) Language education in digital spaces: Perspectives on autonomy and interaction (pp. 113-133). Springer.
 • Moore, Emilee, Vallejo, Claudia, Dooly, Melinda i Borràs, Eulàlia (2021). Out-of-school language learning and educational equity. A Moore, Emilee i Vallejo, Claudia (Coords.) Learning English out of school: An inclusive approach to research and action (pp. 27-42). Peter Lang.
 • Moore, Emilee, Vallejo, Claudia, Llompart, Júlia i Zhang, Miaomiao (2021). Building scalar frames of understandability in ‘trans’ practices within a Catalan Global StoryBridges site. A Margaret Hawkins (Coord.), Transmodal Communications: Transpositioning Semiotics and Relations (pp. 22-42). Multilingual Matters.
 • Pratginestós, Cèlia (2021). Interactional competence in transnational plurilingual peer interactions. A Dolors Masats i Luci Nussbaum (Coords.) ​Plurilingual classroom practices and participation in Catalonia: Analysing interaction in local and translocal settings (pp. 188-199). Routledge.
 • Pratginestós, Cèlia i Masats, Dolors (2021). Learning English in translocal exchanges in Instagram chat.  A Moore, Emilee i Vallejo, Claudia (Coords.) Learning English out of school: An inclusive approach to research and action (pp. 69-97).Peter Lang.
 • Zhang, Miaomiao i Llompart, Júlia (2021). Participant roles in linguistic mediation activities in a digital storytelling project. A Moore, Emilee i Vallejo, Claudia (Coords.) Learning English out of school: An inclusive approach to research and action (pp. 119-141). Peter Lang.
2020
2019
 • Dooly, Melinda; Mont, Maria y Vallejo, Claudia. (2019). Coordinating between classes: Tasks and tools. En Dolors Masats, Maria Mont y Nathaly Gonzalez-Acevedo (Eds.), Joint efforts for innovation: Working together to improve foreign language teaching in the 21st century (pp. 29-35). Rothersthorpe: Paragon Publishing. Paragon Publishing. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3064130
 • Dooly, Melinda y Vallejo, Claudia. (Coords.) (online 2019). Special Issue: The evolution of language teaching: Towards plurilingualism and translanguaging. Journal of Bilingual Education and Bilingualism.
 • Dooly, Melinda y Claudia Vallejo (online 2019). Bringing plurilingualism into teaching practice: a quixotic quest?. In Melinda Dooly & Claudia Vallejo (Eds.), The evolution of language teaching: Towards plurilingualism and translanguaging. Special Issue: International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, DOI: 10.1080/13670050.2019.1598933.
 • Dooly, Melinda y Claudia Vallejo. (2019). Making Literacy Meaningful: Teaching pronunciation across languages.
 • Dooly, Melinda y Claudia Vallejo. (2019). Making Literacy Meaningful: Creating an inclusive supportive language environment.
 • Dooly, Melinda y Claudia Vallejo. (2019). Making Literacy Meaningful: Crear un ambient inclusiu per donar suport a l’aprenentatge de la llengua.
 • Dooly, Melinda y Claudia Vallejo. (2019).Making Literacy Meaningful: First and other language acquisition: Activities for promotion of language learning across all levels.
 • Dooly, Melinda y Claudia Vallejo. (2019).Making Literacy Meaningful: Identifying and working with the different levels of linguistic competence of the newcomer.
 • Dooly, Melinda, Dolors Masats, Xavier Pascual y Claudia Vallejo. (2019). Making Literacy Meaningful: FAQs about plurilingual Education: Key issues and some informed answers.Gonzalez-Acevedo, Nathaly (2019). Research in the classroom for teachers by teachers. En Dolors Masats, Maria Mont y Nathaly Gonzalez-Acevedo (Eds.), Joint efforts for innovation: Working together to improve foreign language teaching in the 21st century (pp. 215-222). Rothersthorpe: Paragon Publishing. Paragon Publishing. DOI: 10.5281/zenodo.3064130
 • Gonzalez-Acevedo, Nathaly (2019). Some research methods for teacher researchers. En Dolors Masats, Maria Mont y Nathaly Gonzalez-Acevedo (Eds.), Joint efforts for innovation: Working together to improve foreign language teaching in the 21st century (pp. 223-233). Rothersthorpe: Paragon Publishing. Paragon Publishing. DOI: 10.5281/zenodo.3064130
 • Knight, Janine; Dooly, Melinda, y Barberà, Elena. (2019 early view). Navigating a multimodal ensemble: Learners mediating verbal and non-verbal turns in online interaction tasks. ReCALL, 1-22. doi:10.1017/S0958344019000132
 • Llanes, Maria (2019). Digital teaching competences of preservice teachers. En Dolors Masats, Maria Mont y Nathaly Gonzalez-Acevedo (Eds.), Joint efforts for innovation: Working together to improve foreign language teaching in the 21st century (pp. 47-52). Rothersthorpe: Paragon Publishing. Paragon Publishing. DOI: 10.5281/zenodo.3064130
 • Masats, Dolors; Mont, Maria y Gonzalez-Acevedo, Nathaly (2019). Preface. En Dolors Masats, Maria Mont y Nathaly Gonzalez-Acevedo (Eds.), Joint efforts for innovation: Working together to improve foreign language teaching in the 21st century (pp. 9-13). Rothersthorpe: Paragon Publishing. Paragon Publishing. DOI: 10.5281/zenodo.3064130
 • Mont, Maria y Gonzalez-Acevedo, Nathaly (2019). Coding toys while learning English: Programming with very young learners. EIn Dolors Masats, Maria Mont y Nathaly Gonzalez-Acevedo (Eds.), Joint efforts for innovation: Working together to improve foreign language teaching in the 21st century (pp. 59-65). Rothersthorpe: Paragon Publishing. Paragon Publishing. DOI: 10.5281/zenodo.3064130
 • Masats, Dolors; Mont, Maria y Gonzalez-Acevedo, Nathaly (Eds). (2019). Joint efforts for innovation: Working together to improve foreign language teaching in the 21st century. Rothersthorpe: Paragon Publishing. DOI: 10.5281/zenodo.3064130
 • Ploettner, Joan Catherine (2019). A critical look at teacher development for English-Medium Instruction. Language Learning in Higher Education, 9(2), 263-287.
 • Ploettner, Joan Catherine. (2019). EMI teacher and student identities and linguistic practices. Tracing classroom tensions in a teacher development process. Journal of Immersion and Content-Based Language Education, 7(1): 115-141.
 • Pratginestós, Cèlia (2019). Competències digitals i comunicatives docents: una entrevista amb la Dra. Dolors Masats. Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature, 12(1), 97-107. DOI: http://doi.org/10.5565/rev/jtl3.797
 • Pratginestós, Cèlia; Solans, Jorge i Masats, Dolors (2019). Exchanging glances on the development of a joint education and research programme carried out at a secondary school in a socioeconomically underprivileged milieu. ICERI2019 Proceedings, pp. 1407-1412.
 • Vallejo, Claudia y Melinda Dooly (online 2019). Plurilingualism and translanguaging: emergent approaches and shared concerns. Introduction to the special issue. In Melinda Dooly & Claudia Vallejo (Eds.), The evolution of language teaching: Towards plurilingualism and translanguaging. Special Issue: International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, DOI: 10.1080/13670050.2019.1600469 
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2011
2010
 • Corona, Víctor (2010) Globalización, Identidades y escuela: “lo latino” en Barcelona. En Oriol Guash & Marta Milian (Eds.) L’educació lingüística i literària en entorns multilingües. Recerca per a nous contextos. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, pp. 315-330.
 • Corona, Víctor (2010) Educación lingüística de jóvenes latinoamericanos: un relato etnográfico en familias, niños, niñas y jóvenes inmigrantes. Grupo Interdisciplinario de Investigador@s Migrantes (coord). Madrid: La casa encendida, pp. 151-158.
 • Moore, Emilee (2010) Exploring plurilingualism as a teaching/learning resource in higher education English-medium classrooms. En Oriol Guash & Marta Milian (Eds.) L’educació lingüística i literària en entorns multilingües. Recerca per a nous contextos. Servei de Publicacions de la UAB: Bellaterra.  
 • Moore, Emilee y Melinda Dooly. (2010) ‘How Do the Apples Reproduce (Themselves)?” How Teacher Trainees Negotiate Language, Content, and Membership in a CLIL Science Education Classroom at a Multilingual University. Journal of Language, Identity & Education, 9 (1), 58 – 79. 
 • Moore, Emilee y Adriana Patiño-Santos. (2010). Exploring identity in plurilingual service encounters at a Catalan university. Deliverable 5.3: Working Paper 5. DYLAN Project.
2009
Beques obtingudes per membres i estudiants GREIP

I. Becaris/es Formació de Personal Investigador (pre i post doctoral)

 • Liudmila Shapirova: 2020-2022. Beca postdoctoral Juan de la Cierva, códigoFJC2020-045599-I; Estancia Universitat Autònoma de Barcelona (renunciada)
 • Emilee Moore: 2016-2017: Beca postdoctoral ‘Juan de la Cierva’ Estancia: Universitat de Lleida (2015; renunciada)
 • Laura Llobet Garcés: Beca de Formación Profesional de Investigador. 2005-2007
 • Virgínia Unamuno: Beca postdoctoral Ramón y Cajal investigadores seniors (Ministerio de Ciència y Tecnologia). 2003-2007

II- Becaris/es Formació Inicial FI-DGR (AGAUR-GenCat)

 • Helga Martínez: 2014-2017
 • Víctor Corona: 2006-2009

III.- Becaris/es Personal Investigador en Formació PIF UAB

 • Júlia Llompart: 2013-2016
 • Natalia Evnitskaya: 2008-2011

IV.- Altres tipus de beca o ajuts

 • Klaudia Kruszynska. ERASMUS+ beca de mobilidad estudios doctorals. Convocatória 2022 Ayudas Erasmus+ Práctiques UAB Exchange programme traineeships. (2022).
 • Marcos Troncoso. Beca de magíster en el extranjero para profesionales de la educación. Programa de formación de capital humano avanzando. CONICYT, Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. (2018-2020).
 • Anna Czura. ASSESSnet: Language assessment in virtual mobility initiatives at tertiary level – teachers’ beliefs, practices and perceptions. Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowship. Funding agency: European Commission, Horizon 2020 H2020-MSCA-IF-2018 845783 (1.10.2019-30.09.2021).
 • Nathaly González Acevedo: Selected for a Short-Term Scientific Mission Grant, 7th call: COST Action (DigilitEY)- Research on: “Digital Literacies skills ans practices in the early years” (10 day research stay) Researching: Preschoolers’ Agency in Technology Supported Language Learning Activities. Hosted by Dr. Kristiina Kumpulainen- University of Helsinky- Helsinki-Finland (2018)
 •  Nathaly González Acevedo: Selected to present data session and for mobility grant:  EMCA Doctoral Network. (2 day workshop). London-UK (2018) Hosted by Dr. Jon Hindmarsh- Kings College London.
 •  Nathaly González Acevedo: Researching  Multimodal Childhood: Methodological Challenges and Innovations RMCs: Rethinking Dynamic Preschoolers’ Learning: A view into Autonomous and Collaborative Technology Supported Tasks/Working Spaces  (Competitive presentation- 9 PhD students) Odense-Denmark (2018)
 • Nathaly González Acevedo: Carlsberg Foundation Grant: Research on Multimodal Childhood: Research and Innovation workshop. Odense-Denmark. Julio 2018.
 • Nathaly González Acevedo: eTwinning Training Event Grant: Creative Use of ICT in Kindergarten. 31 Mayo- 03 Junio Oslo Norway.
 • Nathaly González Acevedo: First Yerun Research Mobility Award: Essex University. Abril 2018.
 • Emilee Moore: Beca postdoctoral Beatriu de Pinós para realizar un proyecto de investigación a la Universitad de Leeds (Gran Bretanya) 2015-2017
 • Emilee Moore: Beca postdoctoral Juan de la Cierva para la Universitat de Lleida (2015)
 • Luyan Teng: Beca predoctoral China Scholarship Council (CSC).2013-2016
 • Natalia Evnitskaya: Beca postdoctoral Aliança 4 Universitats. 2012-2014
 • Emilee Moore: Beca predoctoral del Ministeri d’Afers Exteriors d’Espanya, Agència Espanyola de Cooperació Internacional. 2007-2010
 • Virgínia Unamuno: Beca postdoctoral Ramón y Cajal de investigadors seniors (Ministerio de Ciencia y Tecnología). 2003-2007

V.- Tècnics de suport a la investigació SGR-AGAUR

 • Claudia Vallejo: 2009-2021 (1273 SGR 2009 y 595 SGR 2014 y 774 SGR 2017)
 • Adriana Patiño: 2006-2009 (00330 SGR 2005)
 • Paula González: 2005-2006 (00330 SGR 2005
Investigadors/es convidats/des
Estats a l’estranger: persones de GREIP
 • Mandy Deal: Permís. gener-juny 2016.
  • Institució d’acollida: Centre de linguistique appliquée, Université de Neuchatel.
  • Supervisora: Dra. Simona Pekarek Doehler
 • Melinda Dooly: José de Castillejo (ajut del Ministeri d’innovació i recerca). gener-juliol 2016
  • Institució d’acollida: Institute of Education, University College London, UK.
  • Supervisor: Dr. John O’Regan
 • Joan Ploettner: Estada de recerca. agost-desembre 2016.
  • Institució d’acollida: CRADLE, University of Helsinki, Finland.
  • Supervisor: Dr. Yrjö Engeström
 • Júlia Llompart: Estada de recerca relacionada a l’ajut PIF UAB.  octubre 2014-gener 2015
  • Institució d’acollida: University of Basel, Switzerland
  • Supervisora: Dra. Lorenza Mondada
 • Emilee Moore: Ajut de recerca: la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País. septembre-desembre 2015.
  • Institució d’acollida: ‘New York State Initiative on Emergent Bilinguals’ (City University New York, USA)
  • Supervisora: Dra. Ofelia Garcia.
 • Emilee Moore:  Erasmus teaching mobility.  maig-juny 2012
  • Institució d’acollida: Department of Culture and Identity, Roskilde Universitet, Denmark.
 • Víctor Corona: Estada de recerca (AGAUR). gener-juny 2009
  • Institució d’acollida: King’s College, London, UK.
  • Supervisor: Dr. Ben Rampton

Programes de màster

Treballs fi de màster
2022

Máster en Formación de Profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 

Máster en Estudios del Discurso: Comunicación, Sociedad y Aprendizaje

Máster Oficial en Investigación en Educación

 • Zifan Wang (09/2022): Análisis de los obstáculos identificados sobre las categorías gramaticales por alumnos chinos durante el aprendizaje inicial de la lengua española 以汉语为母语的西班牙语初学者在词性学习方面的障碍分析. Masters Dissertation. Universitat Autònoma de Barcelona, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.

Màster Oficial en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants

 • Xuemei Sun (09/2022): Actividades para la enseñanza de caracteres chinos de YCT1 con el uso de recursos digitales – tomando el Wordwall como ejemplo 利用科技资源进行 YCT1 汉字教学的活动 – 以 Wordwall 为例, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.

Màster en Llengües Aplicades (Universitat de Lleida)

 • Clara Bellido (10/2022) Desarrollo de la competencia comunicativa intercultural. Propuesta de intervención para el aula de inglés como lengua extranjera, sota la direcció de la Dra. Eulàlia Borrás.
 • Mireia Abert (10/2022). Translation strategies in the EFL classroom: Translating an episode of The Good Doctor, sota la direcció de la Dra. Eulàlia Borrás.
2021

Máster en Formación de Profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Especialidad de francés)

 • Delgado Serra, Ainoa (17/02/2021). La Bande Dessinée pour l’apprentissage des langues, sota la direcció de la Dra. Dolors Masats.
 • Rosalia Caparrós Rodríguez (16/06/2021). Co-learning: The effect of group size on the effectiveness and benefits of group work, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Cristina Castro Pineda (16/06/2021). Secondary school students’ perspectives on self-assessment in the EFL classroom: ‘Learning to learn’ Competence in Context, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Miquel Cufí Pericot (16/06/2021). The effectiveness of providing EFL students with language support as a scaffolding resource when writing a text, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Maria Furriols Vilardell (16/06/2021). Analysing students’ perspectives on a collaborative class diary: A universal design for learning approach, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Nuria Gallardo Ferrer (16/06/2021). Students’ perspective on the use of a jigsaw reading activity, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Adeline Horga (16/06/2021). Effectivity of Kahoot! in EFL classes: A Quantitative study, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.

Máster en Estudios del Discurso: Comunicación, Sociedad y Aprendizaje

 • Xin, Lei (09/07/2021). Social Media Sites as Resources for Learning Spanish, sota la direcció de la Dra. Dolors Masats.

Máster Oficial en Investigación en Educación

 • Zhao, Yong (09/2021) Research on online English language teaching in China, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly
 • Li, Peichen (06/21) Análisis de las referencias bibliográficas publicadas sobre la enseñanza de chino desde el año 2013 hasta el año 2020 en AEEAO y en Dialnet, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly

Màster en Llengües Aplicades (Universitat de Lleida)

 • Rosa M. Porta (10/2021) El rol del pas per l’Escola d’Adults de sis alumnes immigrants com a mitjà per a la seva integració al món laboral i socialització, sota la direcció de la Dra. Eulàlia Borrás.
 • Silvia Ortega (10/2021). El sistema comunicativo museístico: estudio de un caso a través de sus recursos multimodales, sota la direcció de la Dra. Eulàlia Borrás.
2020

Trabajos de investigación dirigidos (Máster)

 • Jinqi Liang: Investigación Basada en Diseño para la mejora de práctica docente en la enseñanza de Español como lengua extranjera online, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.  Máster Oficial en Investigación en Educación.
 • Jinghong Peng: Estudio sobre la situación del uso de las TIC como herramienta en la enseñanza/aprendizaje de ELE en China entre los estudiantes y docentes universitarios de la facultad de ELE / 对信息和通信技术工具在中国高校西班牙语教学中使用现状的研究, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.  Máster Oficial en Investigación en Educación.
 • Wu, Bowen (27/11/2020). A review of research on the role of the teacher in online language learning from a Chinese perspective (2020-2020), sota la direcció de la Dra. Dolors Masats. Màster Oficial en Investigación en Educación.
 • Zhang, Mengyun (08/09/2020). Evaluación comparativa multidimensional de tres manuales de ELE enfocada en la enseñanza de alumnos sinohablantes de nivel básico, sota la direcció de la Dra. Dolors Masats. Màster Oficial en Investigación en Educación.

_______________________

_______________________

2019

_______________________

_______________________

 • Verónica Santos-Olmos (10/2019): El tractament integrat de llengües i la millora educativa. Estudi de cas: la implementació del TIL en un institut plurilingüe de Barcelona, sota la direcció de la Dra. Eulàlia Borrás. Màster en Llengües Aplicades.
2018

_______________________

_______________________

2017
 • Monica Clua: A comparative study of a lecturer’s gesturing in L1 and L2 medium university classes, sota la direcció de la Dra. Emilee Moore.
 • Nuriya Davitova: The use of semiotic resources as means of mediation in a telecollaborative classroom interaction, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
2015

Javier Barba: (2014-2015). Expressart: A project-based language learning experience, sota la direcció de Dra. Melinda Dooly. Máster Oficial en Investigación en Educación.

2013
 • Anguera Cerarols, Carles: L’aprenentatge de l’espai geogràfic en un projecte telecol·laboratiu, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Cañete Outeiral, Ana María:  Assessment of oral skills in Foreign Language Teaching. Bridging the gap between classroom practices and curriculum requirements, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Sala, Mireia: La relació holística entre llengües, sota la direcció de la Dra. Emilee Moore.
2012
 • Glòria Boldú (2011-2012). Anàlisi d’estratègies participatives a l’aula de llengua anglesa, sota la direcció de la Dra. Emilee Moore.
 • Cuestas Verjano,Aida (2011-2012). Aprenentatge de llengües estrangeres a través d’eines TIC/TAC, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Fernández del Viso Román,Vanesa (2011-2012). Project Based Language Learning and Shakespeare. To Teach or Not to Teach? sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Jingya Zhang (2011-2012). La enseñanza del idioma chino a través de tareas. Una reflexión desde la perspectiva de la investigación-acción, sota la direcció de la Dra. Emilee Moore.
 • Pierpaolo Spagnolo (2011-2012, fecha de lectura: 17/09/2012). A detailed view of how Italian Proficiency as a Second Language is “Officially tested”, sota la direcció de la Dra. Dolors Masats. 
 • Gisela Watson  (2011-2012, fecha de lectura: 14/09/2012). ¿Cómo enseñamos la oralidad? Análisis de las creencias y representaciones asociadas a la enseñanza de la oralidad a partir de una experiencia de reflexión sobre la acción, sota la direcció de la Dra. Dolors Masats.
2011
 • Rodrigúez, Jésica (2010-2011). Estratègies comunicatives per a la millora de l‘expressió oral en l‘àrea de llengua inglesa, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Valls Anguera, Carme (2011). “Ay, perdona, no quería molestarte”. Enseñar y aprender a disculparse en español. Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, sota la direcció de la Dra. Amparo Tusón. Universidad Internacional Menéndez Pelayo – Instituto Cervantes.
2009
 • García Barroso, Lorena: Medios de comunicación de habla española como recursos didácticos para el aprendizaje de ELE en Estados Unidos, sota la direcció de la Dra. Amparo Tusón. Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, Universidad Internacional Menéndez Pelayo – Instituto Cervantes.
 • Fernández Peña, Rafael Francisco: Selección, análisis y tratamiento didáctico de eventos comunicativos en soporte audiovisual para el aula de ELE: taller de formación para profesores marroquíes, sota la direcció de la Dra. Amparo Tusón. Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, Universidad Internacional Menéndez Pelayo – Instituto Cervantes.
 • Fernández Ríos, Vanessa: La cortesía: el uso de halagos, cumplidos y piropos en español e inglés, sota la direcció de la Dra. Amparo Tusón. Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, Universidad Internacional Menéndez Pelayo – Instituto Cervantes.
 • Freijomil Seoane, Mariana: Formación para el voluntariado de enseñanza de ELE a inmigrantes, sota la direcció de la Dra. Amparo Tusón. Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, Universidad Internacional Menéndez Pelayo – Instituto Cervantes.
 • Pons  Alorda, Jaume: Fake nativeness as a positive resource for teaching English: A case study, sota la direcció de la Dra. Dolors Masats. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials.
 • Ramos Antonietti, Núria: Group work interaction: how groups internalize teachers’ instructions. A case study at IES Barcelona, sota la direcció de la Dra. Dolors Masats. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials.
 • Rojo García de Lara, Raquel: El judeoespañol como variedad del español: Estudio sociolingüístico en Israel. Implicaciones para la enseñanza de ELE, sota la direcció de la Dra. Amparo Tusón. Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, Universidad Internacional Menéndez Pelayo – Instituto Cervantes.
 • Socoliuc, Roxana: Who constructs knowledge? Analysis of participation in a CLIL activity, sota la direcció de la Dra. Dolors Masats. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials.
 • Valls Bergadà, Goretti: Teachers’s feedback moves in teacher-centred classroom discourse: A case study, sota la direcció de la Dra. Dolors Masats. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials.
2008
 • Goldsmith, Joshua (2007-2008). Pacing and sequencing within the class hour: A case study of micro- and meso-level timing traits in the foreign language classroom, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Leite, Camila (2007-2008). El code-switching y language choice en el foro virtual: un estudio de caso, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
2006

Llobet, Laura: Tasques de lectura en aules AICLE: expectatives docents i activitats dels aprenents. Universitat Autònoma de Barcelona, sota la direcció de la Dra. Luci Nussbaum (co-direcció amb Cristina Escobar).

2005

Molina, Mónica (2005). L’entorn social i educatiu en l’aprenentatge i l’ús del català per part d’alumant d’origen familiar immigrant, sota la direcció de la Dra. Luci Nussbaum. 

Programes de grau

Treballs final del grau
2021
 • Castro Soriano, Maria (2020-2021). Creating a picturebook to illustrate linguistic diversity: the narrative of a creative and training  process. Direcció: Dolors Masats. Matrícula d’Honor.
  • Poster: 6-9 julio de 2021. Creating a picturebook to open learners to linguistic diversity: the narrative of a creative and training process. 9ème Congrès International de l’Association EDILIC. Approches plurielles, compétences plurilingues, appropriations langagières: l’apprenante e au centre des réalités éducatives. Université Aristote de Thessalonique (Grècia). Maria Castro, David Torras i Dolors Masats.
 • Ferrer Rodríguez, Laura (2020-2021). Students’ reactions towards language diversity in the classroom: An analysis of a pedagogical intervention. Direcció: Dolors Masats.
 • Fornós Fernández, Alba (2020-2021). Analysing gamification tools to learn English as a foreign Language in primary education. Direcció: Dolors Masats.
 • Vallellano Vallés, Teresa (2020-2021). Designing a classroom library to promote plurilingualism: a selection of picture books. Direcció: Dolors Masats.
2020

Altres programes de recerca

Programa Argos UAB
2020-2021
 • Leila Villanueva Gómez: Final Research Project: Què feu amb l’anglès quan els i les ‘profes’ no hi són? Ins Sant Pol de Mar (St. Pol de Mar). Institut de Ciències de l’Educació – Universitat Autònoma de Barcelona, sota la supervisió de la Dra. Melinda Dooly.
 • Nerea Barba Garcia: Final Research Project: Què feu amb l’anglès quan els i les ‘profes’ no hi són? Ins Rovira-Forns (Santa Perpètua de Mogoda). Institut de Ciències de l’Educació – Universitat Autònoma de Barcelona, sota la supervisió de la Dra. Melinda Dooly.
Llicències d’estudi retribuïdes (Generalitat)
2008
2007

Securún Fuster, Rosa María (2007). La biblioteca escolar, un recurs per a l’assoliment de les competències bàsiques, bajo la dirección del Dr. Artur Nogerol Rodrigo.

2006

El nostre esperit docent

Creiem que la praxi docent s’ha de basar en fonaments teòrics sòlids, sempre acompanyats per l’esforç continu per innovar, reflexionar i assolir major comprensió crítica de les condicions òptimes per a l’aprenentatge.

Per nosaltres, tant l’ensenyament com la investigació s’alimenten mútuament en un procés crític i cíclic.

Imatges creades per Intel·ligència Artificial