Ús autoritzat d’imatges

Estudis doctorals

Tesis doctorals en procés
 • Aburquerque, Diego: Use of translanguaging pedagogy to improve writing skills of Latin American students in Ireland (títol provisional), sota la direcció codirecció de la Dra. Emilee Moore i la Dra. Júlia Llompart.
 • Bakri, Ola Nagi Ramadan: Learner autonomy of Arabic speakers in EFL online courses (títol provisional), sota la codirecció de la Dra. Melinda Dooly i la Dra. Dolors Masats.
 • Changchun Li: An analysis of the ecology of Chinese heritage language education in Spain (título provisional), bajo la codirección de la Dra. Claudia Vallejo y Dra. Melinda Dooly.
 • Gómez-Delgado, Oscar Mauricio: English as an International Language in Colombia: Experiences of teacher education in the expanding circle (títol provisional), sota la direcció de la Dra. Emilee Moore.
 • Jones, Louise: Leadership and Content Language Integrated Learning (CLIL). (títol provisional), sota la direcció de la Dra. Emilee Moore.
 • Kruszynska, Klaudia: Upscaling linguistic landscaping for 21st century competencies (títol provisional), bajo la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Llanes Velasco, Mª del Socorro: Innovación y competencias digitales docentes en la formación inicial del profesorado (títol provisional), sota la direcció de la Dr. Dolors Masats.
 • Li, Peichen: Análisis del discurso en el aula de chino como lengua extranjera: estudio de caso sobre interacciones profesor-alumno durante la ejecución de actividades didácticas (títol provisional), sota la codirecció de la Dra. Melinda Dooly i la Dra. Helena Casas-Tost.
 • Mont, Maria: Necessitats formatives digitals docents i docència virtual (títol provisional), sota la codirecció de la Dra. Dolors Masats i la Dra. Melinda Dooly (baja de maternidad).
 • Olid, Bel: La inclusió del llenguatge no binari i el neomorfema -i a les classes de català com a llengua addicional: una aproximació des de la pedagogia queer (títol provisional), sota la direcció de la Dra. Dolors Masats.
 • Pérez, Jordi: Escriptura acadèmica i retroacció correctiva. El Treball de Recerca de batxillerat (títol provisional), sota la direcció del Dr. Xavier Fontich.
 • Pratginestós, Cèlia: Learner’s participation in plurilingual multimodal formal and non-formal interactions during the development of a transnational project. (títol provisional), sota la direcció de la Dra. Dolors Masats.
 • Quiceno Rodríguez, Natalia: La habilidad argumentativa: una propuesta para su aprendizaje mediante la escritura de columnas de opinión (provisional title), supervised by Dr. Xavier Fontich.
 • Sala, Mireia: Anàlisi i propostes de millora del plantejament de la lectura literària i les seves pràctiques en un institut escola: un cas de recerca-acció (títol provisional), sota la codirecció de la Dra. Emilee Moore i la Dra. Cristina Aliagas.
 • Salinas López, Jorge: Análisis de la educación bilingüe en Paraguay. Métodos y técnicas utilizadas en el contexto escolar de primaria (provisional title), co-supervised by Dr. Dolors Masats & Dr. Virginia Unamuno.
 • Troncoso, Marcos:  La relación entre la enseñanza y aprendizaje de la gramática y la composición escrita (títol provisional), sota la dirección del Dr. Xavier Fontich.
 • Uwosomah, Ese Emmanuel: The Evolving Dynamics of e-Learning and Digital Education for Language Acquisition in Post-Pandemic Europe (títol provisional), sota la co-direcció de la Dra. Melinda Dooly i Dra. Claudia Vallejo
 • Yu, Xiaoting. Building a Virtual Learning Community for Teacher Education by Observing and Assessing the “VALIANT” Project (títol provisional), sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
Tesis defensades
2024
 • Zhang, Miaomiao: Les narratives digitals en l’ensenyament i aprenentatge de llengües estrangeres (títol provisional), sota la codirecció de la Dra. Emilee Moore i la Dra. Júlia Llompart.
  • Tribunal: Dra. Maria Dolors Masats Viladoms, Universitat Autònoma de Barcelona (presidenta); Dra. Eulàlia Borràs Riba, Universitat de Lleida (secretària); Dr. Jaume Batlle Rodriguez, Universitat de Barcelona (vocal) .
2023
 • Nuo-Yin Nora Wang: Challenges and expectations regarding business courses in which English is the medium of instruction: Crossing views from students and teachers in Taiwan and Spain, sota la direcció de la Dra. Dolors Masats.
  • Tribunal: (president); (secretària); (vocal).
 • Maria Juddy Torres Villamil: Escritura académica en Colombia: creencias de estudiantes y profesores y su relación con la identidad académica, sota la codirecció de. Dr. Xavier Fontich i la Dra. Maria Cerrato Lara.
  • Tribunal: Dra. Melinda Dooly, Universitat Autònoma de Barcelona (presidenta); Dra. Ana Luisa Costa, Universidade de Lisboa (secretària); Dra. Doria Constanza Lizcano Rivera, Universidad Santo Tomás, Colombia (vocal).
2022
2020
2019
2018
2017
2016
2013
2012
2011
 • Peix, Rita: Bi-plurilingüisme amb el català a l’escola de la Catalunya del Nord. Universitat Autònoma de Barcelona, sota la codirección de la Dra. Luci Nussbaum i Dr. Joan Peytaví, Universitat de Perpinyà).
  • Tribunal: Mercè Pujol, Université Paris VIII (president), Joan Peytaví, Universitat de Perpinyà (secretàrio), Luci Nussbaum, Universitat Autònoma de Barcelona  (vocal), Joan Bécat, Universitat de Perpinyà (vocal), Juli Palou, Universitat de Barcelona (vocal)
 • Moore, Emilee: Plurilingual practices at a Catalan university doing internationalisation: Context and learning, sota la direcció de la Dra. Luci Nussbaum. Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Tribunal: Lorenza Mondada, Université Lumière Lyon 2, ICAR (president), Melinda Dooly Owenby, Universitat Autònoma de Barcelona (secretària), Josep María Cots Caimons, Universitat de Lleida (vocal)
2009
2008
 • Masats, Dolors: El discurs dels aprenents d’anglès com a llengua estrangera: Una aproximació interactivista al procés de construcció de tasques comunicatives, sota la direcció de la Dra. Luci Nussbaum.
  • Tribunal: Artur Noguerol Rodrigo, Universitat Autònoma de Barcelona (president), Melinda Dooly Owenby, Universitat Autònoma de Barcelona (secretària), Gabriela Prego, Universidad de Santiago de Compostela (vocal), Paul Seedhouse, Newcastle University (vocal), Josep María Cots Caimons, Universitat de Lleida (vocal)
2007

Securún Fuster, Rosa María (2007). La biblioteca escolar, un recurs per a l’assoliment de les competències bàsiques, sota la direcció del Dr. Artur Nogerol Rodrigo.

2006
2005
 • Dooly, Melinda: Linguistic Diversity: A Qualitative Analysis of Foreign Language Teachers’ Category Assembly, sota la direcció de la Dra. Luci Nussbaum.
  • Tribunal: Artur Noguerol Rodrigo, Universitat Autònoma de Barcelona (president), Virginia Unamuno Kaschapava Universitat Autònoma de Barcelona (secretària), David Lasagabaster Herrarte, Universidad del País Vasco (vocal), Maria Luisa Martín Rojo, Universidad Autónoma de Madrid (vocal), Eva Codó i Olsina, Universitat Autònoma de Barcelona (vocal)

Publicacions i ajuts relacionats

Publicacions realitzades per l’alumnat doctoral i de màster
Acceptades
 • Von Lieres und Wilkau, Gabriella, Morgado, Margarida, Dooly, Melinda, Massler, Ute, Yu, Xiaoting, Schönberg, Carina & Rogaten, Jekaterina. (en premsa, 2023). Impact of VALIANT’s virtual exchange modules on in-service teachers’ and student teachers’ sense of isolation. A: Robert O’Dowd & Margarita Vinagre (Dirs.) Virtual innovation and support networks: Exploring the impact of virtual exchange in teacher education. Peter Lang.
 • Von Lieres und Wilkau, Gabriella, Morgado, Margarida, Dooly, Melinda, Massler, Ute, Yu, Xiaoting, Schönberg, Carina & Rogaten, Jekaterina. (accepted). “I felt the warmness of being in the support community” – Virtual Exchange Module und ihr Einfluss auf die berufliche Isolation von Lehramtsstudierenden. Conference proceedings for the 30th Conference of the German Society for Foreign Language Research in Ludwigsburg. University of Education Ludwigsburg, March 30-31, 2023.
2024
 • Kruszynska, Klaudia. (2024). ‘I have learned a lot of things about other neighborhoods’: Secondary school students as linguistic landscape ethnographers. Bellaterra Journal of Teaching and Learning Language and Literature, 17(1), e1342. 1-20. https://doi.org/10.5565/rev/jtl3.1265
 • Kruszynska, Klaudia (2024). Unveiling the pedagogical advantages of Linguistic Landscapes: Insights from secondary school students, teachers and field experts. Bellaterra Journal of Teaching and Learning Language and Literature, 17(1), e1342. 1-21. https://doi.org/10.5565/rev/jtl3.1342
 • Pratginestós, Cèlia i Masats, Dolors (2024). Exploring language alternation and participation in an ‘in-between learning scenario’: a case study of a WhatsApp chat with secondary students of English, Classroom Discourse (early view). https://doi.org/10.1080/19463014.2024.2315022
 • Zhang, Miaomiao. (2024). An exploration of linguistic mediation activities in repair sequences: The case of a plurilingual youth participant in an after-school digital storytelling project. Bellaterra Journal of Teaching & Learning Languages & Literature, 16 (4), e1306. https://doi.org/10.5565/rev/jtl3.1306
2023
 • Pérez Badenes, J. (2023). La evidencia en la práctica: Escritura académica en el trabajo de investigación de bachillerato. Aula de secundaria52, 47. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9088345
 • Kruszynska, Klaudia i Dooly, Melinda. (2023). Thinking allowed: Analyzing students’ critical thinking and language awareness through linguistic landscapes. En S. Melo-Pfeifer (Ed.) Linguistic landscapes and teacher education (pp. 75-90). Springer.
 • Zhang, Miamomiao. (2023). Developing cosmopolitanism through intercultural mediation activities: An after-school digital storytelling project in Catalonia. Íkala, Revista de Lenguaje y Cultura, 28(3), 1–19. https://doi.org/10.17533/udea.ikala.352092
2022
 • Pérez-Badenes, Jordi (2022). Reseña. Proyecto lingüístico de centro. Cómo abordar la mejora de las habilidades comunicativas desde la institución escolar, por Santiago Fabrigat Barrios. Bellaterra Journal of Teaching &amp\mathsemicolon Learning Language &amp\mathsemicolon Literature15(4), e1201. https://doi.org/10.5565/rev/jtl3.1201
 • Fontich, Xavier, Troncoso, Marco, & Pérez-Badenes, Jordi. (2022). Actividad metalingüística en clase de lengua: Consideraciones sobre el lugar de la interacción en el aprendizaje de la gramática. Tavira27https://doi.org/10.25267/tavira.2022.i27.1105
 • Pratginestós, Cèlia (2022). Review: Border Thinking: Latinx Youth Decolonizing Citizenship, By Andrea Dyrness and Enrique Sepúlveda III. Monogràfic Plurilingüisme (Coords. J. Llompart; i C. Vallejo). Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature.
 • Pratginestós, Cèlia (2022). Interactional competence in transnational plurilingual peer interactions. A Dolors Masats i Luci Nussbaum (Coords.) ​Plurilingual classroom practices and participation in Catalonia: Analysing interaction in local and translocal settings (pp. 188-199). Routledge. 
 • Vallejo, Claudia (2022). Plurilingual practices and pluriliteracies in an after-school program: Encouraging children’s use of their entire repertoire for meaning making. A Dolors Masats i Luci Nussbaum (Coords.) Plurilingual classroom practices and participation in Catalonia: Analysing interaction in local and translocal settings (pp. 43-53). Routledge.​
2021
 • Corona, Víctor, Vallejo, Claudia, Moore, Emilee i Solans, Jorge (2021). Is English important in your life? A collaborative experience in a secondary school. A Moore, Emilee i Vallejo, Claudia (Coords.) Learning English out of school: An inclusive approach to research and action(pp. 43-67). Peter Lang.
 • Knight, Janine, Dooly, Melinda i Barberà, Elena (2021). But the computer say me the time is up: the shaping of oral turns mediated with and through the screen. (early view). Computer Assisted Language Learning, DOI: 10.1080/09588221.2020.1868529
 • Marjanovic, Jelena, Dooly, Melinda i Sadler, Randall (2021). From autonomous learners to self-directed teachers in telecollaboration: Teachers look back and reflect. A Carolin Fuchs, Mirjam Hauck i Melinda Dooly (Coords.) Language education in digital spaces: Perspectives on autonomy and interaction (pp. 113-133). Springer.
 • Moore, Emilee, Vallejo, Claudia, Dooly, Melinda i Borràs, Eulàlia (2021). Out-of-school language learning and educational equity. A Moore, Emilee i Vallejo, Claudia (Coords.) Learning English out of school: An inclusive approach to research and action (pp. 27-42). Peter Lang.
 • Moore, Emilee, Vallejo, Claudia, Llompart, Júlia i Zhang, Miaomiao (2021). Building scalar frames of understandability in ‘trans’ practices within a Catalan Global StoryBridges site. A Margaret Hawkins (Coord.), Transmodal Communications: Transpositioning Semiotics and Relations (pp. 22-42). Multilingual Matters.
 • Pratginestós, Cèlia i Masats, Dolors (2021). Learning English in translocal exchanges in Instagram chat.  A Moore, Emilee i Vallejo, Claudia (Coords.) Learning English out of school: An inclusive approach to research and action (pp. 69-97).Peter Lang.
 • Zhang, Miaomiao i Llompart, Júlia (2021). Participant roles in linguistic mediation activities in a digital storytelling project. A Moore, Emilee i Vallejo, Claudia (Coords.) Learning English out of school: An inclusive approach to research and action (pp. 119-141). Peter Lang.
2020
2019
 • Dooly, Melinda; Mont, Maria y Vallejo, Claudia. (2019). Coordinating between classes: Tasks and tools. En Dolors Masats, Maria Mont y Nathaly Gonzalez-Acevedo (Eds.), Joint efforts for innovation: Working together to improve foreign language teaching in the 21st century (pp. 29-35). Rothersthorpe: Paragon Publishing. Paragon Publishing. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3064130
 • Dooly, Melinda y Vallejo, Claudia. (Coords.) (online 2019). Special Issue: The evolution of language teaching: Towards plurilingualism and translanguaging. Journal of Bilingual Education and Bilingualism.
 • Dooly, Melinda y Claudia Vallejo (online 2019). Bringing plurilingualism into teaching practice: a quixotic quest?. In Melinda Dooly & Claudia Vallejo (Eds.), The evolution of language teaching: Towards plurilingualism and translanguaging. Special Issue: International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, DOI: 10.1080/13670050.2019.1598933.
 • Dooly, Melinda y Claudia Vallejo. (2019). Making Literacy Meaningful: Teaching pronunciation across languages.
 • Dooly, Melinda y Claudia Vallejo. (2019). Making Literacy Meaningful: Creating an inclusive supportive language environment.
 • Dooly, Melinda y Claudia Vallejo. (2019). Making Literacy Meaningful: Crear un ambient inclusiu per donar suport a l’aprenentatge de la llengua.
 • Dooly, Melinda y Claudia Vallejo. (2019).Making Literacy Meaningful: First and other language acquisition: Activities for promotion of language learning across all levels.
 • Dooly, Melinda y Claudia Vallejo. (2019).Making Literacy Meaningful: Identifying and working with the different levels of linguistic competence of the newcomer.
 • Dooly, Melinda, Dolors Masats, Xavier Pascual y Claudia Vallejo. (2019). Making Literacy Meaningful: FAQs about plurilingual Education: Key issues and some informed answers.Gonzalez-Acevedo, Nathaly (2019). Research in the classroom for teachers by teachers. En Dolors Masats, Maria Mont y Nathaly Gonzalez-Acevedo (Eds.), Joint efforts for innovation: Working together to improve foreign language teaching in the 21st century (pp. 215-222). Rothersthorpe: Paragon Publishing. Paragon Publishing. DOI: 10.5281/zenodo.3064130
 • Gonzalez-Acevedo, Nathaly (2019). Some research methods for teacher researchers. En Dolors Masats, Maria Mont y Nathaly Gonzalez-Acevedo (Eds.), Joint efforts for innovation: Working together to improve foreign language teaching in the 21st century (pp. 223-233). Rothersthorpe: Paragon Publishing. Paragon Publishing. DOI: 10.5281/zenodo.3064130
 • Knight, Janine; Dooly, Melinda, y Barberà, Elena. (2019 early view). Navigating a multimodal ensemble: Learners mediating verbal and non-verbal turns in online interaction tasks. ReCALL, 1-22. doi:10.1017/S0958344019000132
 • Llanes, Maria (2019). Digital teaching competences of preservice teachers. En Dolors Masats, Maria Mont y Nathaly Gonzalez-Acevedo (Eds.), Joint efforts for innovation: Working together to improve foreign language teaching in the 21st century (pp. 47-52). Rothersthorpe: Paragon Publishing. Paragon Publishing. DOI: 10.5281/zenodo.3064130
 • Masats, Dolors; Mont, Maria y Gonzalez-Acevedo, Nathaly (2019). Preface. En Dolors Masats, Maria Mont y Nathaly Gonzalez-Acevedo (Eds.), Joint efforts for innovation: Working together to improve foreign language teaching in the 21st century (pp. 9-13). Rothersthorpe: Paragon Publishing. Paragon Publishing. DOI: 10.5281/zenodo.3064130
 • Mont, Maria y Gonzalez-Acevedo, Nathaly (2019). Coding toys while learning English: Programming with very young learners. EIn Dolors Masats, Maria Mont y Nathaly Gonzalez-Acevedo (Eds.), Joint efforts for innovation: Working together to improve foreign language teaching in the 21st century (pp. 59-65). Rothersthorpe: Paragon Publishing. Paragon Publishing. DOI: 10.5281/zenodo.3064130
 • Masats, Dolors; Mont, Maria y Gonzalez-Acevedo, Nathaly (Eds). (2019). Joint efforts for innovation: Working together to improve foreign language teaching in the 21st century. Rothersthorpe: Paragon Publishing. DOI: 10.5281/zenodo.3064130
 • Ploettner, Joan Catherine (2019). A critical look at teacher development for English-Medium Instruction. Language Learning in Higher Education, 9(2), 263-287.
 • Ploettner, Joan Catherine. (2019). EMI teacher and student identities and linguistic practices. Tracing classroom tensions in a teacher development process. Journal of Immersion and Content-Based Language Education, 7(1): 115-141.
 • Pratginestós, Cèlia (2019). Competències digitals i comunicatives docents: una entrevista amb la Dra. Dolors Masats. Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature, 12(1), 97-107. DOI: http://doi.org/10.5565/rev/jtl3.797
 • Pratginestós, Cèlia; Solans, Jorge i Masats, Dolors (2019). Exchanging glances on the development of a joint education and research programme carried out at a secondary school in a socioeconomically underprivileged milieu. ICERI2019 Proceedings, pp. 1407-1412.
 • Vallejo, Claudia y Melinda Dooly (online 2019). Plurilingualism and translanguaging: emergent approaches and shared concerns. Introduction to the special issue. In Melinda Dooly & Claudia Vallejo (Eds.), The evolution of language teaching: Towards plurilingualism and translanguaging. Special Issue: International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, DOI: 10.1080/13670050.2019.1600469 
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2011
2010
 • Corona, Víctor (2010) Globalización, Identidades y escuela: “lo latino” en Barcelona. En Oriol Guash & Marta Milian (Eds.) L’educació lingüística i literària en entorns multilingües. Recerca per a nous contextos. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, pp. 315-330.
 • Corona, Víctor (2010) Educación lingüística de jóvenes latinoamericanos: un relato etnográfico en familias, niños, niñas y jóvenes inmigrantes. Grupo Interdisciplinario de Investigador@s Migrantes (coord). Madrid: La casa encendida, pp. 151-158.
 • Moore, Emilee (2010) Exploring plurilingualism as a teaching/learning resource in higher education English-medium classrooms. En Oriol Guash & Marta Milian (Eds.) L’educació lingüística i literària en entorns multilingües. Recerca per a nous contextos. Servei de Publicacions de la UAB: Bellaterra.  
 • Moore, Emilee y Melinda Dooly. (2010) ‘How Do the Apples Reproduce (Themselves)?” How Teacher Trainees Negotiate Language, Content, and Membership in a CLIL Science Education Classroom at a Multilingual University. Journal of Language, Identity & Education, 9 (1), 58 – 79. 
 • Moore, Emilee y Adriana Patiño-Santos. (2010). Exploring identity in plurilingual service encounters at a Catalan university. Deliverable 5.3: Working Paper 5. DYLAN Project.
2009
Beques obtingudes per membres i estudiants GREIP

Becaris/es Formació de Personal Investigador (Consell Europeu d’Investigació)

 • Anna Czura: ASSESSnet: Language assessment in virtual mobility initiatives at tertiary level – teachers’ beliefs, practices and perceptions. Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowship. Funding agency: European Commission, Horizon 2020 H2020-MSCA-IF-2018 845783 (1.10.2019-30.09.2021).

Becaris/es Formació de Personal Investigador

 • Denise Holguín: Margarita Salas Margarita Salas beca de formació per a joves investigadors. (2022UPF-MS-6) Títol del Projecte:  Formación docente plurilingüe e intercultural en contextos de migración. Ministerio de Universidades. (2023-2025).
 • Liudmila Shapirova: 2020-2022. Beca postdoctoral Juan de la Cierva, códigoFJC2020-045599-I; Estancia Universitat Autònoma de Barcelona (renunciada)
 • Emilee Moore: 2016-2017: Beca postdoctoral ‘Juan de la Cierva’ Estancia: Universitat de Lleida (2015; renunciada)
 • Laura Llobet Garcés: Beca de Formación Profesional de Investigador. 2005-2007
 • Virgínia Unamuno: Beca postdoctoral Ramón y Cajal investigadores seniors (Ministerio de Ciència y Tecnologia). 2003-2007

Becaris/es Formació Inicial FI-DGR (AGAUR-GenCat)

 • Helga Martínez: 2014-2017
 • Víctor Corona: 2006-2009

Becaris/es Personal Investigador en Formació PIF UAB

 • Júlia Llompart: 2013-2016
 • Natalia Evnitskaya: 2008-2011

Altres tipus de beca o ajuts

 • Changchun Li: 2024 CSC (China Scholarship Council) scholarship.
 • Klaudia Kruszynska: ERASMUS+ beca de mobilidad estudios doctorals. Convocatória 2022 Ayudas Erasmus+ Práctiques UAB Exchange programme traineeships. (2022).
 • Marcos Troncoso: Beca de magíster en el extranjero para profesionales de la educación. Programa de formación de capital humano avanzando. CONICYT, Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. (2018-2020).
 • Nathaly González Acevedo: Selected for a Short-Term Scientific Mission Grant, 7th call: COST Action (DigilitEY)- Research on: “Digital Literacies skills ans practices in the early years” (10 day research stay) Researching: Preschoolers’ Agency in Technology Supported Language Learning Activities. Hosted by Dr. Kristiina Kumpulainen- University of Helsinky- Helsinki-Finland (2018)
 •  Nathaly González Acevedo: Selected to present data session and for mobility grant:  EMCA Doctoral Network. (2 day workshop). London-UK (2018) Hosted by Dr. Jon Hindmarsh- Kings College London.
 •  Nathaly González Acevedo: Researching  Multimodal Childhood: Methodological Challenges and Innovations RMCs: Rethinking Dynamic Preschoolers’ Learning: A view into Autonomous and Collaborative Technology Supported Tasks/Working Spaces  (Competitive presentation- 9 PhD students) Odense-Denmark (2018)
 • Nathaly González Acevedo: Carlsberg Foundation Grant: Research on Multimodal Childhood: Research and Innovation workshop. Odense-Denmark. Julio 2018.
 • Nathaly González Acevedo: eTwinning Training Event Grant: Creative Use of ICT in Kindergarten. 31 Mayo- 03 Junio Oslo Norway.
 • Nathaly González Acevedo: First Yerun Research Mobility Award: Essex University. Abril 2018.
 • Emilee Moore: Beca postdoctoral Beatriu de Pinós para realizar un proyecto de investigación a la Universitad de Leeds (Gran Bretanya) 2015-2017
 • Emilee Moore: Beca postdoctoral Juan de la Cierva para la Universitat de Lleida (2015)
 • Luyan Teng: Beca predoctoral China Scholarship Council (CSC).2013-2016
 • Natalia Evnitskaya: Beca postdoctoral Aliança 4 Universitats. 2012-2014
 • Emilee Moore: Beca predoctoral del Ministeri d’Afers Exteriors d’Espanya, Agència Espanyola de Cooperació Internacional. 2007-2010
 • Virgínia Unamuno: Beca postdoctoral Ramón y Cajal de investigadors seniors (Ministerio de Ciencia y Tecnología). 2003-2007

Tècnics de suport a la investigació SGR-AGAUR

 • Johanna Buitrago Peña: 2022-2024 (2021 SGR 00084)
 • Claudia Vallejo: 2009-2021 (1273 SGR 2009 y 595 SGR 2014 y 774 SGR 2017)
 • Adriana Patiño: 2006-2009 (00330 SGR 2005)
 • Paula González: 2005-2006 (00330 SGR 2005
Investigadors/es convidats/des
Estats a l’estranger: persones de GREIP
 • Mandy Deal: Permís. gener-juny 2016.
  • Institució d’acollida: Centre de linguistique appliquée, Université de Neuchatel.
  • Supervisora: Dra. Simona Pekarek Doehler
 • Melinda Dooly: José de Castillejo (ajut del Ministeri d’innovació i recerca). gener-juliol 2016
  • Institució d’acollida: Institute of Education, University College London, UK.
  • Supervisor: Dr. John O’Regan
 • Joan Ploettner: Estada de recerca. agost-desembre 2016.
  • Institució d’acollida: CRADLE, University of Helsinki, Finland.
  • Supervisor: Dr. Yrjö Engeström
 • Júlia Llompart: Estada de recerca relacionada a l’ajut PIF UAB.  octubre 2014-gener 2015
  • Institució d’acollida: University of Basel, Switzerland
  • Supervisora: Dra. Lorenza Mondada
 • Emilee Moore: Ajut de recerca: la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País. septembre-desembre 2015.
  • Institució d’acollida: ‘New York State Initiative on Emergent Bilinguals’ (City University New York, USA)
  • Supervisora: Dra. Ofelia Garcia.
 • Emilee Moore:  Erasmus teaching mobility.  maig-juny 2012
  • Institució d’acollida: Department of Culture and Identity, Roskilde Universitet, Denmark.
 • Víctor Corona: Estada de recerca (AGAUR). gener-juny 2009
  • Institució d’acollida: King’s College, London, UK.
  • Supervisor: Dr. Ben Rampton

Programes de màster

Treballs fi de màster
2024

Màster Universitari en Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes

Màster Universitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge

Màster Universitari en Recerca en Educació

Màster Oficial en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants

 • Hang Zhang (07/2024): El uso de la lengua meta por parte de docentes de chino en el aula. 对外汉语教师在外语课堂中目标语言的使用, sota la direcció de la Dra. Emilee Moore.

Màster en Llengües Aplicades (Universitat de Lleida)

2023

Màster Universitari en Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes

Màster Universitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge

 • María Fernanda García Soto (09/2023): Cocinando las palabras: Promoción de la competencia plurilingüe a partir de la mediación y el libro álbum en un contexto intercultural, sota la direcció de la Dra. Júlia Llompart.
 • Consuelo Recondo Said (09/2023): Educación literaria en Chile: creencias del profesorado de enseñanza básica sobre el texto escolar entregado por el MINEDUC, sota la direcció del Dr. Xavier Fontich Vicens.
 • Jingwen Zhang (09/2023): La aplicación de la didáctica multisensorial en la clase de lengua para estudiantes adultas de origen migrante, sota la direcció de la Dra. Júlia Llompart.
 • Jitong Zhou (09/2023): Investigación sobre el libro Matilda: comprender la LIJ con elementos discriminatorios y estereotipados y el debate sobre la censura pertinente desde la perspectiva de representación, sota la direcció del Dr. Xavier Fontich Vicens.
 • Yu Shunqi (09/2023): La enseñanza de la frase bǎ把en chino a los hispanohablantes: microclase como eje central, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Xie Minyu (07/2023): ¿Cómo el profesorado proporciona el andamiaje a los niños para que se desarrolle el aprendizaje telecolaborativo? sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Tang, Xiyu (07/2023). El uso de YouTube en la enseñanza del español como lengua extranjera, sota la direcció de la Dra. Dolors Masats.
 • Zhong Wenli (07/2023): Análisis del uso de Duolingo para el aprendizaje de español entre dos universitarias chinas: un estudio de caso, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.

Màster Universitari en Recerca en Educació

 • Zang, Qing (07/2023). La adquisición de la competencia interactiva por parte de aprendices chinos de español como lengua extranjera: Un estudio de caso, sota la direcció de la Dra. Dolors Masats.

Màster Oficial en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants

 • Guo Sipeng (09/2023): Estudio sobre las estrategias de aplicación de los recursos multimedia en la enseñanza del chino como lengua extranjera, sota la direcció de la Dra. Claudia Vallejo.
 • Lei Jiayu (09/2023): Prácticas plurilingües del chino en Contextos de Educación No Formal, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Liu Yitan (09/2023): El impacto del enfoque basado en tareas de enseñanza de idiomas con asistencia de tecnología de la información con estudiantes_ tomando el EDPuzzle como ejemplo, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Song Ziyu (09/2023): La competencia interactiva en el aula de chino: un estudio sobre la reparación y el cambio de código en una tarea específica, sota la direcció de la Dra. Dolors Masats.
 • Zhou Yan (09/2023): La apropiación cultural de la película Mulán y su aplicación a la educación intercultural, sota la direcció de la Dra. Dolors Masats.
 • Julia Ludeña Zumbach (07/2023): Reglas mnemotécnicas con un enfoque plurilingüe: el uso de la mnemotecnia de la palabra clave para aprender vocabulario en el aprendizaje del chino como lengua extranjera 以多语言为重点的记忆法:在对外汉语学习中使用关键词 法来学习词汇, sota la direcció de la  Dra. Emilee Moore.

Màster en Llengües Aplicades (Universitat de Lleida)

2022

Màster Universitari en Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes

Màster Universitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge

 • Faura Colom, Clàudia (07/2022). Les representacions de la maternitat en els contes infantils: una anàlisi de la mare com a protagonista de l’àlbum il·lustrat, sota la direcció de la Dra. Dolors Masats.

Màster Universitari en Recerca en Educació

 • Dieng, Moustapha (09/2022). Análisis de interacciones en aula de ELE en una clase de Primero de secundaria en Senegal, sota la direcció de la Dra. Dolors Masats.
 • Jiang, Yao (09/2022). Una revisión del uso de inteligencia artificial en la enseñanza de lenguas extranjeras (1980-2022), sota la direcció de la Dra. Dolors Masats.
 • Yiwei Hua (09/2022): Cambio curricular: El español entra en las clases de bachillerato chino. Sota la direcció de la Dra. Emilee Moore.
 • Zifan Wang (09/2022): Análisis de los obstáculos identificados sobre las categorías gramaticales por alumnos chinos durante el aprendizaje inicial de la lengua española 以汉语为母语的西班牙语初学者在词性学习方面的障碍分析. Masters Dissertation. Universitat Autònoma de Barcelona, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.

Màster Oficial en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants

 • Ramada, Lucas (06/09/2022). La importancia y el uso de la música en los materiales más usados para el aprendizaje del chino estándar como lengua extranjera, sota la direcció de la Dra. Dolors Masats.
 • Xuemei Sun (09/2022): Actividades para la enseñanza de caracteres chinos de YCT1 con el uso de recursos digitales – tomando el Wordwall como ejemplo 利用科技资源进行 YCT1 汉字教学的活动 – 以 Wordwall 为例, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Jia Lingling (07/2022): La competencia interactiva en el aula: Una mirada ampliada y multimodal, sota la direcció de la Dra. Emilee Moore.
 • Chen Sizhu (07/2022): Nuevos medios y estrategias para la enseñanza del chino: Las WebQuests, sota la direcció de la Dra. Emilee Moore.

Màster en Llengües Aplicades (Universitat de Lleida)

 • Clara Bellido (10/2022) Desarrollo de la competencia comunicativa intercultural. Propuesta de intervención para el aula de inglés como lengua extranjera, sota la direcció de la Dra. Eulàlia Borrás.
 • Mireia Abert (10/2022). Translation strategies in the EFL classroom: Translating an episode of The Good Doctor, sota la direcció de la Dra. Eulàlia Borrás.
2021

Màster Universitari en Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes

 • Delgado Serra, Ainoa (17/02/2021). La Bande Dessinée pour l’apprentissage des langues, sota la direcció de la Dra. Dolors Masats. (Especialitat Francès)
 • De la Rosa Rodado, Alejandro (09/09/2021). Que fait-on de la littérature? Un état de la question, sota la direcció de la Dra. Dolors Masats. (Especialitat Francès)
 • Rosalia Caparrós Rodríguez (16/06/2021). Co-learning: The effect of group size on the effectiveness and benefits of group work, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Cristina Castro Pineda (16/06/2021). Secondary school students’ perspectives on self-assessment in the EFL classroom: ‘Learning to learn’ Competence in Context, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Miquel Cufí Pericot (16/06/2021). The effectiveness of providing EFL students with language support as a scaffolding resource when writing a text, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Maria Furriols Vilardell (16/06/2021). Analysing students’ perspectives on a collaborative class diary: A universal design for learning approach, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Nuria Gallardo Ferrer (16/06/2021). Students’ perspective on the use of a jigsaw reading activity, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Adeline Horga (16/06/2021). Effectivity of Kahoot! in EFL classes: A Quantitative study, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.

Máster en Estudios del Discurso: Comunicación, Sociedad y Aprendizaje

 • Xin, Lei (09/07/2021). Social Media Sites as Resources for Learning Spanish, sota la direcció de la Dra. Dolors Masats.

Màster Universitari en Recerca en Educació

 • Feng, Qi (09/2021). La risa en la interacción entre iguales, sota la direcció de la Dra. Dolors Masats.
 • Zhao, Yong (09/2021) Research on online English language teaching in China, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly
 • Li, Tengfei (07/2021). Análisis de la competencia interaccional de alumnos de primaria, secundaria y bachillerato en la China rural mientras realizan tareas en parejas en inglés, sota la direcció de la DraDolors Masats.
 • Li, Peichen (06/21) Análisis de las referencias bibliográficas publicadas sobre la enseñanza de chino desde el año 2013 hasta el año 2020 en AEEAO y en Dialnet, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly

Màster en Llengües Aplicades (Universitat de Lleida)

 • Rosa M. Porta (10/2021) El rol del pas per l’Escola d’Adults de sis alumnes immigrants com a mitjà per a la seva integració al món laboral i socialització, sota la direcció de la Dra. Eulàlia Borrás.
 • Silvia Ortega (10/2021). El sistema comunicativo museístico: estudio de un caso a través de sus recursos multimodales, sota la direcció de la Dra. Eulàlia Borrás.
2020

Màster Universitari en Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes  

 • Altarriba Benítez, Rita: The treatment of linguistic mediation in the basic levels of English in the Escoles Oficials d’Idiomes. A didactic proposal for its development in the classroom, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Bermejo Cruz, Claudia: L1 use in group interaction in EFL classes, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly. 
 • Diez Alonso, Alejandra: Epistemics in students’ interactions in a collaborative context. A case study, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Mediavilla Vélez, Frank: Inquiry about the learning of the English language outside of school: A case study How do students learn EFL in an extracurricular environment? sota la direcciò de la Dra. Emilee Moore.
 • Miras Lima, Alba: Time for change: Technological and soft skills in the EFL class, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Núñez Marsal, Clara: Roles and patterns of interaction in EFL group work, bajo la dirección de la Dra. Melinda Dooly.
 • Sànchez Leiva, Juli: Speaking assessment and technology: How can digital tools improve teachers resources in relation to speaking assessment and technology? bajo la dirección de la Dra. Melinda Dooly.
 • Segura Agre, Judith: Age effects in second language acquisition. A literature review, bajo la dirección de la Dra. Melinda Dooly.
 • Soitan, Georgiana Catalina: Building meaning bridges: improving L2 learners’ reading comprehension through literature, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Wimmer, Stefanie Cornelia: The use of translation in L2 language learning in secondary school, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.

Màster Universitari en Recerca en Educació

 • Jinqi Liang: Investigación Basada en Diseño para la mejora de práctica docente en la enseñanza de Español como lengua extranjera online, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.  
 • Jinghong Peng: Estudio sobre la situación del uso de las TIC como herramienta en la enseñanza/aprendizaje de ELE en China entre los estudiantes y docentes universitarios de la facultad de ELE / 对信息和通信技术工具在中国高校西班牙语教学中使用现状的研究, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.  
 • Wu, Bowen (27/11/2020). A review of research on the role of the teacher in online language learning from a Chinese perspective (2020-2020), sota la direcció de la Dra. Dolors Masats. 
 • Zhang, Mengyun (08/09/2020). Evaluación comparativa multidimensional de tres manuales de ELE enfocada en la enseñanza de alumnos sinohablantes de nivel básico, sota la direcció de la Dra. Dolors Masats. 

Màster Oficial en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants

 • Jia Chen: Estudios sobre el aprendizaje con tecnología entre los principiantes de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona para aprender chino, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Li, Siyuan: Incentivar la expresión escrita a través del uso de imágenes, sota la direcció del Dr. Xavier Pascual.
 • Lu, Tianling: Comunicación no verbal en la enseñanza de chino en la educación infantil no formal, sota la direcció de la profesora Claudia Vallejo. 
 • 钟馨, Lucía: El tratamiento de los estereotipos culturales en la clase de chino como lengua extranjera: una propuesta didáctica para nivel básico, sota la direcció del Dr. Xavier Pascual. 
 • Peng, Xin: La relación entre la preferencia por la retroalimentación correctiva oral de los alumnos y la orientación cultural, sota la direcció de la Dra. Dolors Masats.
 • Qin, Xinyue: Actitudes y creencias de los profesores sobre las prácticas plurilingües en la enseñanza de chino como LE, bajo la dirección de la profesora Claudia Vallejo.
 • Weina, Lin: Cómo fomentar la participación en adolescentes que cursan chino mandarín a través de diferentes estrategias de enseñanza, sota la direcció de la Dra. Dolors Masats.
 • Yan, Ni: Análisis comparativo de dos aplicaciones para ayudar a niños de 6 a 8 años en su proceso de alfabetización en chino como lengua extranjera, sota la direcció de la Dra. Dolors Masats.
2019

Màster Universitari en Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes

 • Aragón Bracero, Gerard: How can collaboration impact writings in the L2 in a high-complexity school? sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Bernal de Almeida, Alvaro: Errors and slip-ups of a trainee-teacher: The difficult task of self-observation and the development of a plan for improvement, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Camps Portet, Marta: Peer assistance in EFL mixed level groups: strategies and perceptions, sota la direcció de la Dra. Emilee Moore.
 • Casanovas Borrell, Anna: Learning tasks in the English classroom: Students’ interactional resources, sota la direcció de la Dra. Emilee Moore.
 • Chacon Flores, Noémi: Raising awareness of errors in EFL classes to improve written accuracy. An error correction study, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Currubí Armengol, Gemma: The role L1 has in student-student interaction in EFL classes, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Domínguez Llorente, Cristina: Fostering peer assessment through guided feedback, bajo la dirección de la Dra. Melinda Dooly.
 • Espinosa Kuhl, Rafael: How does the PPP technique foster reading fluency in a reading in pairs context? sota la dirección de la Dra. Melinda Dooly.
 • González, Sara: On-task and off-task behaviour during small-group work: A study with Compulsory Secondary Education students, sota la direcció de la Dra. Emilee Moore.
 • Nicolás Flores, Paola: Teacher interactional competence in EFL contexts, sota la direcció de la Dra. Emilee Moore.
 • Pérez Rosselló, Ariadna: Peer and self assessment: The eyes of secondary school students, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Roviralta, Marta: Students with special educational needs in group work interaction: One step forward to inclusive learning, sota la direcció de la Dra. Emilee Moore.
 • Ruiz, Àngel: Group work in the English classroom: Cooperative and collaborative learning, sota la direcció de la Dra. Emilee Moore.
 • Trabado Fernández, Gerard: Rubrics for learning. How rubrics contribute to the formative assessment, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Villalmanzo i Basart, Alba: Differentiated instruction in mixed-level groups as a way to increase Students’ comprehension and participation, sota la direcció de la Dra. Emilee Moore.

Màster Oficial en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants

 • Chen, Jiadi: Recursos que usan los estudiantes plurilingües en el proceso de aprendizaje del chino. Un estudio del caso de la Escuela Oficial de Idiomas de Barcelona-Drassanes, sota la direcció de la profesora Claudia Vallejo.
 • Li, Peichen: Análisis del discurso del profesor en el aula de Chino como lengua extranjera: Estudio de caso sobre las estrategias comunicativas en los niveles básicos, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly. 
 • Lu, Tianling: La enseñanza-aprendizaje intercultural en el aula: reflexiones y recursos para la preparación del profesorado, sota la direcció de la Dra. Emilee Moore. 
 • Ng, Tung: La Enseñanza de Chino para Hispanohablantes desde la perspectiva plurilingüe e intercultural – un estudio de caso en la UAB, sota la direcció de la profesora Claudia Vallejo.
 • Wu, Xuanxi: Fenómenos socioculturales en el aprendizaje del chino, sota la direcció de la Dra. Emilee Moore. 
 • Xiaofang, Zhang . La adaptación de textos reales en los manuales para aprender chino como segunda llengua: El caso del manual «New practical Chinese reader 5», sota la direcció de la Dra. Dolors Masats.
 • Zhang, Kena: Un estudio de caso sobre trabajar individualmente o trabajar en grupo en la producción oral en clase del chino como lengua extranjera, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly. 

Màster en Llengües Aplicades (Universitat de Lleida)

 • Verónica Santos-Olmos (10/2019): El tractament integrat de llengües i la millora educativa. Estudi de cas: la implementació del TIL en un institut plurilingüe de Barcelona, sota la direcció de la Dra. Eulàlia Borrás. 
2018

Màster Universitari en Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes

 • Garmendia, Nora: Males and females in group discussions. Does gender have an impact on participation in EFL classroom? sota la direcció de la Melinda Dooly. 
 • Graham, Adam: The use of L1 in student-student interactions in a collaborative learning context, sota la direcció de la Melinda Dooly. 
 • López Gutiérrez, Mirtza Helena: The importance of strategies for giving instructions: A case study, sota la direcció de la Melinda Dooly. 
 • Moskwa-Kreft, Klaudia: Classroom Collaboration and Interaction by means of Quizlet Live, sota la direcció de la Melinda Dooly. 
 • Pascual Muñoz, Gisela: Impact of peer-assessment in students’ involvement in writing, sota la direcció de la Melinda Dooly. 
 • Olivella Rodríguez, Maria: Let’s pull together. Collaborative writing as a means to improve writing accuracy, sota la direcció de la Melinda Dooly. 
 • Velasco Martínez, Pau: Kahoot! as an ELT tool to foster engagement towards self-learning within a high complexity secondary school, sota la direcció de la Melinda Dooly. 

Màster Universitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge

Màster Oficial d’Ensenyament del Català com a primera i segona llengua.

 • Ramon Casa Luque: Dos en un: aprenem a escriure i a parlar mentre reflexionem sobre els perfils lingüístics: Anàlisi d’una intervenció en una aula d’adults de català com a L2, sota la direcció de la Dra. Dolors Masats.  
2017
 • Monica Clua: A comparative study of a lecturer’s gesturing in L1 and L2 medium university classes, sota la direcció de la Dra. Emilee Moore.
 • Nuriya Davitova: The use of semiotic resources as means of mediation in a telecollaborative classroom interaction, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
2015

Javier Barba: (2014-2015). Expressart: A project-based language learning experience, sota la direcció de Dra. Melinda Dooly. Máster Oficial en Investigación en Educación.

2013
 • Anguera Cerarols, Carles: L’aprenentatge de l’espai geogràfic en un projecte telecol·laboratiu, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Cañete Outeiral, Ana María:  Assessment of oral skills in Foreign Language Teaching. Bridging the gap between classroom practices and curriculum requirements, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Sala, Mireia: La relació holística entre llengües, sota la direcció de la Dra. Emilee Moore.
2012
 • Glòria Boldú (2011-2012). Anàlisi d’estratègies participatives a l’aula de llengua anglesa, sota la direcció de la Dra. Emilee Moore.
 • Cuestas Verjano,Aida (2011-2012). Aprenentatge de llengües estrangeres a través d’eines TIC/TAC, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Fernández del Viso Román,Vanesa (2011-2012). Project Based Language Learning and Shakespeare. To Teach or Not to Teach? sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Jingya Zhang (2011-2012). La enseñanza del idioma chino a través de tareas. Una reflexión desde la perspectiva de la investigación-acción, sota la direcció de la Dra. Emilee Moore.
 • Pierpaolo Spagnolo (2011-2012, fecha de lectura: 17/09/2012). A detailed view of how Italian Proficiency as a Second Language is “Officially tested”, sota la direcció de la Dra. Dolors Masats. 
 • Gisela Watson  (2011-2012, fecha de lectura: 14/09/2012). ¿Cómo enseñamos la oralidad? Análisis de las creencias y representaciones asociadas a la enseñanza de la oralidad a partir de una experiencia de reflexión sobre la acción, sota la direcció de la Dra. Dolors Masats.
2011
 • Rodrigúez, Jésica (2010-2011). Estratègies comunicatives per a la millora de l‘expressió oral en l‘àrea de llengua inglesa, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Valls Anguera, Carme (2011). “Ay, perdona, no quería molestarte”. Enseñar y aprender a disculparse en español. Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, sota la direcció de la Dra. Amparo Tusón. Universidad Internacional Menéndez Pelayo – Instituto Cervantes.
 • Valls Bergadà, Goretti: Teachers’s feedback moves in teacher-centred classroom discourse: A case study, sota la direcció de la Dra. Dolors Masats. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials.
2009
 • García Barroso, Lorena: Medios de comunicación de habla española como recursos didácticos para el aprendizaje de ELE en Estados Unidos, sota la direcció de la Dra. Amparo Tusón. Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, Universidad Internacional Menéndez Pelayo – Instituto Cervantes.
 • Fernández Peña, Rafael Francisco: Selección, análisis y tratamiento didáctico de eventos comunicativos en soporte audiovisual para el aula de ELE: taller de formación para profesores marroquíes, sota la direcció de la Dra. Amparo Tusón. Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, Universidad Internacional Menéndez Pelayo – Instituto Cervantes.
 • Fernández Ríos, Vanessa: La cortesía: el uso de halagos, cumplidos y piropos en español e inglés, sota la direcció de la Dra. Amparo Tusón. Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, Universidad Internacional Menéndez Pelayo – Instituto Cervantes.
 • Freijomil Seoane, Mariana: Formación para el voluntariado de enseñanza de ELE a inmigrantes, sota la direcció de la Dra. Amparo Tusón. Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, Universidad Internacional Menéndez Pelayo – Instituto Cervantes.
 • Pons  Alorda, Jaume: Fake nativeness as a positive resource for teaching English: A case study, sota la direcció de la Dra. Dolors Masats. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials.
 • Ramos Antonietti, Núria: Group work interaction: how groups internalize teachers’ instructions. A case study at IES Barcelona, sota la direcció de la Dra. Dolors Masats. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials.
 • Rojo García de Lara, Raquel: El judeoespañol como variedad del español: Estudio sociolingüístico en Israel. Implicaciones para la enseñanza de ELE, sota la direcció de la Dra. Amparo Tusón. Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, Universidad Internacional Menéndez Pelayo – Instituto Cervantes.
 • Socoliuc, Roxana: Who constructs knowledge? Analysis of participation in a CLIL activity, sota la direcció de la Dra. Dolors Masats. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials.
2008
 • Goldsmith, Joshua (2007-2008). Pacing and sequencing within the class hour: A case study of micro- and meso-level timing traits in the foreign language classroom, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
 • Leite, Camila (2007-2008). El code-switching y language choice en el foro virtual: un estudio de caso, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
2006

Llobet, Laura: Tasques de lectura en aules AICLE: expectatives docents i activitats dels aprenents. Universitat Autònoma de Barcelona, sota la direcció de la Dra. Luci Nussbaum (co-direcció amb Cristina Escobar).

2005

Molina, Mónica (2005). L’entorn social i educatiu en l’aprenentatge i l’ús del català per part d’alumant d’origen familiar immigrant, sota la direcció de la Dra. Luci Nussbaum. 

Programes de grau

Treballs final del grau
2023
Grau d’Educació Infantil
 • Corral Margodt, Anna (2022-2023). Teacher strategies to help immigrant preschoolers learn the main language of schooling. Direcció: Dolors Masats.
 • Hernando Hernández, Jennifer (2022-2023). La literatura com a eina per fomentar la interculturalitat a l’Educació Infantil. Direcció: Dolors Masats.
 • Llano González, Montserrat (2022-2023). Els contes i les cançons com a recursos educatius per fomentar l’aprenentatge de la llengua anglesa a infantil. Direcció: Dolors Masats.
 • Pol Salas, Sonia (2022-2023). L’ensenyament i aprenentatge de la llengua anglesa a l’Educació Infantil. Direcció: Dolors Masats.
 • Rodríguez Salvador, Júlia (2022-2023). El llenguatge als programes infantils de l’actualitat. Direcció: Dolors Masats.
 • Rubia Arias, Paula (2022-2023). El conte, un recurs per introduir la diversitat a l’aula I5 d’Educació Infantil. Direcció: Dolors Masats.
 • Sanchez Joaquin, Marina (2022-2023). La importància de l’ensenyament de la llengua de signes a les escoles. Direcció: Dolors Masats.
 • Teuler Molero, Cristina (2022-2023). La cançó com a recurs per incloure la pluriculturalitat i el plurilingüisme a l’aula d’Educació Infantil. Direcció: Dolors Masats.
2022
Aprenentatge Servei en el Grau d’Educació Primària
 • Calderer García, Irene (2021-2022). Música, dansa i emoció: Creació de materials d’alfabetització pel programa AFEX. Direcció: Dolors Masats.
 • Carulla Cordal, Noa (2021-2022). Creació de materials per a l’alfabetització de dones immigrants en llengua castellana i catalana. Direcció: Dolors Masats.
Grau d’Educació Primària
 • Brau Serran, Carla (2021-2022). Reading beyond the lines: A multimodal analysis of young learners of English as a foreign language’s reading comprehension skills through peer-interaction and technological resources. Direcció: Dolors Masats.
 • Castells de Paz, Anna (2021-2022). How deaf and hard-of-hearing students learn English. Direcció: Dolors Masats.
 • de Paz Taxé, Cinta (2021-2022). Comunicació i interacció multimodal i aprenentatge de llengües. L’anàlisi de la conversa: infants en contextos socials diferents. Direcció: Dolors Masats.
 • Fàbregas Franco, Laia (2021-2022). Students interaction while playing games in an English as a foreign language class. Direcció: Dolors Masats.
 • Granero Romero, Eva (2021-2022). Teachers’ resources to enhance 11-year-olds’ participation in the target Language. Direcció: Dolors Masats.
 • Lluch Bellatriu, Íngrid (2021-2022). La literatura com a eina intercultural: Anàlisi de contes amazics per a la descoberta de la comunitat dins l’aula de primària. Direcció: Dolors Masats.
 • López Cuesta, Marta (2021-2022). 11-year-olds’ English understanding through the use of an English learning box. Direcció: Dolors Masats.
 • Ribas Turner, Julia (2021-2022). Chromebook use in an EFL classroom: How 11-12 year-olds interact with technological devices used for foreign language teaching and learning. Direcció: Dolors Masats.
 • Ruiz Oller, Maria (2021-2022). Multiculturalitat: creació de la identitat en infants a partir de la llengua. Direcció: Dolors Masats.
 • Serrano Abrodos, Noemi (2021-2022). Repertoris lingüístics d’infants de diferents contextos. Direcció: Dolors Masats.
Grau d’Educació Infantil
 • Palmarola Messeguer, Paula (2021-2022). Com el joc simbòlic pot promoure l’ús de la llengua a l’educació infantil. Direcció: Dolors Masats.
 • Ramos González, Olivia (2021-2022). L’aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera en edats primerenques: estat de la qüestió. Direcció: Dolors Masats.
2021
 • Castro Soriano, Maria (2020-2021). Creating a picturebook to illustrate linguistic diversity: the narrative of a creative and training  process. Direcció: Dolors Masats. Matrícula d’Honor.
  • Poster: 6-9 julio de 2021. Creating a picturebook to open learners to linguistic diversity: the narrative of a creative and training process. 9ème Congrès International de l’Association EDILIC. Approches plurielles, compétences plurilingues, appropriations langagières: l’apprenante e au centre des réalités éducatives. Université Aristote de Thessalonique (Grècia). Maria Castro, David Torras et Dolors Masats.
 • Ferrer Rodríguez, Laura (2020-2021). Students’ reactions towards language diversity in the classroom: An analysis of a pedagogical intervention. Direcció: Dolors Masats.
 • Fornós Fernández, Alba (2020-2021). Analysing gamification tools to learn English as a foreign Language in primary education. Direcció: Dolors Masats.
 • Vallellano Vallés, Teresa (2020-2021). Designing a classroom library to promote plurilingualism: a selection of picture books. Direcció: Dolors Masats.
2020
2019
 • Chica Hernández, Sonia (2018-2019). Breakouts assessment tools for foreign language acquisition. Direcció: Dolors Masats.
 • Diaz Santos, Irene (2018-2019). Depicting multiculturalism in the English class throuh picture books. Direcció: Dolors Masats.
 • Fabregat Cardona, Annia (2018-2019). Guidelines to identify gender stereotypes in children’s books. Direcció: Dolors Masats.
 • Garcia Balletbó, Júlia (2018-2019). Gender library in English for UPPER grade of primary education. Direcció: Dolors Masats.
 • Veron Atienza, Anna (2018-2019) The acquisition of a new language in the school: Teaching and learning languages through gaming. Direcció: Dolors Masats.
2017
 • Faure Cartlidge, Núria (2016-2017). Learning ESL by using vocabulary language games: A critical review os some ESL websites.Direcció: Dolors Masats.
 • Mañas Fuentes, Ana (2016-2017). Traditional methodologies against language awareness; a trip from traditional to innovation and reflection at the English subject. Direcció: Dolors Masats.
 • Martín Font, Aina (2016-2017). Learning science through authentic Picture books. Direcció: Dolors Masats.
 • Martínez Díaz, Míriam (2016-2017). Reading comprehension strategies in second language acquisition. Direcció: Dolors Masats.
  • Publicació: Martínez, Míriam. (2019) Analysing children’s talk to understand how they solve a problema-solving reading tasks. A Dolors Masats, Maria Mont i Nathaly Gonzalez-Acevedo (Eds.), Joint efforts for innovation: Working together to improve foreign language teaching in the 21st century (pp. 255-267). Rothersthorpe: Paragon Publishing. Paragon Publishing. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3064130
 • Pagès Fortuny, Alba (2016-2017). Strategies used by pairs when writing in a foregin language. Direcció: Dolors Masats.
 • Palomo Olivares, Elia (2016-2017). Teacher’s Classroom Interactional Competence as an indicator of teaching-learning quality. Direcció: Dolors Masats.
2015
 • Shepherd Moreno, Kelly (2014-2015). Storytelling. Once upon a time… A magical way to teach in a classroom. Direcció: Dolors Masats.
 • Verdú Garrido, Gemma (2014-2015). Boosting oral language skills through drama techniques. An investigation on the effects of storytelling, improvisation and role-playing in oral activities among pupils aged 6 to 8. Direcció: Dolors Masats.
2014
 • Sibila Duro, Sara (2013-2014). Analysing talk-in-interaction: Learner’s roles and language functions. Direcció: Dolors Masats.
2013
 • Bou Rueda, Marta (2012-2013). Asking for volunteers: teacher’s strategies to enhance learning while organising participation. Direcció: Dolors Masats.
  • Publicació: Bou, Marta. (2019) Asking for volunteers: Strategies used by a teacher to enhance learning while organising participation. A Dolors Masats, Maria Mont i Nathaly Gonzalez-Acevedo (Eds.), Joint efforts for innovation: Working together to improve foreign language teaching in the 21st century (pp. 271-286). Rothersthorpe: Paragon Publishing. Paragon Publishing. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.3064130

Altres programes de recerca

Programa Argos UAB
2020-2021
 • Leila Villanueva Gómez: Final Research Project: Què feu amb l’anglès quan els i les ‘profes’ no hi són? Ins Sant Pol de Mar (St. Pol de Mar). Institut de Ciències de l’Educació – Universitat Autònoma de Barcelona, sota la supervisió de la Dra. Melinda Dooly.
 • Nerea Barba Garcia: Final Research Project: Què feu amb l’anglès quan els i les ‘profes’ no hi són? Ins Rovira-Forns (Santa Perpètua de Mogoda). Institut de Ciències de l’Educació – Universitat Autònoma de Barcelona, sota la supervisió de la Dra. Melinda Dooly.
Llicències d’estudi retribuïdes (Generalitat)
2008
2007

Securún Fuster, Rosa María (2007). La biblioteca escolar, un recurs per a l’assoliment de les competències bàsiques, bajo la dirección del Dr. Artur Nogerol Rodrigo.

2006

El nostre esperit docent

Creiem que la praxi docent s’ha de basar en fonaments teòrics sòlids, sempre acompanyats per l’esforç continu per innovar, reflexionar i assolir major comprensió crítica de les condicions òptimes per a l’aprenentatge.

Per nosaltres, tant l’ensenyament com la investigació s’alimenten mútuament en un procés crític i cíclic.

Imatges creades per Intel·ligència Artificial