Projectes de recerca i desenvolupament

Aquests projectes de recerca es diferencien fonamentalment per les entitats participants i per les fonts de finançament. Pel que fa a les entitats participants podem distingir entre dos tipus:

Projectes de recerca amb agències institucionals: Aquests projectes estan subvencionats per algun organisme institucional. Aquestes ajudes s’obtenen prèvia presentació del projecte de recerca que es avaluat per una comissió científica. Els organismes que aporten les ajudes econòmiques poden ser: 

MICINN  Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
GC        Generalitat de Catalunya
UE       Unió Europea

Projectes de recerca amb empreses: Aquests projectes sorgeixen per la necessitat de determinades empreses de desenvolupar noves línies de recerca. Estan regulats mitjançant un conveni empresa – universitat que es descriu a continuació. Es divideixen en tres tipus atenent a les fonts de finançament:

Finançament I: 100% empresa
Finançament II: Empresa i una institució governamental
Finançament III: El Centre GTS de la UAB és subcontractat per una institució a la que la empresa sol·licita un projecte de R+D. 

Els projectes de recerca i de serveis que es desenvolupen en el Centre GTS es descriuen a continuació: 

VALZEO

Valzeo és un projecte per desenvolupar i validar materials compostos multifuncionals amb zeolita obtinguts a partir de cendra de la closca d’arròs. S’investiga per conèixer el potencial d’aquests residus i desenvolupar materials multifuncionals per a aplicacions respectuoses amb l’entorn natural. Els nous materials serviran, per una banda, per a l’eliminació de productes farmacèutics, pesticides, tints i microorganismes de l’aigua i, de l’altra, per a la producció catalítica de biodièsel.

XIA – Xarxa d’Innovació Alimentària

La XIA és una xarxa de la qual formen part grups de recerca de les següents entitats: UAB, UB, UdG, UdL, UdL-IRTA, UVIC, UPC, URV, la Fundació Miquel Agustí, la Fundació ALICIA i l’IRTA.

GTS és ara membre de la XIA (Food Innovation Network). Permetrà una col·laboració interdisciplinària entre grups que treballen temes relacionats amb l’alimentació. Accés a trucades específiques, integració dels nostres serveis en una cartera de serveis disponible per a altres grups de recerca o empreses. Oportunitats per a valoritzar els resultats de la recerca aplicada.

El nou Programa de Valorització i Transferència de la Xarxa d’Innovació Alimentària començarà recollint els resultats i dinàmiques de valor de la Xarxa de Referència en Tecnologia dels Aliments de la Generalitat de Catalunya (XaRTA). Així, es reunirà l’estoc de coneixement i tecnologies obtingudes durant els últims anys, que s’incorporaran a una nova Cartera de Tecnologies valorades de la Xarxa d’R+D+I.

ReCuWINE

ReCuWINE minimitzarà l’impacte dels compostos basats en coure mitjançant un procés innovador basat en un model d’economia circular. L’objectiu general ofereix l’aplicació de noves metodologies que integren la caracterització i el tractament per al reciclatge d’aigües residuals i fangs. Així, una reutilització definitiva segura tant de residus tractats com de materials de reg i fertilitzants com de coure recuperat com a fungicida de reciclatge.
Els compostos a base de coure per prevenir malalties de fongs a les vinyes són una pràctica habitual a tot el món. Tant els viticultors convencionals com els ecològics o biodinàmics, han contribuït a l’acumulació de coure al sòl, residus i vegetació, provocant un greu problema ambiental, augmentant també els aliments relacionats. La manca d’alternatives per substituir completament el coure demana una pràctica sostenible per minimitzar aquest impacte perillós.

Se4ALL

Aquest projecte planteja la POSSIBILITAT de fortificar productes lactis amb un micronutrient, el seleni, de manera natural, a través de su inclusió en pastures de fenc d’alfals, aliment de les vaques lleteres. D’aquesta manera, es busca que la llet que produeixin ja tenda incorporació aquest mineral, sense la Necessitat d’afegir additius durante la industrialització.

Es busca augmentar la concentració i biodisponibilitat de seleni en llet i productes lactis a través d’una metodologia amigable amb l’ambient i de baix cost.

En relació a les bondat de l’seleni, es destaquen els beneficis per al sistema cardiovascular, el sistema immunològic i sumi Funció antioxidant, entre d’altres. Aquest mineral, que s’obté de terra i que es pot incorporar principalment a través de l’consum de vegetals, no està disponible en qualsevol zona geogràfica. Per aquest motiu, el projecte cobra major importància, ja que es podria garantint sumi disponibilitat en la llet independentment de su presència en els sòls agrícoles.

TRACEWINDU

TRACEWIDU, buscarà garantir i millorar la trazabilitat del vi al llarg de tota la cadena de valor, amb un etiquetat intel·ligent i registre de dades per intermedi de tecnologia blockchain. Així, els consumidors de diferents parts del món podran realitzar compreses basades en informació completa i fidedigna sobre tot el procés productiu, des del vinyer fins a la seva taula.

A la vegada, es planteja millorar la productivitat dels vinyets mitjançant l’ús d’una combinació novedosa de productes de protecció fitosanitària, amb l’ús d’extractes vegetals com a font de metabolits secundaris i altres sustàncies respetuoses amb l’ambient, integrat amb l’origen geogràfic dels viñedos en una estratègia d’enfocament múltiple, per garantir la trazabilitat i autenticació del vi. Aquest enfocament es correlacionarà amb dades obtingudes de l’anàlisi sensorial dels vins.

NEX-LABS

Els territoris objectiu de NEX-LABS, caracteritzats per l’escassetat d’aigua i per la irregularitat de les precipitacions i la distribució de la població, reflecteixen que l’agricultura és el major usuari d’aigua (70-90%), mentre que les previsions de escalfament global futur (≈2ºC) provoquen una disminució de les precipitacions a l’estiu (-10 / -30%), el que amenaça la disponibilitat d’aigua (-2 / -15%) i la productivitat agrícola (-12 / -40% ). El conflicte latent entre l’eficiència energètica (≈60%) i la producció d’aigua també està augmentant la petjada energètica / m3 d’aigua utilitzada per produir aliments. Els dèficits previstos d’Aigua / Energia / Aliments (WEF) requereixen un enfocament NEXUS, el que significa una gestió i governança integrades d’aquests recursos naturals. En aquest context, el projecte NEX-LABS té com a objectiu donar suport a la implementació de tecnologies netes per a un creixement sostenible i resilient de la producció de el sector agroalimentari basat en un ús més eficient de l’energia (solucions renovables / solars) i l’aigua (tractament d’aigües residuals, recollida d’aigua o solucions de reutilització) a la regió dels països socis mediterranis gràcies a la contribució de les TIC, com la tecnologia blockchain, Internet o les coses (IOT), la intel·ligència artificial (AI), l’aprenentatge automàtic i el Big Data.

WEF-CAP

WEF – CAP pretén treure una activitat econòmica efectiva a partir d’innovacions del WEF poc capitalitzades. Tenint en compte els reptes conjunts a nivell regional i transfronterer i l’ecosistema empresarial fragmentat mancat d’un marc coherent transmediterrani, WEF-CAP combinarà la capitalització i l’expansió d’eines i metodologies utilitzades per a la comercialització de la innovació amb la capitalització de les innovacions del WEF en pràctiques eficients. per a la seva replicació a la zona mediterrània. Això es farà mitjançant el suport a una producció agroalimentària sostenible i resilient, millorant així l’eficiència energètica i hídrica: renovables, tractament d’aigües residuals, recollida i reutilització d’aigua, etc. WEF – CAP aplicarà pràctiques i polítiques eficients del WEF anteriors i actuals. per a la replicació en el marc d’un metaclúster, reforçant les xarxes i alhora integrant les evidències territorials reunides per a una capitalització efectiva. Una implementació exitosa millorarà la competitivitat de les pimes regionals i la creació d’ocupació, generant efectes de contagi en el coneixement, l’eficiència dels recursos i la qualitat de vida.

PHEMAC

Gràcies a el desenvolupament d’una plataforma i un enfocament integrats, el projecte ajudarà a les parts interessades a prendre consciència del que ja s’ha desenvolupat i aplicat, evitant la duplicació i utilitzant els coneixements consolidats existents per crear nou valor.
A més, PHEMAC fomentarà enèrgicament les associacions publicoprivades reeixides i sostenibles per contrarestar el fenomen de l’ús ineficient dels recursos i reduir la bretxa entre els països involucrats per impulsar les reformes econòmiques i socials.

Aquests ambiciosos objectius s’assoliran gràcies a la combinació de diferents accions, com el desenvolupament d’una plataforma en línia i la participació activa de les parts interessades a través d’una sèrie d’esdeveniments i accions polítiques específiques.

TUNTWIN

TUNTWIN té com a objectiu millorar les capacitats de recerca i innovació i estimular l’excel·lència científica en el camp de les tècniques espectroscòpiques, principalment per als mètodes avançats d’espectrometria de masses per a compostos inorgànics i orgànics d’aplicació clau per a l’economia tunisiana en els sectors de medi ambient, l’alimentació i la salut.

Reforçarà la capacitat de recerca i transferència de coneixements del “Institut National de Recherche et d’Analyse Physico-Chimique”, (INRAP). El projecte desenvoluparà la creació de capacitats dels científics permanents, la formació d’investigadors en fase inicial (ESR), ampliarà la cooperació entre el món acadèmic, la indústria i les parts interessades a Tunísia amb un marc general sostenible per a la investigació, la creació de xarxes internacionals, la mobilitat i la integració en l’Espai Europeu de Recerca.

L’enfortiment de l’experiència dels investigadors i tècnics de l’INRAP, incloent una nova generació de joves científics, es desenvoluparà a través de la cooperació amb socis de la UE d’excel·lència científica establerta en els temes i experiència demostrada en l’impacte econòmic i la sensibilització i la integració en les polítiques nacionals.

RAWMINA

Les activitats d’exploració són el pas inicial en la cadena de valor de les matèries primeres. La indústria s’enfronta a un nombre cada vegada més gran de desafiaments, com la necessitat d’una exploració més profunda, la necessitat d’exploració a cobert, la necessitat d’augmentar l’eficiència en termes de costos i recursos, i la necessitat d’exploració en entorns més desafiants. A el mateix temps, la indústria necessita accés a professionals d’exploració emprenedors i altament capacitats i ha de promoure una millor comprensió i acceptació de la indústria de l’exploració dins de la societat en general.

Per fer front a aquests reptes i assegurar una exploració sostenible, eficient i exitosa per al futur, Europa necessita noves tecnologies d’exploració, investigació innovadora i avenços en l’educació. És allà on el projecte RAWMINA facilitarà això a través de ponts i sinèrgies de coneixement de la indústria, la investigació i l’educació.

PLASTICHEAL

L’augment exponencial en la producció / ús de plàstic es tradueix en un augment paral·lel de residus plàstics ambientals que es degraden contínuament en micro i nanoplásticos (MNPL). La informació sobre els efectes dels MNPL en la salut humana és encara preliminar i, a més, les limitacions de les metodologies actuals impedeixen una avaluació precisa de l’exposició / risc dels éssers humans.

En aquest context, PLASTICHEAL té com a objectiu proporcionar noves metodologies i evidència científica sòlida als reguladors mitjançant la combinació de l’ús d’investigació d’avantguarda i mètodes de prova validats per establir la base de coneixement per a una avaluació de riscos adequada dels MNPL.

RECOPHARMA

S’han detectat fàrmacs farmacèutics, caracteritzats per la seva persistència mediambiental (per exemple, fàrmacs citostàtics [CD]) en masses d’aigua (aigua potable, aigües subterrànies, aigües superficials i aigües residuals) a concentracions de fins a μg / L. S’han desenvolupat mètodes reals per eliminar i degradar els CD, inclosos els mètodes electroquímics, fotoquímics i biològics. No obstant això, aquests mètodes són cars i de vegades ineficients per a l’eliminació completa de CDs de l’aigua tractada. Incloent l’explotació de resultats anteriors de projectes finançats per la UE, l’objectiu del projecte RECOPHARMA és dissenyar, desenvolupar, validar i demostrar un procés nou d’integració seqüencial dels potencials que ofereix els polímers impresos moleculars (MIP), la termosorció sense reactius (RTS), els nanocomposites funcionals Materials, Processos d’oxidació avançada, per a un tractament eficaç amb l’objectiu de recuperar els CD recalcitrants objectius i la degradació dels productes o metabòlits de transformació corresponents, treballant en mode de funcionament continu. L’enfocament suggerit ofereix un tractament versàtil, ràpid, altament eficient i de baix cost per a les aigües residuals.
RECOPHARMA reuneix centres de recerca acadèmica i el sector privat, amb un objectiu a llarg termini de dissenyar i desenvolupar tecnologies avançades de tractament de l’aigua en interès de la societat i integrar-les per a la demostració seguint un enfocament d’economia circular. Mitjançant els enviaments programats, el personal implicat durà a terme la I + D requerida per demostrar la viabilitat tècnica i econòmica del procés desenvolupat, inclosa la formació tècnica d’especialistes com a activitat fonamental per aconseguir un èxit. Els enviaments també milloraran l’intercanvi de coneixements, bones pràctiques, coneixements tècnics, innovacions, experiència, cooperació mútua i cultura de treball entre diferents organitzacions, regions i països a través de la bona reputació dels socis com a centres de transferència.

NEOSETAC

L’Aliança Europea de Malalties Cròniques ha definit el càncer com una de les principals malalties no transmissibles, que representen el 13% de les morts a tot el món, cosa que ha provocat 8.2 milions de morts anuals. En el projecte NEOSETAC, el càncer de mama serà el centre d’estudi que són els càncers més freqüents a les dones. Comprèn el 10,4% de totes les incidències de càncer entre dones, causant 411 093 morts anuals a tot el món. A Europa, hi ha més del doble de la quantitat de nous casos de càncer de mama cada any que els nous casos de càncer en qualsevol altre lloc. La complexitat del càncer de mama el converteix en un gran repte per al tractament reeixit. El projecte NEOSETAC demostrarà el potencial terapèutic contra el càncer d’una nova teràpia basada en selenium per a la gestió del càncer de mama. L’aplicació clínica dels compostos de Seleni (Se) per al tractament del càncer fins ara estava limitada en quimioprevenció com a suplement dietètic. En aquesta proposta, volem millorar la finestra terapèutica, les propietats farmacocinètiques i orientar el lliurament de fàrmacs a través de nanopartícules (PN). Carregant Se en NP biodegradables, l’alliberament de fàrmacs es controla dins de l’estreta finestra terapèutica de Se. Al mateix temps, s’aconsegueix la captació i activació dels compostos Se a la ubicació desitjada (lesions tumorals i metàstasi). També proposem funcionalitzar les NPs per lligands de cèl·lules mare de cèl·lules canceroses o de càncer per millorar encara més l’eficàcia terapèutica i prevenir la recurrència de càncer després de la quimioteràpia. Aquests avantatges comportaran una activitat anticancerígena millorada i una toxicitat sistèmica reduïda. A més, l’orientació mitjançant NP millorarà les propietats farmacocinètiques i augmentarà la vida mitjana relativament curta (~ 18 hores) de Se.