La direcció del Centre Grup de Tècniques de Separació en Química, Centre GTS ha definit la seva qualitat policial, en ordenar el document la posició dels seus Quality Systems, followant la filosofia de la ISO9001:2015 i considerant el context d’anàlisi i riscos i opportunitats.

Consideracions generals

  • Promoure diferents vies de comunicació interna que facilitin dur a terme la planificació necessària per així obtenir els objectius que el Centre GTS es proposi.
  • Motivar a tot el personal del Centre GTS (personal fix, col·laboradors i becaris) en la consecució dels objectius proposats per a la millora contínua.
  • Proporcionar els recursos necessaris per a aconseguir una millora continuada de l’eficiència dels processos i serveis que integren el nostre Sistema de Gestió dela Qualitat.

Consideracions respecte a la Recerca

  • Fomentar la investigació i la innovació tecnològica que comprèn totes les accions i tots els instruments destinats a incrementar la competitivitat del grup, mitjançant l’estímul de la innovació en tots els processos. Fomentar també la col·laboració amb altres grups i institucions de recerca.
  • Promoure les activitats de formació per tal de mantenir actualitzats els coneixements del personal mitjançant una capacitació contínua.

Consideracions respecte als Serveis

  • Conèixer les necessitats i expectatives dels nostres clients i establir els mitjans necessaris per a satisfer-les en totes les fases de la relació, des del primer contacte comercial fins al moment de la facturació.
  • Potenciar les activitats comercials i de màrqueting, inclosa la promoció via web del grup, com instrument fonamental per a l’increment de l’eficàcia, l’augment de la competitivitat i la fidelització del client.

 VISIÓ

Volem arribar a convertir-nos en un centre de referència en la recerca bàsica i aplicada en relació al camp de la biomedicina associada a la regeneració dental i predicció de la litiasis urològica, al camp del medi ambient associat a la separació i/o a l’especiació de potencials contaminants, al camp dels materials i biomaterials relacionat amb el desenvolupament de nous materials, tant biomaterials com nanomaterials, generalment aplicats com suports en processos de separació, i al camp de la instrumentació analítica associat al desenvolupament de noves hibridacions instrumentals.

 MISSIÓ

El Centre GTS evoluciona cap a un nou concepte de la recerca dintre dels camps de la biomedicina, el medi ambient, la ciència dels materials i la instrumentació analítica, basat en l’aprenentatge mutu entre l’empresa i l’aportació d’assessoria en R+D+i, en la gestió i el finançament de projectes (sovint claus en mà), mitjançant persones referents al sector, proporcionant en tot moment avantatges competitius als nostres clients i disminuint el seu risc en matèria d’inversió en innovació.

 VALORS

La política de recerca i serveis duta a terme per el centre al llarg del anys ha proporcionat un personal especialitzat amb excel·lents coneixements tècnics de R+D en l’àmbit de la biomedicina, el medi ambient, dels materials i la instrumentació científica al camp de la química analítica, adquirint un reconegut prestigi internacional mitjançant el nombre de patents i publicacions existents. L’equipament especialitzat del que disposa sumat a la flexibilitat per tal de portar a terme els encàrrecs realitzats caracteritzen aquest centre  com una garantia d’atenció personalitzada i un servei de qualitat i alt valor afegit.