Abstract

L’escola rural és una escola minoritària de gran importància en el seu entorn, però de la qual es parla poc en la formació inicial de mestres d’aquelles universitats situades en àrees metropolitanes. El present article recull el testimoni de dues mestres extremenyes que han retornat a l’entorn rural per treballar-hi, malgrat haver passat uns anys d’estudi en ciutats. La seva visió es presenta des de la perspectiva d’una futura mestra provinent de l’entorn urbà. Ella és qui entrevista i elabora els relats de les mestres rurals per tal de mostrar les diferents oportunitats i reptes que presenten les escoles de poble. D’acord amb aquestes mestres, el tipus d’escola (rural/urbana) i la metodologia que proposa el centre no són tan importants com l’entorn laboral i els companys. Finalment, i sempre des de la visió de la mestra en formació, l’article discuteix la importància de conèixer diversos contextos i de viure-hi diferents experiències. Només així els futurs mestres estaran preparats per a la diversitat d’escenaris docents.

Rural schools are in the minority, although they are very important in their environment. However, in the initial teacher training of those universities located in metropolitan areas, little is said about this type of school. This article collects the testimony of two Extremaduran teachers who returned to the rural environment to work there, despite having spent a few years studying in cities. Their view is shown through the pre-service teacher’s perspective coming from an urban context. She is the one who interviews and writes the teachers’ stories seeking to show the different opportunities and challenges presented by rural schools. According to these teachers, the type of school (rural/urban) and the methodology proposed by the school are not as important as the work environment and colleagues. Finally, and always from the pre-service teacher’s perspective, the article deals with how crucial is knowing both different contexts and living experiences in them. Only then the future teachers will be prepared for the diversity of teaching scenarios.

Authors
López, Iris i Casals, Albert
Corporate Authors
AAVV
Date Published
2022-12-13 02:31
ISSN
1695-5641 / 2013-9594
Keywords
Escola rural, escola urbana, Extremadura, formació de mestres
Secondary Authors
AAVV
Journal
Revista Catalana de Pedagogia
Subsidiary Authors
AAVV
Tertiary Authors
AAVV
Year of Publication
9998