Els membres que formen part de GRUMED compartim un objectiu comú, que és el d’aprofundir en el coneixement de tot allò que té a veure amb el fet sonor i musical en el context educatiu, així com amb l’educació de la veu com a eina de comunicació docent. És important assenyalar també que una de les senyes d’identitat del grup és el fer recerques que es caracteritzin per garantir que els estudis parteixen de la realitat; que tenen en compte la complexitat educativa; i que repercuteixin en la pràctica de manera que facin possible millores concretes dins del sistema educatiu.  

La recerca del grup contempla dos àmbits:

  • La formació musical inicial i permanent del professorat
  • L’ensenyament-aprenentatge de la música

Sempre des d’aquest doble interès, les investigacions de GRUMED abasten diverses etapes i contextos educatius, des de l’educació primerenca fins a l’educació d’adults, ja sigui en famílies, escoles, instituts, universitats, escoles de música, conservatoris o qualsevol altre context educatiu. D’acord amb aquesta realitat, el grup s’articula en 4 línies de recerca principals que busquen donar resposta a aquesta diversitat de contextos:  

  1. L’educació musical primerenca
  2. La música a l’educació obligatòria (Primària i Secundària)
  3. L’ensenyament musical especialitzat (escoles de música i conservatoris)
  4. L’educació de la veu i del cos 

Cada una de les línies està coordinada per un membre doctor a temps complet i en ella hi participen diversos investigadors del grup, participant sovint diversos d’ells en més d’una línia. Així, s’estableix un nucli de coordinació format per l’IP i les persones que lideren cada una de les línies, que són: Jèssica Pérez-Moreno (línia 1), Albert Casals (línia 2), Laia Viladot (línia 3) i Cecília Gassull (línia 4). Això permet treballar en favor dels objectius comuns del grup i fer que esdevingui realitat en els diferents contextos educatius. Així mateix, es busca impulsar i treballar en projectes que tinguin incidència en diversos àmbits, com s’ha fet habitualment.