Abstract

Resum 

Els plantejaments musicals a les escoles de Catalunya són diversos, més encara en una època de gran heterogeneïtat de models i projectes escolars. En aquest context, el present article té com a objectiu mostrar una primera aproximació a la realitat musical escolar a partir d’un estudi exploratori en el marc dels Serveis Territorials del Vallès Occidental i del Consorci d’Educació de Barcelona. S’ha dut a terme un qüestionari que ha permès obtenir dades provinents de 135 escoles. El qüestionari comptava amb preguntes referents a la metodologia i estratègies didàctiques, a la formació, perfil i forma de treball de l’especialista i a l’ús de recursos TIC a l’aula. Els resultats mostren que els i les especialistes treballen a partir dels diversos contextos musicals d’aprenentatge, tot i que situen el bloc de cançó i veu com a eix, seguit del context d’audició. Així mateix, es constata que l´ús de recursos TIC és un àmbit poc explorat, en part a conseqüència de la manca de recursos i formació docent. Finalment, es discuteix sobre possibles tendències que situarien l’edat i el gènere del professorat com a factor que condiciona determinats plantejaments musicals a l’escola. 

Abstract

The musical approaches in the schools of Catalonia are diverse in an era of wide heterogeneity of school models and projects. In this context, this article aims to present a first approach to the musical realities in the schools from an exploratory study in the area of Vallès Occidental and Consorci d’Educació de Barcelona. A questionnaire has been carried out, which allowed to obtain data from 135 schools. The questionnaire asked for the different methodologies and didactic techniques together with the profile, work form and methods of the specialists and the use of ICT resources in classroom. The results show that the specialists start their work from different musical learning contexts, although they place the song and voice as the main axis, followed by the listening context. Likewise, it is noted that the use of ICT resources is an area that has not been widely explored much, partly as a result of the lack of resources and teacher training. To conclude, there are trends that deem the age and gender of teachers as a conditioning factor in the musical approaches at school. 

Authors
Moncada, Mireia i Casals, Albert
Citation Key
340
COinS Data

Date Published
2020-12-27 10:30
ISSN
1135-1438
Keywords
didàctica de la música, educació musical, escola primària, Models educatius, TIC
Issue
3
Other Numbers
2385-4731
Pagination
7-21
Journal
Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l'Educació
Year of Publication
2021