Abstract

En aquesta tesi s’identifiquen i s’examinen les qualitats del professorat de música des d’una perspectiva holística que inclou tant aspectes tècnics de la professió com altres atributs de caire més personal. Aquesta visió integradora de les qualitats docents s’ha abordat per mitjà de la complementarietat d’un enfocament educatiu basat en competències i una orientació humanística. La fonamentació teòrica tracta dues temàtiques que han estat essencials al llarg del desenvolupament d’aquesta investigació: per una banda, es revisen qüestions específiques associades amb el professorat de música de primària i secundària aportades per diferents autors i en diversos contextos i, per l’atra, s’hi tracten aspectes relacionats amb el concepte de qualitat docent i amb els enfocaments utilitzats per descriure aquest terme. La primera part d’aquesta fonamentació, per tant, presenta les problemàtiques i els reptes més rellevants que afecten a aquests professionals en relació amb el seu grau de preparació musical i didàctico-pedagògica. En segon lloc, s’exposa la visió de qualitat docent adoptada i s’examinen les contribucions que els enfocaments basat en competències i humanístic han aportat al propòsit d’aquest estudi. Les aportacions fonamentals d’aquesta tesi estan exposades en tres publicacions diferents. En el primer article s’identifiquen les competències professionals que una mostra àmplia dels docents de música de primària i secundària de Catalunya consideren necessàries per al desenvolupament satisfactori de la seva pràctica professional. Per la seva banda, el segon i el tercer articles estan focalitzats en la dimensió subjectiva dels docents i en les qualitats personals inherents a les pràctiques professionals de l’autora i de quatre docents de música de secundària –dos de Catalunya (Estat Espanyol) i dos de Queensland (Austràlia). Aquesta investigació utilitza un model mixt de recerca. En els diferents articles s’apliquen diferents mètodes i tècniques de recollida de dades i d’anàlisi, en funció dels objectius a assolir. En el primer article s’exposa com l’ús de qüestionaris i de l’anàlisi quantitativa de dades van permetre explorar les opinions del professorat de música en relació amb diferents aspectes de les esmentades competències. En el segon i el tercer articles s’explica com les entrevistes semiestructurades, la co-construcció de textos narratius i l’anàlisi narrativa d’esdeveniments crítics van fer possible examinar diversos aspectes relacionats amb les experiències professionals de les autores i dels quatre docents de música participants. Els resultats dels tres articles són interrelacionats, proporcionant així una millor i més aprofundida comprensió del concepte de qualitat docent que ha sustentat el treball de recerca. Les aportacions més rellevants d’aquesta tesi tenen a veure amb la concreció de les qualitats del professorat de música des d’una perspectiva holística a través de la complementarietat dels enfocaments per competències i humanístic. També s’emfatitza en el paper fonamental que juga el desenvolupament professional dels docents per a l’exercici eficaç de la seva professió i es formulen propostes per a la millora de la seva formació i pràctiques professionals.

Authors
Carrillo, Carmen
Citation Key
191
COinS Data

Date Published
2014-01-24 03:08
ISBN Number
9788449032554
City
Cerdanyola del Vallès
University
Universitat Autònoma de Barcelona
Academic Department
Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Advisor
Vilar, Mercè i Baguley, Margaret
Thesis Type
Tesi doctoral
URL
http://www.tdx.cat/handle/10803/96532
Year of Publication
2012