Un article al qual es pot accedir i es pot llegir, pot no ser d’accés obert, sinó només d’accés gratuït. Els documents d’accés gratuït continuen estan protegits pel Copyright (no es poden difondre ni reutilitzar sense permís del propietari dels drets d’explotació).

Per poder considerar que un document està publicat en obert no n’hi ha prou amb permetre’n l’accés gratuït: cal també que se’n permeti la difusió i reutilització del mateix. Per això s’utilitzen les llicències Creative Commons, que indiquen quins usos es permeten fer del document.

Per saber més sobre les llicències Creative Commons podeu consultar:

https://webs.uab.cat/dretsautor/category/creative-commons

https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-types-examples

Última actualització d'aquesta pàgina: 12 desembre 2022