Com obtenir un consentiment informat si les persones participants són analfabetes o es troben en un procés inicial d’aprenentatge de l’idioma?

En cas que la persona de la qual es vol obtenir una autorització sigui analfabeta, es pot obtenir aquesta autorització per qualsevol mitjà que en deixi constància de la seva voluntat com, per exemple, amb una gravació on es deixi constància de l’objecte de la cessió de drets i de la voluntat expressa de la […]

Com funcionen els drets d’autor a l’hora de fer ús de clips de vídeos de notícies, titulars o fragments de la premsa escrita en una activitat educativa en el marc d’un projecte de recerca?

La inclusió de fragments d’obres de naturalesa sonora o audiovisual i d’obres aïllades alienes de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu en una obra pròpia amb finalitat docent o de recerca es podria circumscriure en el dret de cita regulat a l’article 32.1 de la Llei de Propietat Intel·lectual. Cal, però, que aquestes obres alienes hagin […]

Pot un PDI publicar al Campus Virtual i al DDD els materials que necessita posar a disposició dels alumnes?

Per descomptat. No obstant, publicar materials al Campus Virtual i al DDD suposa fer ús del dret d’explotació de “Comunicació pública”, per tant, cal estar en possessió dels drets d’explotació de les obres o disposar dels permisos corresponents per no incórrer en la vulneració de drets de tercers. En el cas de publicacions de recursos […]

Com ha de procedir un PDI si sospita que el seu material docent ha estat utilitzat de forma fraudulenta per usuaris amb accés al Campus Virtual consistent en una nova publicació en una plataforma d’apunts?

Si se sospita que hi ha hagut una vulneració de drets cal actuar de la següent manera: Estudiar i valorar si els materials docents penjats a la plataforma tenen alçada creativa i podien ser transformats (no hi ha plagi) Si es considera que els materials docents han estat plagiats, cal que el professorat els identifiqui […]

Com es pot protegir el material docent de creació pròpia per tal que no sigui distribuït amb fins lucratius a través de pàgines web que comercialitzen apunts (com per exemple, Wuolah o Unybook)?

La llicència CC recomanada per a materials docents és BY-NC-SA que incorpora la finalitat per a usos NO lucratius (o sigui, que lucrar-se no és permès). En la creació d’un material docent es recomana  fer constar clarament a la portada: Autoria (nom i filiació institucional). Es aconsellable l’ORCID. Lloc Data Menció de drets. La UAB […]

Què és la “Right retention strategy” del Pla S?

El Plan S fomenta l’accés obert immediat a les publicacions de recerca: això implica que no es pot imposar cap tipus d’embargament als documents. Per facilitar als investigadors la possibilitat de publicar en revistes de subscripció, cOAlition S ha posat en marxa una estratègia per tal que el personal investigador que hagi de complir amb […]