El Grup de Mutagènesi de la Unitat de Genètica, del Departament de Genètica i de Microbiologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) es va constituir l’any 1980. Els seus membres fundadors (A. Creus i R. Marcos) provenien del camp de la Genètica de Poblacions i tenien una àmplia formació en la investigació experimental emprant Drosophila melanogaster.

Els primers treballs es van dur a terme emprant Drosophila com a organisme d’assaig i avaluant l’activitat mutagènica d’un ampli grup de contaminants ambientals, fonamentalment agents intercalants i pesticides. A partir de l’any 1986, la utilització de cultius de limfòcits humans esdevingué una eina complementària de Drosophila en l’avaluació mutagènica, al temps que s’iniciaren estudis de valoració i perfeccionament de diferents assaigs de genotoxicitat. El 1989 es van començar els estudis de biomonitorització de poblacions humanes ocupacionalment exposades a agents sospitosos de tenir activitat mutagènica/carcinogènica i de pacients tractats amb quimio-/radioteràpia. Finalment, l’any 1993 s’amplià l’activitat investigadora del Grup incorporant tècniques moleculars a l’estudi i avaluació de la inducció de dany genètic.

Al llarg del període transcorregut des de la seva formació, alguns dels seus membres han realitzat estades d’aprenentatge/perfeccionament/col.laboració en diversos centres de recerca de reconegut prestigi, vinculats amb els camps de la Mutagènesi Ambiental i la Toxicologia Genètica:
 

 • Sylvius Laboratory de la Universitat de Leiden/Holanda (R. Marcos, J. Surrallés, S. Puerto)
 • Institut für Toxikologie of Züric/Suiza (P. Alba)
 • Department of Genetics de la Universitat de Umeå/Suecia (N. Xamena)
 • BIBRA (British Industrial Biological Research Association) de Londres/UK (R. Marcos, M. Pitarque)
 • Istituto di Genetica de la Universitat de Roma/Italia (N. Xamena, J. Surrallés)
 • Laboratory voor Antropogenetica de la Universitat de Bruselas/Bélgica (J. Surrallés)
 • Unit of Cancer and Nutrition de la CSIRO Adelaida/Australia (J. Surrallés)
 • Institute of Occupational Health de Helsinki/Finlandia (J. Surrallés, M. Pitarque)
 • Instituto de Sanidad Ambiental Carlos III de Madrid (M. Batiste-Alentorn)
 • Department of Genetics de la Universitat de Davis/USA (A. Velázquez)
 • California Institute of Biological Research de California/USA(A. Velázquez)
 • Dipartamento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio de la Universitat de Pisa/Italia (G. Ribas)
 • Institute of Cellular and Molecular Biology de la Universidad de Edinburgo/UK (S. Soriano)
 • Laboratorio di Tossicologia Comparata ed Ecotossicologia del Istituto Superiore di Sanità en Roma/Italia (M. Pitarque)
 • Dipartamento di Genetica e Biologia Molecolare de la Universitat La Sapienza en Roma/Italia ( M. J. Ramírez)
 • Department of Biology en el Johns Hopkins University en Baltimore/USA (S. Soriano)
 • Institute National de la Santé et de la Recherche Médicale en Clermont-Ferrand/Francia (E. Baldrich)
 • Centro per lo Studio degli Acidi Nucleici de la Universitat “La Sapienza” a Roma/Italia (S. Soriano)
 • Departamento de Biología Molecular de la Universidad de Concepción/Xile (E. Carbonell, R. Marcos)
 • Department of Genetics de la University College of Swansea/UK (E. Carbonell, M.J. Ramírez)
 • Laboratorio de Toxicología Genética Molecular del Instituto de Investigaciones Biomédicas, México D.F./México (M. Pitarque).