A continuació trobareu material de suport a l’autoaprenentatge de la llengua oral, orientat a les necessitats dels estudiants universitaris.

Orientació sobre les fases del procés d’elaboració d’una presentació oral argumentativa (la invenció, la disposició, l’elocució, la memòria i l’execució):

Fase 1: l’exordi
Fase 2: la invenció (practica la invenció)
Fase 3: la disposició (practica la disposició)
Fase 4: l’elocució (practica l’elocució)
Fase 5: la memòria (practica la memòria)
Fase 6: l’acció (practica l’acció)


Comentari (en format àudio) d’aspectes crítics en la producció d’una exposició oral (gestió de la repetició, control de la modalització, control de la cortesia, control de la comunicació no verbal, relació entre els suports escrits utilitzats i la llengua oral, progressió temàtica, efectes retòrics, etc.) amb mostres il·lustratives dels aspectes indicats.

La repetició:

Els contrastos:

Les metàfores i les analogies:

Les enumeracions i les llistes de tres:

L’anacolut

La cortesia

La relació entre el suport escrit i la llengua oral

Les fal·làcies

Dixi discursiva

Els mitjans de suport

El torn de preguntes

L’autoritat

Les causes

Els exemples

El nerviosisme

L’humor

La introducció

La conclusió

El model de llengua