foto_mediacio_generica_ok.jpg

Mitjançant. Recursos per a la mediació lingüística és un recurs per treballar la mediació lingüística en els cursos d’idiomes.

1. Introducció als diversos tipus de mediació (s’hi explica què és la mediació i s’hi defineixen la mediació de textos, la mediació de conceptes i la mediació de la comunicació):

Enllaç al volum complementari del Marc europeu comú de referència per a les llengües (2018):
Versió en anglès.
Versió en francès.

2. Material de mediació textual

Volum sobre mediació textual (conté propostes didàctiques).

Escales de mediació textual:
Transmissió oral d’informació específica.
Transmissió escrita d’informació específica.
Explicació oral de dades.
Explicació escrita de dades.
Tractament de textos orals.
Tractament de textos escrits.
Traducció oral d’un text escrit.
Traducció escrita d’un text escrit.
Presa de notes.
Expressió d’una resposta personal als textos de creació.
Anàlisi i crítica de textos de creació.

Estratègies de mediació:
Estratègies per explicar un concepte nou.
Estratègies per simplificar un text.

3. Vídeo de mediació comunicativa (s’hi explica què és i es donen exemples de mediació comunicativa en situacions informals):

Materials complementaris sobre mediació

– Article de Josep Maria Montcada: Traducció i mediació lingüística. Processos i accions per resoldre els diversos problemes lingüístics en tots els àmbits (Linguapax Review).
– Article by Josep Maria Montcada: Translation and language mediation. Processes and actions to solve various language problems in all fields (Linguapax Review).