Programa Social per al Suport Familiar a l’Èxit Educatiu (2013-2020)

Finançament de l’Obra Social la Caixa. La Càtedra és l’investigador principal i coordinador d’aquest projecte pioner que pretén enfortir els vincles entre les famílies, l’escola i la comunitat per a millorar l’èxit educatiu d’infants i joves i que s’ha desenvolupat en 8 ciutats de 9 comunitats autònomes de l’estat espanyol . Import (2013-2020): 430.000 euros. Més informació: https://pagines.uab.cat/exitoeducativo/

Wungu: gènere i diversitat cultural a l’escola (2020)

Finançament de la Generalitat de Catalunya. La Càtedra és l’investigador principal d’aquest projecte innovador que es desenvolupa a 4 escoles d’educació primària de l’àrea metropolitana de Barcelona. Import: 26.000 euros.

Model d’intervenció educativa intercultural en context indígena (2019)

Finançament de Govern de Xile. La Càtedra ha realitzat un assessorament científic en el disseny metodològic i col·laboració en el disseny d’instruments de recollida d’informació. Import: recursos propis. Més informació: http://inatuzugumew.uct.cl/wp-content/uploads/2019/04/INTERVENCION-WEB.pdf

SIRIUS 2.0 Policy Network on Migrant Education (2018)

Finançament de la Comissió Europea. La Càtedra ha realitzat una investigació sobre l’acollida comunitària de l’alumnat estranger a Barcelona (2019), i una altra investigació sobre educació no formal en contextos comunitaris i participació de joves d’origen estranger, sobretot en el marc d’una xarxa europea d’investigadors de 15 països de la UE. Import: 15.000 euros. Més informació: http://www.sirius-migrationeducation.org/news/sirius-2-0-policy-network-on-migrant-education/

Dispositiu Formatiu en Interculturalitat per a tècnics LIC (2018)

Finançat per part de Govern de la Generalitat, Departament d’Educació. La Càtedra ha participat en aquest projecte en l’ elaboració dels materials didàctics al voltant de el tema de la Interculturalitat adreçats als assessors LIC de el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (fase 1) i en l’ assessorament i formació dels assessors LIC mitjançant la coordinació i dinamització d’un grup de treball (fase 2). L’import total de les dues fases ha estat de 10.000 euros. Més informació: http://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/intercultural/documentacio/Enllac-dispositius-en-interculturalitat.pdf

Against the odds – resilient immigrant and minority Language students and how they succeed (focus on high Achievers with vulnerable soci-economic backgrounds (2018)

Finançament de la Comissió Europea. La Càtedra ha actuat en qualitat de consultoria internacional en el marc d’aquesta investigació a l’equip investigador britànic. Import: 2.000 euros.

ALFIRK: Collaborative networks for migrant parent empowerment (2018)

Finançament de la Comissió Europea. La Càtedra ha desenvolupat una investigació sobre l’educació comunitària i la participació de famílies estrangeres a l’escola a Espanya, en el marc d’una xarxa europea d’investigadors. Import: 18.000 euros. Més informació: http://www.multikulti.bg/alfirk/es-about7

Mapa de l’educació comunitària de Barcelona (2017 i 2018)

Finançat per l’Ajuntament de Barcelona. La Càtedra ha actuat en l’assessorament i acompanyament del grup de recerca de l’ICE-UAB que ha dut a terme el mapa en dues edicions, 2017 i 2018. Import: recursos propis. Més informació: https://pagines.uab.cat/mapaeducaciocomunitariabarcelona/

Koinos – European portfoli of plurilingual literacy practices (2017)

Finançament de la Comissió Europea. La Càtedra ha actuat d’impulsor de el projecte, i també ha realitzat una Investigació sobre l’educació plurilingüe en entorns comunitaris amb forta presència de població estrangera, en el marc d’una xarxa europea d’investigadors. Import: 44.000 euros.

Migrant Education Monitoring and Assessment (2016)

Finançament del Parlament Europeu. La Càtedra ha actuat com a investigador principal d’una xarxa d’investigadors de 21 països de la UE sobre l’avaluació de polítiques educatives dirigides a l’alumnat de família estrangera a Europa. Import: 46.500 euros. Més informació: https://www.integrated-project.eu/index.php/2018/07/27/migrant-education-monitoring-and-assessment-research-for-the-european-parliament/

Study on the diversity within the teaching profession with particular focus on migrant and / or minority background (2015)

Finançament de la Comissió Europea. La Càtedra ha actuat en qualitat de consultoria internacional en el marc d’aquesta investigació a l’equip investigador britànic. Import: 2.000 euros. Més informació: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9f27c61d-2ba9-11e6-b616-01aa75ed71a1

FAMILYEDUNET – Families for educational success (2015)

Finançament de la Comissió Europea. La Càtedra ha realitzat una investigació sobre l’educació comunitària i la participació de famílies a l’escola a Espanya, en el marc d’una xarxa europea d’investigadors. Import: 14.000 euros. Més informació: https://euparents.eu/project/familyedunet/

Finançat per...