A l’informe s’inclouen fotos macroscòpiques i microscòpiques i, si s’escau, els resultats dels estudis morfomètrics.