El nostre servei ofereix assessorament científic a aquells grups que ho sol·licitin. S’ofereixen segones opinions i telediagnòstic: avaluació de mostres escanejades.