Els darrers anys, i gràcies a l’interès que suscita l’estudi del mite entre les diverses disciplines humanístiques i socials, l’obra d’Apol·lodor s’ha situat al centre del debat científic sobre la mitografia grega. Ho demostren els comentaris de J. C. Carrière & B. Massonie (París, 1991), les edicions traduïdes i comentades de L. Scarpi & M. G. Ciani (Milà, 1996) i de P. Dräger (Düsseldorf, 2005), la traducció de R. Scott Smith & Stephen M. Trzaskoma (Indianapolis 2007) i la recent edició crítica de Papathomopoulos (Atenes, 2011). Però la darrera edició (basada en un estudi crític dels manuscrits, i completada amb un riquíssim comentari), de Francesc J. Cuartero (Barcelona, Fundació Bernat Metge, 2010-2014), està cridada a convertir-se en la nova edició de referència a escala internacional. Amb ocasió d’aquesta nova publicació, hem convocat els principals especialistes espanyols i estrangers perquè debatin, des de diferents perspectives metodològiques i científiques, sobre aquesta una obra fonamental per al coneixement de la mitologia dels grecs.