Professor Associat de Filologia Grega / Catedràtic de Grec de Batxillerat
Adreça postal: Departament de Ciències de l’Antiguitat i l’Edat Mitjana
Edifici B Campus de Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

a/e: joan.pages.cebrian@uab.cat / Telèfon: +34 93 586 84 11
Despatx: B7/130

Línies de recerca

a/ Revisió del text crític i del comentari del Mythographus Homericus per a la seva publicació.
b/ Qüestions de crítica textual en el Mythographus Homericus i els escolis homèrics.
c/ Anàlisi i interpretació dels mites grecs i de la seva tradició literària. Variants mítiques en el seu context històric, geogràfic i sociològic.
d/ Aspectes literaris i poètics del mite.

Tria de publicacions

1. “El escolio D a Ilíada I 5: una aproximación a la génesis del corpus”, Actas del XI Congreso de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Vol. II, Madrid (2005), ps. 463-470
2. “El sacerdot Crinis i el pastor Ordes: trets anatolis en el mite d’Apol·lo Esminteu”, Faventia 29/1 (2007), ps. 23-32 [pdf].
3. Mythographus Homericus: Estudi i edició comentada, Diss. Universitat Autònoma de Barcelona (2007).
4. “La Gigantomaquia según Euforión de Calcis: el escolio D A Ilíada 8.479”, Habis 40 (2009), ps. 81-88.
5. “El origen del juramento estigio según el Mitógrafo Homérico”, in J. Pàmias (ed.), Parua Mythographica, Oberhaid (2011), ps. 169-181.
6. “Briáreo-Egeón: notas a Ilíada I 401-406”, Emerita 80 (2012), ps. 107-123.
7. “La imagen poética del auriga: connotaciones míticas e iniciáticas”. Actas del  XIII Congreso Español de Estudios Clásicos, Logroño, 18-22 de julio de 2011 [en premsa]
8. “Euphorion dans les scholies mythographiques de l’Iliade”, in C. Cusset, E. Prioux, H. Richer (ed.), Euphorion et les mythes : textes et images [en premsa]