“Institucions i mites a la Grècia antiga: estudi diacrònic a partir de les fonts gregues” (2009 SGR 1030 de la Generalitat de Catalunya) dirigit pel Dr. Francesc J. Cuartero Iborra.

La tasca investigadora del Grup de Recerca abraça un ampli marc cronològic: des dels darrers segles del II mil·lenni aC fins als primers segles de la nostra era. Aquest llarg recorregut no implica una generalització superficial, cosa que no pretenem, sinó una anàlisi en profunditat. L’amplitud cronològica respon a les diverses especialitzacions en la recerca dels components del Grup, en què conflueixen especialistes en fonts gregues del II mil·lenni aC (tauletes en Lineal B), estudiosos de les primeres etapes del desenvolupament de les institucions al món grec, de les quals les primeres formalitzacions literàries del mite són una font indirecta molt valuosa, i estudiosos de les etapes posteriors de recopilació, adaptació i estructuració de diferents variants dels temes mítics presents en la literatura grega arcaica, clàssica i hel·lenística que conformen la llarga tradició dels anomenats ‘mitògrafs’.

Aquestes diverses especialitzacions garanteixen el caràcter rigorós de la recerca i amb aquest objectiu es proposa l’articulació en tres subgrups de treball. Els resultats obtinguts per cada un d’ells seran després integrats en la investigació de conjunt: anàlisi de testimonis, literaris i epigràfics, que permetin reconstruir l’evolució de les institucions religioses, polítiques, sociològiques, jurdídiques del món grec de l’Antiguitat, posant de relleu dintre d’aquests testimonis la riquesa que aporta la tradició mítica, en què els diferents enfocaments d’un tema o motiu mític estan molt relacionats amb els aspectes culturals i institucionals del moment històric en què es donen.