1. Addenda a l’Acord per a la determinació sobre la flexibilització de la jornada laboral de la UAB 2021. 
  2. Acord marc per al desenvolupament del teletreball del personal d’administració i serveis a les universitats públiques de Catalunya 2021. 
  3. Acord per a l’adaptació de les condicions de treball del PAS de la UAB major de 60 anys 2019. 
  4. Acord pel qual s’estableixen diverses mesures relatives a la prestació de serveis amb malalties d’especial gravetat 2021.
  5. Acord per a la cobertura temporal de places amb reserva o pendents de promoció interna a la UAB 2018.
  6. Acord per a la convocatòria extraordinària d’un concurs de mèrits per a l’accés de places de l’escala administrativa C1.18 2019.
  7. Acord referent a la regulació del funcionament de la borsa d’interins en relació a la incorporació del integrants amb una discapacitat reconeguda 2021.
  8. Acord per a la implementació dels nous models de suport administratiu a Departaments 2021.
  9. Acord referent als llocs base de l’escala administrativa del Personal d’Administració i Serveis Funcionari 2021.
  10. Acord sobre els nivells mínim de les places i nivell d’accés als llocs bàsics de l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques i de l’escala administrativa del Personal d’Administració i Serveis Funcionari 2022.