Què és prevenció?

La prevenció és un dret de treballadores i treballadors i una obligació de tots els
ens: de l’empresa i de les persones que hi treballem.

 1. Els delegats i les delegades de prevenció
 2. Estructura necessària per implantar la prevenció: el CSS i el SP
 3. Els accidents de treball
 4. Drets dels treballadors i treballadores
 5. La formació i la informació preventives
 6. Obligacions dels treballadors i treballadores
 7. Obligacions de l’empresa en relació als treballadors i treballadores
 8. Revisions mèdiques
 9. Urgències sanitàries als edificis
 10. Les emergències a la UAB
 11. Altres temes preventius que et cal conèixer
 12. Preguntes freqüents (FAQ’s)

Els delegats i delegades de prevenció

L’empresa ha de consultar amb els treballadors i treballadores en tot allò que els afecta en relació a les condicions segures de treball i fer-los partícips de les seves decisions.

En una organització molt gran com la nostra, resulta impossible que la màxima autoritat (rector o rectora) consulti amb cadascú de nosaltres. Per això la llei preveu uns representants del personal als quals anomena delegats i delegades de prevenció.

Quants n’hi ha? Per acord entre la UAB i els representants dels treballadors de 1996, el nombre de delegats de prevenció es va fixar en 9 (2 del PAS-F, 2 del PAS-L, 3 del PDI Laboral i 2 del PDI-F).

Com són elegits? Els delegats de prevenció són elegits per i entre els delegats de personal. És a dir, els treballadors elegim uns representants (juntes i comitès) i aquests elegeixen els que, a més del seu paper sindical, faran de delegats de prevenció.

Qui representen? Els delegats i delegades representen tots els treballadors de la universitat, independentment del sindicat al que pertanyen, doncs és la Junta o el Comitè respectiu qui els tria.

Què obligacions tenen? Atès que poden tenir accés a informació confidencial, tenen l’obligació del sigil professional

Quines són les seves funcions?

 1. Col·laborar amb la direcció de l’empresa en la millora de l’acció preventiva.
 2. Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors en l’execució de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
 3. Ser consultats per l’empresari, amb caràcter previ a l’execució sobre les accions relacionades amb la prevenció (art. 33 de la llei 31/1995)
 4. Exercir una labor de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.
   

Estructura necessària per implantar la prevenció: el CSS i el SP

La UAB té l’obligació de tenir dues estructures per recolzar la prevenció:
El Comitè de Seguretat i Salut (CSS) i el Servei de Prevenció (SP).

Els accidents de treball

Hi ha diferents tipus d’accidents de treball:

 1. Accident pròpiament dit o en el lloc de treball. És tota lesió corporal que el treballador pateix amb ocasió o com a conseqüència del treball per compte altri.
 2. In itinere (en el camí). És aquell accident ocorregut durant el desplaçament des de casa nostra fins al treball i a l’inrevés, si no ha hagut interrupcions alienes al treball.
 3. In missió (en missió). És aquell accident ocorregut en el trajecte que el treballador ha de recórrer com a conseqüència del treball, sigui quin sigui el mitjà de transport.

En cas d’accident de treball,

 1. La baixa i l’alta ha de donar-les el metge de la Mútua d’accidents (en el cas de la UAB, Egarsat MATEPSS) 
 2. Es cobra íntegrament el salari durant tot el procés de baixa sense que es pugui rebaixar al 75% després de 3 mesos.
 3. Davant una baixa mèdica llarga, és possible que hagi un seguiment per part d’inspectors de la Mútua

La UAB té contractada la Mutua d’Accidents de Treball i Malalties Professionals EGARSAT. Podeu contactar en www.egarsat.es, telèfon 900 333 276.

Les malalties professionals i els danys derivats del treball tenen la mateixa consideració que els accidents de treball. Podeu veure el quadre de malalties professionals al RD 1299/2006, de 10 de novembre.

La UAB té l’obligació d’investigar tots els accidents de treball, les malalties professionals i qualsevol dany derivat del treball. La investigació la fa, normalment, un tècnic de l’SP i es tracta d’esbrinar les causes per tal que no es torni a repetir, però mai no es busquen culpables ni sancionar ningú. Esteu tranquils si us veieu al mig d’un accident i el tècnic demana la vostra col·laboració.

Drets dels treballadors i treballadores

Els treballadors i treballadores tenim dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. En formen part, també, d’aquesta protecció:

 1. Els drets d’informació, consulta i participació
 2. El dret de formació en matèria preventiva
 3. El dret de paralització de l’activitat davant un risc greu i imminent
 4. El dret de la vigilància de la salut

A més d’això, hem d’assabentar-vos d’altres drets derivats de la llei:

 1. Els costos derivats de la prevenció recauen sobre l’empresa, tan en forma de temps, com de dedicació o de diners.
 2. La formació en prevenció s’ha d’impartir, sempre que sigui possible, dins de la jornada laboral. Si no és possible, s’han de compensar les hores.
 3. Teniu el dret que el vostre cap us lliuri la vostra avaluació de riscos en format paper. Si no ho fa, li podeu exigir.
 4. Teniu el dret que el vostre cap us faciliti tots els equips de protecció individual que calguin per al desenvolupament de la vostra tasca (guants,mascaretes, etc.)
 5. Si sou un treballador o treballadora especialment sensible, teniu el dret que es tingui en compte la vostra situació i, si cal, es faci una avaluació de riscos específica. Si tens dubtes, podeu informar-vos mitjançant els delegats i delegades de prevenció o en el servei de prevenció de la UAB. Tots ells tenen l’obligació d’atendre-vos i mantenir la confidencialitat de la consulta.
 6. El mateix podem dir si sou dona i esteu embarassada. Teniu-ho molt present si treballeu en laboratoris on es manipulen productes de risc.

La formació i la informació preventives

Entenem per formació i informació la transmissió de dades per augmentar el coneixement sobre una matèria o qüestió. Si la transmissió és inanimada o no permet al receptor interactuar amb l’emissor, parlem d’informació. Per exemple, cartells, adhesius, senyals d’advertència, sirenes, …

Si la transmissió és presencial o permet al receptor interactuar amb l’emissor, aleshores parlem de formació. Per exemple, cursos presencials, on line, …

Us recordem que la formació preventiva necessària per al vostre lloc de treball ha de ser en el vostre horari laboral i que cap cost no pot anar a càrrec del treballador/a.

Obligacions dels treballadors i de les treballadores

Vetllar per la pròpia seguretat i salut i per la d’aquelles persones que puguin resultar afectades per la seva activitat professional.

Aquesta obligació inclou:
1. Utilitzar adequadament tots els mitjans necessaris per a la seva activitat:
màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport, …
2. Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per
l’empresari, tant els de protecció col·lectiva com els individuals.
3. No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de
seguretat existents
4. Informar, de forma immediata, el seu cap directe i el servei de prevenció sobre
qualsevol situació que suposi un risc per a la seguretat i salut dels treballadors.
5. Contribuir a l’acompliment de les obligacions establertes per protegir la
seguretat i salut dels treballadors i treballadores en el treball.
6. Cooperar amb l’empresari per tal que aquest pugui garantir unes condicions
segures i sense risc per a la seguretat i salut dels treballadors i treballadores.

Obligacions de l’empresa en relació a la seguretat i salut dels seus treballadors i treballadores

 1. Evitar tots el riscos que siguin evitables
 2. Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
 3. Adaptar el treball a la persona (i no a l’inrevés com es feia abans i es continua fent)
 4. Integrar la prevenció en el sistema de gestió de l’empresa
 5. Investigar qualsevol dany per a la salut dels treballadors i treballadores o si les mesures preventives implantades esdevenen insuficients.
 6. Adoptar les mesures adients per tal que els equips de treball garanteixin la seguretat i salut dels treballadors.
 7. Proporcionar els equips de protecció individual
 8. Adoptar les mesures adients per tal que el treballadors rebin la informació necessària sobre
 9. Els riscos per a la seguretat i salut, tant els que afecten tota l’empresa com els que afecten el lloc de treball.
 10. Les mesures de protecció i prevenció aplicables als riscos del punt anterior
 11. Les mesures adoptades enfront de possibles emergències

Revisions mèdiques

Teniu dret a una revisió mèdica periòdica. No us preocupeu pels resultats, només els poden conèixer els professionals sanitaris, que estan obligats al sigil professional, i l’interessat. Ni els vostres caps ni els responsables institucionals poden demanar-los. Si teniu dubtes truqueu directament al Servei Assistencial de Salut.

Amb la revisió mèdica, la UAB paga una neteja dental i una revisió ginecològica per a les dones.

Urgències sanitàries als edificis

Tots els edificis grans disposen de desfibril·ladors i de personal format i entrenat per fer-ne ús.

Tots els edificis grans disposen de persones que atenen els primers auxilis (EPA)

Les emergències a la UAB

Tots els edificis de la UAB han de disposar d’una estructura preparada i formada per fer front a les possibles situacions d’emergència.

Altres temes preventius que et cal conèixer

− Segons el RD 488/97, si no et van exigir l’anglès per entrar a la UAB, no et poden obligar a utilitzar programes d’ordinador en anglès. El mateix amb qualsevol llengua no oficial a Catalunya (RD 488/1997, anexo, punt 3)
− L’empresa no pot utilitzar cap dispositiu quantitatiu o qualitatiu de control de les tasques amb ordinadors sense que el treballador o treballadora no hagi estat informat i amb consulta prèvia als representants (RD 488/1997, annex punt 3).
− Heu de saber que la UAB paga l’ assistència psicològica al Servei Assistencial de Salut, si la necessiteu.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS (FAQ)

Els accidents de treball

Si veig un accidentat, tinc l’obligació de socórrer-lo?
Sí però això és sempre i en qualsevol lloc sense que tingui res a veure amb la prevenció de riscos laborals.

Que faig si tinc un accident al mig del campus?
Trucar al 2525, seguretat. Ells activaran els equips necessaris.

Què faig si veig un accidentat i no tinc idea de primers auxilis?
Trucar als EPA (equips de primers auxilis) si et trobes dins un edifici. Si voltes pel campus, trucar al 2525.

La formació i la informació preventives

El meu cap em pot negar l’assistència a un curs de prevenció?
La formació inicial és obligatòria per tothom així que has d’assistir.
Si el curs no està relacionat amb els riscos presents al teu lloc de treball, SI tot i que seria convenient que t’ho motivés.
Si el curs està previst a l’avaluació de riscos, NO i, a més, la teva assistència és obligatòria i el teu cap immediat ha de garantir que la reps.
Si es tracta de la formació genèrica -o dels equips d’emergència i tu en formes part- NO i, a més, la teva assistència és obligatòria i el teu cap immediat ha de
garantir que la reps.

El curs que haig de fer en prevenció de riscos és fora de la meva jornada. Estic obligat a fer-lo? Si no hi ha possibilitat de fer-lo en un altre horari, sí, però la UAB
t’ha de compensar les hores (1 hora x 1 hora).

Avaluacions de riscos

Què puc fer si el meu cap no vol donar-me la meva avaluació de riscos?
Demanar-la al seu cap, trucar al Servei de Prevenció o contactar amb els delegats de prevenció.

Les emergències a la UAB

Si m’anomenen per formar part dels equips d’emergència, em puc negar?
No, la llei t’obliga, però t’han de donar la formació adient.

Tinc dret a cobrar per formar part dels equips d’emergència? I per formar part dels serveis mínims que s’han de quedar en cas d’evacuació general?
Per formar part dels equips d’emergència, no. Però si t’has de quedar com a serveis mínims, sí, amb la compensació que es determini.

El Comitè de Seguretat i Salut

Com sé el què ha decidit el Comitè de Seguretat i Salut?
Els delegades i les delegades de prevenció t’han d’informar.

Puc assistir a les reunions del Comitè de Seguretat i Salut?
No, les reunions del CSS no són obertes al públic.

I si considero que el CSS hauria de tractar un tema determinat?
Pots dirigir-te al teus representants en el CSS (delegats i delegades de prevenció) i han de ser ells i elles qui hi portin el tema

Què cal per ser delegat o delegada de prevenció?
Pertànyer a una junta de personal o a un comitè d’empresa i ser elegit/elegida dins d’aquests òrgans de representació

Els delegats i delegades de prevenció tenen alguna preparació específica o formació per desenvolupar la seva tasca?
Lògicament, han de tenir una formació prèvia per poder desenvolupar correctament les seves competències. A la UAB se’ls dóna, com a mínim, 50 hores, encara que el conveni col·lectiu del personal laboral recull que hauran de tenir la formació equivalent a tècnic intermedi (300 hores del RD 39/1997)

Qui paga la formació dels delegats i delegades de prevenció?
L’empresa, en aquest cas, la UAB

Els delegats i delegades de prevenció cobren per això?
No. Anar com a candidat o candidata en una llista sindical és voluntari i ser delegat o delegada de prevenció també ho és.

El Servei de Prevenció de riscos laborals

Puc assistir a les reunions del Servei de Prevenció?
No. Són reunions tècniques i només hi assisteix el personal del SP.

Puc rebre assistència i assessorament dels tècnics de prevenció?
Sí. Davant qualsevol dubte, pots trucar-los i ells t’han de donar resposta.

Què preparació cal tenir per ser tècnic o tècnica de prevenció?
Hi ha tres nivells de tècnic: Bàsic, intermedi i superior.
− Bàsic: sense requisits previs, només un curs de 30 o 50 hores, segons el nivell de risc de l’empresa.
− Intermedi: és un mòdul de formació professional de dos anys de durada.
− Superior: titulació universitària i un màster de 600 hores per a una de les especialitats no mèdiques (seguretat laboral, higiene industrial o ergonomia i psicosociologia aplicada a la prevenció). Si es vol fer les altres dues, 250 hores per a cadascuna.

Altres qüestions

Què puc fer si veig alguna cosa que, al meu parer, no compleix o és una situació de perill?
Fes un comunicat o suggeriment de millora al Servei de Prevenció (intranet >àmbit laboral >prevenció >formularis de comunicació >comunitat de risc i suggeriments de millora). 

Nosaltres no som empresa, som administració pública. Ens és d’aplicació igual la llei de prevenció?
Sí, la llei ho deixa molt clar: l’administració pública és una empesa més per a lesqüestions relacionades amb la prevenció de riscos.

Treballo en un laboratori i el meu cap diu que no té diners per substituir uns guants per a la feina que estan en mal estat. M’aguanto? No, parla amb el/la cap de departament, l’administrador/a de centre, el servei de prevenció o els delegats de prevenció. Ells han de ser capaços de trobar una sol·lució.

A la UAB, qui és empresari?
El o la cap immediat i la resta de superiors, fins arribar al gerent i al rector/a.

Això és un recull de les preguntes que ens han fet arribar els treballadors i treballadores des de diferents àmbits. Si teniu alguna pregunta més, no dubteu a fer-nos-la arribar a adt@uab.cat, i estarem encantats de donar-vos resposta.

 1. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
 2. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
 3. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares.
 4. Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilitzación de lugares de trabajo