1. Reglament de la Junta de Personal Funcionari (2002)
 2. Reduccions de Jornada per cura de fills (2003)
 3. ACORD GOV/28/2012, de 27 de març, pel qual s’aprova el Pla d’ocupació per a la racionalització de l’organització i l’optimització del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 2012-2014.
 4. Llei d’acompanyament dels pressupostos: Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístic
 5. Normativa de Permisos i Llicències (2008)
 6. Reduccions de jornada per interés particular (2012)
 7. Instrucció 03/2012 sobre el funcionament de la llista de substitucions del personal funcionari interí d’administració i serveis  (2012) 
 8. Acord IT PAS-L (2012)
 9. Acord IT_PDI (2012)
 10. Avançada decret Generalitat Jornada i Horaris (2012)
 11. Decret 56/2012 sobre Jornada i horaris de la Generalitat (31/05/2012)
 12. Acord GOV/46/2012 de mesures de reduccio de la despesa d’universitats (31/05/2012)
 13. Acord GOV/44/2012 de mesures de reduccio de la despesa de personal (31/05/2012)
 14. Reial Decret-llei 20/2012 de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i …  (14/07/2012)
 15. Correcció d’errades del Real Decreto-ley 20/2012  (19/07/2012)
 16. Acord dies absència (28/10/2013).
 17. Decret 48/2014, de 8 d’abril, pel qual es modifica el Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat (10/04/2014)
 18. Manual de Gestió Horària vigent (Abril 2015)
 19. Acord Cobertura temporal de places amb reserva o pendents de promoció interna (29/10/2018)