El document endureix les mesures contra el botellot i les molèsties en l’espai públic, i aposta per la prevenció per evitar les conductes incíviques que pertorben la convivència.

dimecres 31 maig 2023

La nova Ordenança de Civisme i Convivència ja és d’aplicació des de dissabte 27 de maig. El document ha estat aprovat definitivament sense que s’hagi rebut cap al·legació durant el període de 30 dies d’exposició pública.

La nova normativa vol donar resposta a les noves sensibilitats i demandes de la ciutadania pel que fa a conductes que pertorben el normal desenvolupament de la convivència pública i veïnal, i que no es trobaven concretades a l’Ordenança de Civisme que hi havia vigent fins ara.

El consum d’alcohol a la via pública; les molèsties produïdes per persones i activitats; els usos inapropiats de l’espai públic; les conductes atemptatòries contra la dignitat de les persones, i els danys i el vandalisme a l’espai públic són les principals conductes incíviques detectades després d’un triple d’anàlisi i participació (ciutadana, política i tècnica).

Partint d’aquesta anàlisi s’ha elaborat la nova Ordenaça, que endureix les mesures per acabar amb el botellot i amb les molèsties a l’espai públic; aposta per la prevenció per evitar les conductes incíviques; dota la Policia Local de més instruments per prevenir i sancionar aquest tipus de conductes si es produeixen; i simplifica la normativa i la posa en concordança amb altres reglaments que també incideixen en altres àmbits d’interacció social i de veïnatge com ara el soroll, la neteja o la tinença animal.

Principals novetats

En referència al botellot, les principals novetats que preveu la nova Ordenança de Civisme i Convivència són: un increment de les sancions per consum d’alcohol a la via pública, que es tipifiquen com a greus, amb una sanció mínima de 450 €; l’extensió de la prohibició del botellot a tota la via pública i llocs de pública concurrència com ara espais privats d’ús públic; i la limitació per raons de seguretat pública de l’horari de venda d’alcohol en establiments comercials ordinaris a partir de les 23 h i fins a les 8 h de l’endemà.

Pel que fa a les molèsties a l’espai públic (parcs i places), s’estableix una limitació horària de l’ús general o de determinades activitats en aquells espais públics, parcs o places on no sigui possible evitar o reduir les molèsties derivades d’aquests usos o activitats; i es dota a la Policia Local de la potestat de desallotjar els espais públics en cas que es produeixin situacions d’incivisme.

Altres novetats que introdueix la nova Ordenança de Civisme i Convivència són la prohibició de l’emissió de música excessivament elevada a la via pública per part de persones o vehicles; l’obligació dels responsables dels establiments oberts al públic d’evitar el comportament sorollós dels seus clients; la prohibició de l’acampada de vehicles o persones al nucli urbà; o la prohibició de determinades conductes com la mendicitat o els grafits. En el cas de la mendicitat, es prohibeix quan es desenvolupi mitjançant actituds insistents, intrusives o agressives que dificultin la lliure mobilitat de la ciutadania; i també queda expressament prohibida la pràctica de la mendicitat utilitzant menors o persones amb diversitat funcional com a reclam.