Sens dubte, la idea de l’espai Públic és necessària per a l’Administració de la Justícia, tant en els sentits de garantir el compliment dels drets fonamentals que es desenvolupen en els espais públics i que formen part d’un procés de governança amb la finalitat de vetllar per l’ interès públic. En aquest sentit, l’espai públic és un element important de la construcció social i de les pràctiques socials, donant significat i creant identitats culturals, tant d’espais físics com d’espais virtuals. És per aquesta contextualització de l’espai públic, que es justifica el seu tractament jurídic, per considerar-ho com el lloc comú de tots els ciutadans, en el qual cada subjecte acudeix amb cadascuna de les seves individuals característiques personals, que li fan ser tal com és, amb cada aspecte de la seva pròpia personalitat i que no és separable d’ella.

http://cido.diba.cat/normativa_local/175011/ordenanca-de-mesures-per-fomentar-i-garantir-la-convivencia-ciutadana-a-lespai-public-ajuntament-de-barcelona

Una de les formes en la qual l’Administració dóna solució a la gestió dels espais públics és per mitjà de les ordenances de Covnvivència i civisme que se fonamenten en els canvis operats per la Llei 57/2003, de mesures per a la modernització del govern local, la qual reforma la Llei reguladora de bases del règim local de 1985. La modificació, en l’article 139, habilita els municipis per ordenar les relacions de convivència d’interès local i l’ús dels seus serveis, equipaments i infraestructures, pel qual poden establir infraccions i imposar sancions.
Aquí poden accedir a aquestes ordenances municipals.Ordenances reguladores i reglaments de convivència