La majoria d’articles de revistes acadèmiques tenen al voltant de 20 o 25 pàgines (a un espai i mig d’interlineat) i contenen de 4000 a 7000 paraules (Kotzé, 2007)

TÍTOL

•Títol, resum i paraules clau s’escriuen al final de l’article!

Engaging. Ha d’atraure l’atenció del lector
•Informatiu, formal, sense retòrica
•Precís i específic
•Pot tenir un subtítol seguit de dos punts
•Sense abreviacions
•No començar com “Estudi de…”
•Acostuma a anar en negreta, no porta punt final i mai es subratlla
 

Cal tenir en compte:

•El nom oficial de la Universitat, Escola o Departament.
•La forma de firmar. Es recomana tenir un Nom Bibliogràfic Únic
 
 
RESUM
•Molts lectors el llegeixen primer per saber si els serà interessant llegir l’article sencer. Ha de tenir sentit per si sol.
•Breument, ha d’orientar el lector sobre el tema que s’hi tracta sense vaguetats
•Ha d’indicar els objectius de l’estudi
•Ha d’explicar la rellevància de l’estudi dut a terme
•La metodologia s’ha d’explicar de forma succinta
•Els resultats s’han de presentar de forma succinta
•S’han d’esmentar breument les principals conclusions i implicacions del treball
•S’escriu en un sol paràgraf i habitualment no conté citacions
 

Consells per escriure el resum:

•Utilitza la veu activa sempre que puguis
•Sense pronoms personals
•Temps passat
•Màxim 250 paraules
 

PARAULES CLAU

•Són les etiquetes del manuscrit
•S’escriuen directament després del resum
•Serveixen per representar fàcilment el contingut i poder recuperar l’article fàcilment a bases de dades
•Poden contenir paraules semànticament relacionades (de significat més i menys específic)
•S’escriuen separades per comes o punts i comes en una mateixa línia

 

INTRODUCCIÓ

Destacarem 5 elements per a una bona introducció:

•Descriure el tema principal d’estudi
•Descriure la importància d’aquest tema per a l’avenç de la ciència
•Fer un repàs de la literatura existent i dels treballs previs més destacables
•Indicar els principals temes a debat i la contribució que aporta el present treball
•Indicar clarament la pregunta de recerca que s’aborda, els objectius de recerca específics i la metodologia utilitzada
 

Consells per escriure la introducció:

•Context del tema (temps verbal en passat o present):
•Què se sap del tema
•Què no se sap o és problemàtic
•Conclusions d’estudis rellevants
•Importància del tema
•Establir la pregunta de recerca (“to determine whether…”; “the purpose of the study…”)

Ha de tenir un mínim de 4 paràgrafs:

1.Introducció general
2.Revisió de la literatura existent
3.La relació de l’estudi que es presenta amb la literatura existent
4.Objectius de l’estudi: Explicar per què es porta a terme l’estudi i per què és únic
 

MATERIALS I MÈTODES

•Secció descriptiva
•Descriu els passos seguits en l’execució de l’estudi i aporta una justificació dels mètodes de recerca utilitzats
•Ha d’aportar el detall suficient perquè el treball pugui ser replicat i perquè es pugui avaluar la fortalesa i adequació de la metodologia aplicada
•Podem parlar de variables, proves pilot, materials, procediments, mètodes de càlcul, programari utilitzat, etc.
 
RESULTATS
•Informar dels resultats (temps verbal pretèrit)
•Ha de donar resposta a la pregunta de recerca que s’havia formulat
•Es poden presentar en format text o en forma de figures, taules, etc.
•L’ordre dels resultats és el cronològic o bé de major a menor importànci
DISCUSSIÓ
•Ha de respondre la pregunta o preguntes i explicar com els resultats porten a les respostes
•L’autor pot expressar les seves interpretacions i opinions
•Troballes inesperades
•Limitacions de l’estudi
•Indicacions de la importància del treball
•Recomanacions per a un possible futur estudi
 
CONCLUSIONS
•Ha d’explicar breument les troballes principals
•Com el treball representa un avenç del coneixement en el camp
•Suggereix treballs futurs
•No ha de donar informació nova
 
REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES
•El treball és formalment correcte
•Dóna crèdit al treball
•Permet al lector acudir directament a les fonts
•Evitar l’excés d’autocitacions

Atenció!

•Cal sempre seguir les indicacions de Guide for authors /Instructions for authors
•Programes bibliogràfics: RefWorks, EndNote, Mendeley o altres programes bibliogràfics

QÜESTIONS GENERALS

Comportament ètic:

•Cal evitar comportaments que no són ètics ni legals:
•Enviaments múltiples
•Falsificació de dades
•Plagi