1. El transecte

2. Material necessari

3. Preparació de la mànega

4. Mostreig

5. Filtratge de la mostra

6. Neteja de la mànega