1. Material necessari

2. Mostreig

3. Filtratge de la mostra