Blanch, S. (2018). L’ApS al pràcticum del grau d’Educació Infantil. A A. Escofet & M. Teresa Fuertes (Coord), Construint vincles entre universitat i societat. 20 experiències d’aprenentatge i servei a les univesitats catalanes. Barcelona: Pedagogies UB. 

Gimeno, X., & Careta, A. (2018). Adaptació de l’Escala de Factors Curatius de Yalom a grups multifamiliars de població adolescent i les seves famílies. Recuperat de https://ddd.uab.cat/record/166596?ln=ca

Blanch, S., & Tejada, J. (2017). El trabajo en equipo cooperativo, estrategia para la adquisición y el desarrollo de competencias genéricas y específicas en la asignatura de Inclusión Educativa en el Grado de Educación Infantil. En M. Pérez Ferra & J. Rodríguez Pulido (Coords), Buenas prácticas docentes del profesorado universitario (pp. 47-66). Barcelona:Octaedro.

Blanch, S. (2017). Com Redissenyar les reunions amb les famílies? guia pràctica. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Recuperat de http://www.fbofill.cat/publicacions/com-redissenyar-les-reunions-amb-les-families

París, G., Blanch, S, Comes, P., Edo, M., Estrada, J., Gimeno, X, Moron, M., & Peire, T. (2017). Rúbrica d’autoavaluació de competències i habilitats personals i prosocials. Bellaterra: Dipòsit digital de documents de la UAB. Recuperat de http://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2017/169417/RUBRICA_publicar_DDD.pdf

Blanch, S., & Gimeno, X. (2016). Espai Familiar “La Casa dels Infants”. Indicatori di conduzione del gruppo. A C.Silva i M.A. Riera, Il sostengno alla genitorialità. Un studio fra Italia e Spagna,(pp.82-99), Fienze: Infanzie studi e richerche, Franco Angeli.

Blanch, S., Gimeno, X., & Careta. A. (2016). Territoris d’intersecció entre els centres educatius i les famílies. Un estudi en l’etapa de l’educació infantil. Bellaterra: ICE UAB[En línia] https://www.uab.cat/doc/Territoris_Interseccio_Centres_Educatius_Families

Edo, M., Blanch, S., & Anton, M. (2016). El joc a la primera infància. Barcelona: Octaedro. http://elibros.octaedro.com/OCTart.asp?libro=80155&id=es&txt=El%20joc%20a%20la%20primera%20inf%E0ncia

Edo, M., Blanch, S., &  Anton, M. (2016). El juego en la primera infancia. Barcelona:Octaedro.
http://www.octaedro.com/octart.asp?libro=13154&txt=El%20juego%20en%20la%20primera%20infancia

Blanch, S. (2016). L’educació Inclusiva. A L. Martin i D. Vilalta (Coord), L’Educació Infantil avui: reptes i propostes (pp.24-32). Bellaterra: ICE UAB. [En línia] http://documentsice.uab.cat/publicacions/materialsdigitals/reptes-i-propostes.pdf

Blanch, S. (2016). L’educación Inclusiva. A L. Martin i D. Vilalta (Coord), La educación infantil hoy: retos y propuestas (pp.24-32). Bellaterra: ICE UAB. [En línia] http://documentsice.uab.cat/publicacions/materialsdigitals/retos-y-propuestas.pdf

Blanch, S., Pérez, E. i Silvente, J. (2016)Com citar i referenciar en els textos acadèmics. Compilació basada en la normativa APA. Bellaterra: [En línia] DDD. https://ddd.uab.cat/record/145881

Blanch, S. i Badia, G. (2015). A criar fills se n’aprèn? Una anàlisi de programes que enforteixen les capacitats parentals. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. [En línia] 
https://www.fbofill.cat/publicacions/criar-fills-se-napren

Monereo, C. (coord.). Álbarez, I., Badia, A., Becerril, L., Blanch, S., Castelló, M., Corcelles, M., Fernández, I., Fuentes, M., Juandó, J., Liesa, E., Márquez, M. D., Mayoral, P., Monereo, C., Olivera-Smith, M., Palma, M. i Pérez-Cabaní. L. (2014). Enseñando a enseñar en la universidad. La formación del profesorado basada en incidentes críticos. Barcelona: Octaedro-ICE UB.

Anton, M., Blanch, S. et. al. (2014). XI Jornades d’Innovació en l’Etapa d’Educació Infantil. Presència, entramat de converses. Bellaterra Cerdanyola del Vallès: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. [En línia]  https://ddd.uab.cat/pub/llibres/2014/123119/jorinneduinf_a2014.pdf

Blanch, S. (2013). Créixer en Família. Guia de 3-6 anys. Barcelona: Generalitat de Catalunya- Departament de Benestar Social i Família- Secretaria de família. [En línia] 
http://benestar.gencat.cat/web/.content/01departament/08publicacions/ambits_tematics/families/26creixerfamilia36/creixer_familia_3_6.pdf

Duran, D. (coord.). Blanch, S., Corcelles, M., Fons, M., Flores, M., Oller,M., Merino, E., Miquel, E., Utset, M. i Valdebenito. V. (2013) Jornada Estatal sobre Llegim en parella: Barcelona. Bellaterra Cerdanyola del Vallès: ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona. [En línia] http://documentsice.uab.cat/publicacions/materialsdigitals/llegim_en_parella.pdf

Duran, D. (coord.). Blanch, S., Corcelles, M., Flores, M., Merino, E., Oller, M. i Utset, M. (2013) Llegim i escrivim en parella. Barcelona: ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Duran, D. (coord.). Blanch, S., Corcelles, M., Fernández, M., Flores, M., Kerejeta, B., Molinere, L. y Valdebenito, V. (2011). Bikoteka Irakurtzen. Berdinen arteko tutoretza-programa, ikasle eta familiekin irakurtzeko gaitasuna hobetzeko.. Vitòria: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.

Duran, D. (coord.); Blanch, S.; Corcelles, M.; Flores, M.; Oller, M.; Utset, M. y Valdebenito, V. (2011). Leemos en pareja. Tutoría entre iguales para la competencia lectora. Barcelona: Horsori.Es tracta d’un manual per a la implementació del programa educatiu Llegim en parella, impulsat pel GRAI. El llibre aporta una actualització substancial de la primera publicació en català, presentant la fonamentació conceptual del programa, la descripció i els seus materials de suport, per al professorat, alumnat i famílies. A més aporta resultats d’investigació de les pràctiques de Llegim en parella.

http://tienda.horsori.net/coleccion-manuales/144-cm-18-leemos-en-pareja-tutoria-entre-iguales-para-la-competencia-lectora-9788496108974.html

Duran, D., Blanch, S., Corcelles, M., Flores, M., Merino, E., Oller, M., &  Vidal, A.(2009). Llegim en parella. Tutoria entre iguals, a l’aula i a casa, per a la millora de la competència lectora. Barcelona: Publicacions de l’ICE de la UAB. Aquesta publicació recull el programa educatiu Llegim en parella impulsat pel Grup de recerca sobre Aprenentatge entre iguals que pertany a l’esmemtat ICE. El programa es basa en la tutoria entre iguals, mètode d’aprenentatge cooperatiu, i combina la tutoria entre alumnes i la tutoria familiar. El seu objectiu és millorar la competència lectora, un element clau per a l’èxit escolar de l’alumnat. El llibre recull els fonaments conceptuals i la descripció del programa oferint un conjunt de materials amb l’objectiu de facilitar la posada en pràctica en els centres educatius.

http://publicacions.uab.es/llibres/fitxa_web_llibres.asp?ID=1475