002BP64Z

Els joves deBarcelona ara s’emancipen més que fa cinc anys

Els joves de Barcelona marxen de casa dels pares. Malgrat la precarietat laboral, la irrupció de la pandèmia i que trobar un pis és
molt difícil, l’emancipació de les persones que viuen en aquesta
ciutat d’entre 20 i 29 anys es va incrementar l’any passat fins a
vint punts en relació amb la registrada cinc anys enrere. En
aquests moments, tres quartes parts dels joves d’entre 25 i 36
anys de Barcelona viu més o menys pel seu compte. A més,
més de la meitat va fere studis superiors. Barcelona contínua sent
una ciutat de referència per a es tudiants de món sencer.