https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/Convivencia.pdf

No existeix, per tant, un dret subjectiu de les persones infractores a optar entre pagar la sanció econòmica o realitzar una mesura alternativa. El que hi ha, estrictament, és un dret d’aquestes persones a ser informades de la possibilitat que eventualment, i sempre que concorrin els criteris, requisits, disponibilitat de recursos, i altres circumstàncies establerts en aquest decret- la sanció econòmica pugui ser substituïda per una mesura alternativa; dret que, en el cas que la persona infractora sigui menor d’edat, i en atenció al sentit educatiu de la pròpia substitució, s’estén a
que l’Ajuntament li ofereixi expressament aquella possibilitat.