Es poden realitzar dos tipus de cerca a la base de dades (bàsica o avançada) i visualitzar les dades en diferents formats.

Cerca bàsica (formulari lliure)

La cerca lliure, tipus google, és la més exhaustiva i la més ràpida. Us permet fer cerques per qualsevol paraula a tots els camps de la base de dades:

Paraules del títolParaules del resum
Matèries (descriptors temàtics, identificadors personals i corporatius)Àmbit geogràfic
Autors (cognoms o noms d’autors personals i paraules d’autors corporatius)Data de publicació
Paraules del títol de la col·lecció i subcol·leccióParaules del títol de la revista buidada
Tipus de document (monografies, articles de revistes…)Tipus de suport (fitxer informàtic, vídeo, material cartogràfic…)

 

S’ha de tenir en compte que aquest tipus de cerca pot, a vegades, generar “soroll documental”, és a dir, informació no desitjada o pertinent a la cerca plantejada.

Per defecte, el programa fa una intersecció dels termes (AND) indicats: cerca referències amb totes les paraules.

En el cas de voler realitzar una suma de conceptes (OR) s’haurà d’indicar la opció: “qualsevol paraula”.

Exemples:

Guerra civil espanyola TerrassaRecupera les referències sobre la guerra civil espanyola a la ciutat de Terrassa
Franquisme articles 2015Recupera els articles de revista sobre franquisme publicats l’any 2015
Vicens Vives monografiesRecupera les monografies de o sobre l’historiador Vicens Vives
Material didàctic Vallès OccidentalRecupera material didàctic de la comarca i municipis del Vallès Occidental
Barcelona 1850LRecupera referències sobre Barcelona situades cronològicament al període 1851-1900

Consells de cerca:

– Evitar l’ús de caràcters especials: ‘  /  (  )  –   _

S’ha de tenir curar de no emprar caràcters especials, tipus guions, apòstrofs etc..

 es pot emprar la ela geminada (l·l)

 Evitar l’ús de preposicions, conjuncions i contraccions (de, del, a, amb, i …)

– Ús del truncament ($)

Podem fer servir el truncament amb el símbol de dolar ($) què cerca les paraules i termes amb l’arrel indicada:

Per exemple: Industr$ cerca:

industrials, industrialització, indústries, i tots els tipus d’indústria (indústria tèxtil, indústria cotonera, indústria mecànica, etc..)

Per limitar la cerca a un índex determinat (autors, matèries..) feu servir el FORMULARI AVANÇAT

La funció de la cerca avançada és garantir una major especificitat.

Cerca avançada (formulari avançat)

1. Limitar la cerca a un índex determinat

 • Qualsevol camp (seria l’equivalent a la cerca lliure)
 • Autor (autors personals i corporatius, jornades i congressos)
 • Matèries (descriptors temàtics, identificadors personals i corporatius). Els descriptors de matèria emprats en la indexació i recuperació del contingut dels documents estan recollits al Tesaurus d’Història de Catalunya.
 • Geogràfic (àmbit geogràfic de l’estudi: municipi, comarca, província, barri, muntanya, etc..)
 • Comarques (permet cercar o limitar una cerca en una comarca determinada)
 • Paraules del títol (garanteix la màxima pertinença i especificitat del document)
 • Data de publicació
 •  Revistes buidades (revistes de les què s’han extret articles)
 •  Col·lecció
 •  Tipus de document
Articles de revistaInèdits
MonografiesParts de monografies
RevistesTesis doctorals
Treballs de recercaTreballs de curs
 •  Tipus de suport
Enregistrament de vídeoEnregistrament sonor
Material audiovisualMaterial cartogràfic
Material especialMaterial gràfic
MicroformaFitxer informàtic
 • Període cronològic (cronologia del document pautada per períodes). La cronologia dels documents es pauta en:
  • (M) Mil·lennis (0000M, 1000M)
  • (D) Cinc-cents anys (1000D aniria de 1001 al 1500)
  • (C) Segles (1800C aniria de 1801 fins al 1900)
  • (L) Cinquanta anys (1900L aniria de 1901 al 1950)
  • (X) Dècades (1980X aniria de 1981 al 1990)
 • La mateixa pauta serveix per la cronologia abans de Crist (aC) amb una A davant: 0000AM      1000AD     0400AC      0450AL     0360AX

Procediment:

 1. Seleccioni l’índex al qual vol limitar la cerca.
 2. Si desitja visualitzar l’índex i des d’allà poder seleccionar els termes per la cerca, faci clic sobre la icona del índex.

  Pot :

 •  Prémer l’opció Mostrar l’índex (el mostra des de l’inici)
 •  Ingressar l’arrel d’una paraula des de la qual començar a visualitzar-lo i després l’opció Mostrar l’índex.
 •   o seleccionar una lletra, en la barra inferior, a partir de la qual començar a llegir l’índex

Seguidament es desplega el llistat de termes de l’índex seleccionat, des d’on:

            – Cercar termes per elaborar la cerca (clic al terme i opció PROPERS)

(passen al requadre de termes seleccionats i es pot continuar sumant termes fins finalitzar i prémer el botó Cercar termes)

            – Cercar termes per enviar-los al formulari (opció AFEGIR)

(el terme seleccionat passa al formulari de cerca des d’on es pot combinar els termes amb els operadors booleans)

            – Cercar un terme directament (opció CERCAR)

 (el terme seleccionat es cerca i el programa mostra la pantalla de resultats)

2. Combinar termes a través d’operadors booleans

            AND intersecció (que siguin tots els termes en el registre)

                        Moviment veïnal AND Barcelona

            OR suma termes (busca tots els registres que tinguin algun dels termes)

                        Biografies OR Memòries OR Dietaris

            AND NOT resta (cerca els registres amb el primer terme que no continguin el segon terme indicat)           

                        Antifranquisme NOT Repressió política

Exemple: la cerca anterior busca totes les biografies, memòries, dietaris o epistolaris del període de la guerra civil espanyola però que no siguin del Vallès Occidental

Visualitzar i seleccionar una cerca

L’execució d’una cerca (botó cercar) ens mostra la relació de registres resultants, en el format per defecte.

– Resultats i barra de navegació

A la part superior de la pantalla es mostra el nombre de referències trobades i es visualitzen les 20 primeres. Per avançar a les següents pàgines cal anar a la barra de navegació de la dreta.

 • Navegació hipertextual: l’aplicació permet una navegació hipertextual a través dels camps amb enllaç . Aquesta opció permet accedir, doncs, directament a la cerca per una matèria, àmbit geogràfic, autor, revista, etc..
 • Selecció, impressió i boomarks: a l’esquerra de la pantalla tenim la possibilitat de:
  •  Seleccionar els registres d’interès del resultat d’una cerca (casella de selecció).
  • Una vegada seleccionats cal anar a l’opció del menú superior “la seva selecció” des d’on podem imprimir-los o enviar-los a un document PDF.
  •  Imprimir directament a la impressora o a un document PDF.
  •  Boomarks permet enviar el resultat d’una cerca simple a una aplicació determinada.
 • Opcions menú superior
  • La seva selecció: permet imprimir o enviar a un document PDF els registres seleccionats d’una cerca prèvia.
  • Enviar resultat: permet imprimir, enviar a un document PDF o a l’ordinador (en format HTML o ISO2709) el resultat d’una cerca o bé un rang de registres de la cerca.
  • Nova cerca: mostra la pantalla de cerca inicial.
  • Final de pàgina: mostra el final de la pàgina i el formulari de cerca per si es vol refinar la cerca o plantejar una altra diferent.
  •   Configurar: permet:
   •   Canviar d’idioma (castellà, anglès, francès i portuguès)
   •   Activar la barra de navegació entre cada referència
   •   Canviar el format de visualització/presentació de les referències

Format de citació:

Format detallat, amb els literals de cada camp: