La Junta Electoral de Facultat o Escola

https://seuelectronica.uab.cat/juntes-electorals-de-facultat-i-d-escola

La Junta Electoral de Facultat o Escola és l’òrgan que decideix tot els temes referents al procés electoral. També l’aplicació de la normativa i la composició de meses electorals i d’administració electrònica.

La Junta Electoral de Facultat o Escola està formada per cinc membres i els seus respectius suplents:

 • el secretari de la facultat, que n’és membre nat i la presideix,
 • un professor funcionari,
 • un professor contractat,
 • un estudiant
 • i un membre del personal d’administració i serveis

escollits mitjançant sorteig, que se celebrarà cada dos anys, entre els membres de la facultat.

La Junta de Facultat o Escola té les mateixes competències que la Junta Electoral General en l’àmbit de la seva circumscripció.
https://seuelectronica.uab.cat/junta-electoral-general


Els acords de les juntes electorals de facultat i d’escola són recurribles en alçada davant la Junta Electoral General.

Meses electorals electròniques

Per a cada elecció cal constituir:

 • una mesa electoral electrònica
 • una mesa d’administració electrònica.

La mesa electoral i la mesa d’administració es reuneixen dos cops per a cada elecció:

 • Dia que es constitueix la mesa (com a mínim tres dies abans de l’inici del període de votació).
 • Dia de l’escrutini (normalment coincideix amb el dia i hora del final de la votació).

El sorteig dels membres de la mesa electoral el fa la Junta Electoral de Facultat o Escola corresponent.

1. Mesa electoral electrònica

D’acord amb el reglament electoral:
https://seuelectronica.uab.cat/reglament-electoral#ANNEX

S’ha de constituir una mesa electoral específica i única per al vot electrònic.

La mesa electoral de votació electrònica està formada per cinc membres.

En el cas que l’elecció sigui d’un àmbit territorial de la UAB la mesa electoral de votació electrònica estarà formada:

 • per un membre de l’Equip de Govern corresponent, que actua com a president o presidenta,
 • per un vocal que designi el membre de l’Equip de Govern de la UAB competent en matèria de la societat de la informació
 • i tres vocals escollits mitjançant el mecanisme de sorteig regulat en el Reglament Electoral (https://seuelectronica.uab.cat/reglament-electoral#A16).

No poden ser incloses en el sorteig les persones que hagin presentat candidatura.

També han de ser designats dos suplents per cadascun dels membres de la mesa, els quals substituiran les vacants produïdes segons l’ordre del sorteig.

Les funcions de la mesa electoral de votació electrònica són les següents:

1. Estendre les actes corresponents.

2. Vetllar pel correcte desenvolupament del procés.

3. Custodiar la clau desxifradora que garanteix l’accés a l’ordinador que fa d’urna, sense la qual no és possible accedir als vots emesos.

4. Ordenar l’execució de l’escrutini electrònic fent servir la clau desxifradora..

5. Ordenar, previ assessorament, la resolució de les incidències o anomalies tècniques que puguin sorgir durant el procediment, llevat les que siguin competència de la Junta Electoral General.

Clau desxifradora i PIN personal

Les meses electorals es configuren amb una clau desxifradora repartida pels diferents membres i amb un pin personal.

 • La clau desxifradora, que reparteix automàticament la plataforma, es divideix en diverses targetes, una per a cada membre de la mesa. Aquesta clau no es podrà reconstituir fins que es reuneixin tots els membres.
 • Cada membre de la mesa codifica la targeta amb un PIN personal de 8 dígits per protegir la seva part de la clau desxifradora.

2. Mesa d’administració electrònica

Per facilitar tasques administratives, a les convocatòries de les eleccions, es pot regular la creació d’una mesa d’administració electrònica.

Aquesta mesa no pot fer escrutinis i la seva funció es donar suport a la Junta Electoral corresponent per si cal fer actuacions administratives, en el sistema de votació electrònica, sense haver de convocar tota la mesa electoral electrònica.

Normalment, aquesta mesa d’administració la formen 3 persones (amb un llindar d’actuació de dues). Habitualment, per a Junta de Facultat o Escola, la conformen:

 • el secretari o secretària de l’equip de deganat del centre (o una persona en qui delegui del mateix equip)
 • una persona de suport administratiu del deganat (normalment el secretari o secretària).
 • una persona de l’equip tècnic de gestió eVot de l’Oficina de Coordinació Institucional.

Es pot consultar el model de convocatòria a: https://webs.uab.cat/evot/evot-centres/convocatoria-eleccions/

La configuració de la mesa d’administració electrònica, amb la clau desxifradora i el PIN personal, funciona igual que el descrit per a la mesa electoral.