La Universitat Autònoma de Barcelona participa en el projecte de votació electrònica impulsat per les universitats públiques catalanes.

La votació electrònica a la UAB es desenvolupa mitjançant una plataforma informàtica, comuna a totes les universitats públiques de Catalunya, promoguda des de l’ACUP i gestionada des del CSUC, la qual inclou els sistemes de seguretat que garanteixen l’anonimat dels vots emesos i disposa de les eines necessàries per tal que els votants puguin comprovar que el seu vot ha estat vàlidament emès, sense que es pugui establir la connexió entre el votant i el seu vot.

Aquesta plataforma s’allotja en el  clúster d’e-Administració del CSUC amb alta disponibilitat. Aquesta plataforma ha estat desenvolupada i adaptada a l’entorn universitari per l’empresa Scytl Secure Electronic Voting.

La implementació del sistema de votació electrònica s’està fent de forma progressiva en les diferents tipologies d’eleccions de la universitat.

La UAB està utilitzant aquest sistema des de l’any 2010 i va ser una de les primeres universitats que el va implementar. Veure les diferents eleccions que s’han realitzat amb eVot a la UAB.

Actualment s’està implementant en els següents comicis:

  • Eleccions sindicals del personal acadèmic i del PAS: Junta de personal i Comitè d’Empresa
    Gestionades per l’Àrea de Gestió de les persones.
    Impulsades pels agents socials.
    Regulades pel Reial Decret 1846/1994, de 9 de setembre.
    Més informació sobre eleccions sindicals.

El suport tècnic a totes aquestes eleccions amb votació electrònica és a càrrec de l’OCI (Oficina de Coordinació Institucional) i de L’APSI (Àrea de Planificació de Sistemes d’Informació) i, per delegació, pel SID (Servei d’Informàtica Distribuïda) de cada centre.

Està previst incorporar progressivament aquest sistema a les altres modalitats electorals per sufragi universal:

Més informació