1. Correspon al rector o rectora convocar els processos electorals per a l’elecció dels membres del Claustre. La convocatòria s’ha de realitzar com a mínim trenta dies abans de finalitzar el mandat dels seus representants.

2. Correspon al Consell de Govern convocar els processos electorals per a l’elecció de rector. La convocatòria s’ha de realitzar en el mateix termini que l’assenyalat a l’apartat anterior.

3. Correspon als degans i directors d’escola, de departament, d’institut i de centres de recerca propis convocar els processos electorals corresponents als seus respectius àmbits d’actuació. La convocatòria s’ha de realitzar en el mateix termini que l’assenyalat a l’apartat primer.

4. La convocatòria dels processos electorals regulats pel Reglament Electoral ha d’anar acompanyada del calendari electoral que haurà elaborat, segons escaigui, la Junta Electoral General o les juntes electorals de facultats i escoles.

 
Info Icons - Download Free Vector Icons | Noun Project

Per a dubtes contacteu amb nosaltres: eleccions@uab.cat o truqueu per telèfon o per TEAMS a l’equip eVot de l’OCI