Presentació

L’ensenyament de les Ciències Socials, de la Geografia i de la Història necessita actualitzar constantment els seus continguts per a poder donar resposta a la seva finalitat principal: ubicar a la ciutadania en el seu món i preparar-la per participar en la construcció del seu futur personal i social. Aquesta finalitat es desenvolupa a partir d’uns continguts geogràfics, històrics i socials, la selecció dels quals ha estat objecte d’anàlisi i de debat en anteriors jornades. Les X Jornades pretenen focalitzar-se en dos aspectes clau del desenvolupament de la personalitat: la construcció de la consciència temporal o consciència història, i la construcció de la consciència de territorialitat, d’espacialitat. Temps i espai, espai i temps, són dos eixos vertebradors del coneixement social, del coneixement històric i geogràfic.

L’actual crisi econòmica i l’existència d’un món cada vegada més globalitzat, i en xarxa, fa imprescindible repensar aquests ensenyaments a la llum de la recerca existent i de les innovacions educatives. El temps històric i l’espai geogràfic són, a més, dues variables que han estat tractades tradicionalment per diferents disciplines i tendeixen a la interdisciplinarietat -com es pot comprovar, per exemple, en el treball editat per Maryline Coquidé i Michèle Prieur Enseigner l’espace et le temps à l’école et au collège, publicat per l’Institut National de Recherche Pédagogique (2010)-.

Documents de treball:

La importància d’actualitzar el currículum escolar en aquests dos eixos claus és la raó fonamental de la temàtica seleccionada per les X Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials, els objectius de les quals són els següents:

  • Presentar, analitzar i debatre resultats de recerques i d’innovacions educatives en l’ensenyament i l’aprenentatge de l’espai geogràfic i del temps històric,
  • Elaborar un mapa de possibles recerques sobre ambdós àmbits,
  • Proposar noves estratègies de formació inicial i continuada del professorat d’ensenyament infantil, primari i secundari en aquests àmbits,
  • Concretar possibles recerques internacionals amb els equips dels ponents convidats.