Presentació

Les actuals transformacions curriculars tant en l’ensenyament obligatori com en l’ensenyament universitari i, per tant, en la formació del professorat, es basen en les competències. Des de la Unió Europea, des del Banc Mundial i des d’altres organismes internacionals s’incentiva als Estats a fixar les competències que l’alumnat de les diferents etapes educatives ha de desenvolupar, i poder aplicar en nous contextos, com a conseqüència de l’ensenyament i de l’aprenentatge dels continguts escolars.

El currículum espanyol i català ha apostat per una adaptació de les competències educaties proposades per la Unió Europea i ha proposat les següents:
 

 • Competència en comunicació lingüística
 • Competència matemàtica
 • Competència en el coneixement i la interacción amb el món físic
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència social i ciutadana
 • Competència cultural i artística
 • Competència per a aprendre a aprendre
 • Autonomia i iniciativa personal

A l’àmbit de l’ensenyament de les ciències socials, de la geografia, de la història i de l’educació per a la ciutadania correspon fonamentalment la competència social i ciutadana. Sembla, però, que aquesta competència no abasta les competències pròpies de la història, de la geografia i de les altres ciències socials relacionades, per exemple, amb el desenvolupament de la consciència històrica, d’una consciència de la sostenibilitat, o , simplement, de competències relacionades amb la comprensió dels problemas socials i econòmics que viu avui la humanitat a conseqüència de la crisi econòmica i d’una economia globalitzada. O de l’ús de les fonts d’informació i del desenvolupament del pensament crític i creatiu, per posar només dos exemples.

El propòsit de les VIII Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials és discutir i valorar les diferents propostes de competències que formen part pel curriculum de ciències socials, geografia, història i educació per a la ciutadania en els països del nostre entorn i analitzar els resultats de les recerques sobre el paper que les competències ocupen en l’ensenyament i sobre el seu aprenentatge i la seva aplicació en nous contextos per part de l’alumnat. I també analitzar les competències que es relacionen més directament amb el desenvolupament professional del professorat de l’àrea.

El treball realitzat per membres del grup de recerca GREDICS, en relació amb les competències en el camp de les ciències socials, avala el nostre interès pel tema (per exemple, el número de la revista Aula del mes de desembre de 2009  fou coordinat des GREDICS i tres dels seus articles foren escrits per investigadors del grup). També ens fa pensar que el professorat d’ensenyament primari, secundari i batxillerat de ciències socials, en formació inicial o continuada, necessita tenir informació sobre la manera de considerar les competències no només en les seves programacions sinó fonamentalment en les seves pràctiques. I poder debatre sobre el tema. Entre altres raons perquè no solsament ha de plantejar situacions d’aprenentatge per l’alumnat sinó perquè la seva pròpia pràctica docent és el resultat del desenvolupament de les seves competències professionals.

Els propòsits de les VIII Jornades són els següents :

 • Presentar resultats de recerques sobre el tractament curricular de les competències en ciències socials, geografia i història dels països del nostre entorn i debatre les possibilitats d’adequarles a la nostra realitat.
 • Presentar, analitzar i valorar resultats de recerques sobre el desenvolupament de les competències en ciències socials, geografia i història, i educació per la ciutadania en l’alumnat i en el professorat.
 • Analitzar experiències docents basades en el desenvolupament de competències.
 • Proposar un llistat de les competències ciutadanes, socials, geogràfiques i històriques que hauria de desenvolupar l’alumnat de Catalunya, en les diferents etapes educatives.
 • Proposar i debatre les competències requerides en el professorat de ciències socials, geografia i història, i educació per la ciutadania per ensenyar aquestes disciplines.

​Documents de treball: