XIII Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials – Colloque international des didactiques de l’histoire, de la géographie, de l’éducation à la citoyenneté

XIII JORNADES INTERANCIONALS DE RECERCA EN DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS

En un món globalitzat i cada vegada més interrelacionat quant a les informacions o l’economia, es construeixen nous murs davant l’augment de persones desplaçades o exiliades. En el segle XXI hi ha més refugiats que mai a la història de la humanitat, a causa de les guerres, les dictadures i la pobresa. En aquest context hem de fer una nova lectura de les escales en l’ensenyament de la geografia, de la història i de les ciències socials. Quin paper hem de jugar des de l’ensenyament de les ciències socials davant els conflictes actuals a les fronteres? Quina ciutadania hem de formar que treballi per a la pau i la solidaritat? Com podem afavorir una ciutadania global?

L’ensenyament de la geografia, la història i les ciències socials ha d’ajudar a comprendre la realitat actual, una realitat que ens arriba a través dels mitjans de comunicació o de les tecnologies de la informació, en forma de relats escrits o visuals, i que hem d’aprendre a interpretar de manera crítica. La ciutadania ha de desenvolupar competències per analitzar la veracitat, la fiabilitat o la intencionalitat de les informacions que ens arriben des de fonts d’informació que tenen procedències ideològiques molt diverses i que poden estar originades a qualsevol lloc del món. És el que ha passat, per exemple, amb tota la informació que s’ha generat relativa als refugiats que estan arribant a Europa.

Si replantegem l’ensenyament de les ciències socials des de la perspectiva conceptual de les escales, fronteres i territoris, caldria parlar sobretot de les persones. Són les persones les que representen les escales, les que pateixen les fronteres i les que interpreten els territoris. Aquests conceptes es relacionen amb la llibertat dels pobles, amb la solidaritat entre la ciutadania i amb la identitat de les persones que viuen en els territoris. Sobre la identitat hauríem de plantejar com es construeix l’altre/a des de la nostra perspectiva. Cal humanitzar l’ensenyament de les ciències socials: quins són els protagonistes dels estudis socials, qui té el poder, quines són les desigualtats, quines són les persones visibles i invisibles

COLLOQUE INTERNATIONAL DES DIDACTIQUES DE L’HISTOIRE, DE LA GÉOGRAPHIE, DE L’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ

Dans un monde globalisé et où les informations et l’économie sont toujours plus en internationalisées, se construisent de nouveaux murs devant l’augmentation des personnes déplacées ou exilées. De toute l’histoire de l’humannité, le 21e siècle est celui qui connaît le plus de réfugiés à cause des guerres, des dictatures et de la pauvreté. Dans ce contexte il est pertinent de faire une nouvelle lecture des échelles de l’enseignement de la géographie, de l’histoire, des sciences sociales. Quel rôle peuvent jouer ces enseignements devant les conflits actuels ? Quelle citoyenneté pour travailler à la paix et à la solidarité ? Doit-on – et comment – favoriser une citoyenneté globale ?

L’enseignement de la géographie, de l’histoire et des sciences sociales doit aider à comprendre la réalité actuelle, une réalité qui nous à arrive à travers des moyens de communication et des technologies de l’information, sous forme de récits écritso u visuels, et doit apprendre à l’interpréter de manière critique. La citoyenneté nécessite de développer des compétences pour analyser la véracitén la fiabilité, les intentions des informations qui nous arrivent de sources idéologiques très diverses, et qui peuvent venir de n’importe quel lieu du monde. C’est ce qui se passe par exemple pour toutes les informations générées par l’arrivée des réfugiés en Europe.

Si l’on replace l’enseignement des sciences sociales dans la perspective conceptuelle des échelles, frontières et territoires, il convient de ne pas oublier que ce sont les personnes qui représentent les échelles, qui passent les frontières et interprètent les territoires. À ces concepts sont liées la liberté des peuples, la solidarité entre citoyens et les identités des personnes. Ce dernier point implique aussi une réflexion sur comment nous construisons l’autre, dans quelle perpective. La question renvoie à la place de l’homme dans les sciences sociales: qui sont les protagonistes, qui a le pouvoir, quelles sont les inégalités, les personnes visibles et invisibles