Presentació
Història

Presentació

El Servei de Documentació d’Història Local de Catalunya (SDHLC) va ser, des de l’any 1987 fins al 2012, un servei de suport a la recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), adscrit al Departament d’Història Moderna i Contemporània i dirigit pel catedràtic Dr. Borja de Riquer.
Va néixer l’any 1987 amb el nom de Grup d’Història Local com a eix per a aglutinar un conjunt d’activitats i serveis a la comunitat científica i universitària (assessorament i informació sobre les fonts per a la investigació en història local i actualització i seguiment de les investigacions en curs). L’any 1995 la UAB aprova el seu reconeixement com a servei de suport a la recerca i li atorga la denominació oficial de “Servei de Documentació d’Història Local de Catalunya”.
Des de l’any 2003 va ser també membre del Centre d’Estudis sobre les èpoques Franquista i Democràtica (CEFID).

Des dels seus inicis, el seu principal objectiu va ser centralitzar en una base de dades la informació bibliogràfica de temàtica local dispersa en biblioteques i centres d’informació de tot Catalunya, en un intent d’agilitzar la recerca de la informació i les tasques de la investigació històrica, tot construint un instrument eficient per a la seva localització i consulta. Aquesta eina ha permet també aprofundir en el coneixement del patrimoni documental de Catalunya i integrar la bibliografia local en els suports tecnològics de la societat de la informació.

Aquesta iniciativa venia determinada per l’augment de la producció i demanda d’estudis locals, a la vegada que pretenia pal·liar els principals problemes de la recerca de la bibliografia local: l’escassa difusió i/o la manca de circuits de distribució fora del seu entorn immediat.
Aquest objectiu es va materialitzar en la creació, l’any 1990, en conveni amb la Diputació de Barcelona i la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, del Fons d’Història Local de Catalunya, base de dades bibliogràfica, actualitzada anualment, que recull més de 135.000 referències de documents (monografies, articles, revistes, tesis, parts de monografies, actes de congressos, etc.) sobre història local de Catalunya recollits a biblioteques i centres d’informació de tot Catalunya.

Història

El SDHLC ha passat per diferents etapes, condicionades pel procés de construcció de la base de dades i, especialment, per la metodologia emprada en la recollida de dades que ha sofert una progressiva evolució i ha marcat les diferents fases del projecte.

En un primer moment, i donada la magnitud de la bibliografia local a processar, les tasques es centraren en la selecció i anàlisi de la documentació de les grans biblioteques catalanes amb uns criteris de selecció restringits al període contemporani i excloent-ne els articles de revistes. Aquesta etapa iniciada l’any 1987 conclou el desembre de 1993, havent-ne recollit més de 35.000 referències, accessibles a través d’Internet des de l’any 1996.
El projecte s’inicià amb l’establiment d’unes tasques prioritàries, com foren:

• Disseny de la base de dades
• Establiment d’uns criteris de selecció (temàtics, cronològics, geogràfics i tipològics) que permetessin enfrontar-se al gran volum d’informació existent
• Planificació del treball de camp
• Selecció de les biblioteques i centres d’interès
• Elaboració d’un llenguatge documental específic