Contacteanna.gil.bardaji@uab.cat
Web personalhttp://gent.uab.cat/annagilbardaji/


 

Anna Gil Bardají és Doctora en Teoria de la Traducció i professora de traducció de l’àrab al català i al castellà a la FTI des de l’any 2001. Membre fundador del grup MIRAS l’any 2009, és també coordinadora i docent del mòdul d’Interpretació als Serveis Públics del Màster de Traducció i Estudis Interculturals de la UAB. Més informació al seu lloc web personal (vegeu aquí).